Home WEALTH MANAGEMENTSpráva majetku Ivona Butcher: Peníze představují velkou moc, když je budeme využívat zodpovědně, přispějeme k lepšímu světu

Ivona Butcher: Peníze představují velkou moc, když je budeme využívat zodpovědně, přispějeme k lepšímu světu

Autor Eva Ulrichová
Ivona Butcher na konferenci Trust & Wealth Management 2019

V době covidové si většina z nás uvědomila, jak důležité je chovat se zodpovědně. Zodpovědně ke lidem kolem nás, k životnímu prostředí i k podnikům. V této době se více než jindy řeší téma společensky odpovědného investování (SRI). Nejen o tom mluví Ivona Butcher, spoluzakladatelka českého search fondu.

Věk škod. Tak David Jones (2014) ve své knize „Společensky odpovědné chování se firmám vyplácí“ označuje období od roku 2010 až do současnosti. Firmy, které v uplynulých etapách slibovaly společenskou odpovědnost, ale slib neplní, mohou být snadno potrestány. Jak? V dnešním „věku škod“ není problém něco sdílet s veřejností. Skrze sociální sítě můžete rozhlásit vše, třeba i to, že podnik se neřídí ESG kritérii.

Co to je společensky odpovědné investování?

Společensky odpovědné investování neboli socially responsible investing (SRI) je takový způsob investování, ve kterém nejde pouze o výnos, ale i o trvale udržitelné hodnoty. SRI stojí na třech základních pilířích:

  • Životní prostředí (Environment)
  • Společnost (Social)
  • Řízení podniku (Governance)

Odtud také pochází další termín pro společensky odpovědné investování, a to kritéria ESG (Environment, Social, Governance). Všechny tři pilíře staví na různých tématech, která se mění společně s vývojem společnosti. To, co se v rámci ESG investování hodnotí, shrnuje následující tabulka:

Zdroj: MSCI Methodology, Listopad 2020

Většina z nás máme to štěstí, a často vydřené štěstí, že se nemusíme zaobírat tím, jestli příští dokážeme uživit svou rodinu, ale často se zaobíráme tím, jak můžeme dokázat něco víc. A každý na to jde po svém. Někdo pečlivě vede svou firmu a zodpovědným podnikáním přispívá místní komunitě, někdo se zapojuje do charitativních akcí a další možností, o které se tolik neví, je právě společensky odpovědné investování.“ Vysvětluje SRI Ivona Butcher a dodává „Existuje mnoho definic a pojmů, můžete se setkat s pojmy jako etické investování, hodnotové investování v angličtině se nejčastěji používá socially responsible investing  (SRI), nebo kritéria ESG. Jedná se o investování, kde nejde pouze o finanční zisk, ale další přesah – udělat něco užitečného.

V současné době mnoho investičních, podílových a dalších fondů nabízí produkty, které splňují požadavky ESG. Je na ně stále více vyvíjen tlak jak ze strany veřejnosti, i investorů. „Sílí tlak veřejnosti na všechny ty body ze tří pilířů ESG a ve chvíli, kdy si vybíráte investici podle toho, jak se k těmto třem pilířům staví, tak minimalizujete riziko, že před danou firmou vznikne rozhořčený dav, nebo budou protesty, protože se firma chová špatně k životnímu prostředí a zaměstnancům, a začne bojkotovat jejich produkty atd.“ Konstatuje Ivona.

Metody společensky odpovědného investování

Ivona Butcher se prvně s ESG investicemi setkala v New Yorku, když pracovala pro jeden hedgeový fond. Ve fondu vytvářeli a uváděli na trh nové produkty. V rámci toho zkoumali různé investiční strategie a zaměřili se také na společensky odpovědné investování.

„Jedna z těch metod, na kterou jsme se dívali, je základní metoda, jak se může přistupovat na společensky odpovědné investování. Jedná se o tzv. negative screening (negativní výběr). V podstatě se jedná o to, že se vyhýbáte investicím z kontroverzních sektorů, jako je zbrojní průmysl, tabák, pornografie. Je to ale hodně základní metoda, kdy se vyhýbáte tomu, co je obecně vnímáno jako špatné.“ Popsala metodu Ivona, která sama klade důraz na ESG kritéria.

Podle Ivony Butcher je efektivnější metodou hodnotit ESG kritéria v rámci svého investičního rozhodování: „Když se díváte třeba na to, jestli koupíte danou akcii, tak ve chvíli, kdy se díváte na budoucí ziskovost firmy, porovnáváte různé scénáře, přiřazujete jim pravděpodobnosti atd., tak se zároveň díváte na tyto tři pilíře. Jedná se vlastně o to, že se podíváte, jestli daná firma neznečišťuje nedalekou řeku, jak energeticky náročné má budovy, v jakých podmínkách tam pracují zaměstnanci, jak se chová k dodavatelům, odběratelům, a celkově, jak ty procesy v pilíři Governance jsou nastaveny, tak, aby efektivně předcházely podvodům a minimalizovaly riziko, že se ve firmě stane špatně.“

Jak poznáte, že je něco špatně?

Jedním z varovných signálů je nastavené agresivní účetnictví, jakým způsobem podnik uznává tržby nebo jiné praktiky v rámci účetnictví, nebo zda dochází k diskriminaci.“ Radí Ivona, jak předejít investicím do nekalých firem, a doplňuje „V každém z daných pilířů existuje škála možností a někteří investoři jsou tolerantnější více, někteří méně. Každopádně všechny tyhle tři pilíře nejen že dohromady konstruují kritéria společensky odpovědného investování, ale zároveň nám v mnoha případech ukazují, která firma je připravená na budoucnost.“

Abyste mohli efektivně zhodnotit plnění ESG kritérií danou firmou, je důležité se na společnost podívat do detailů. To může být velmi obtížné. V takovém případě se můžete obrátit na ratingové agentury. „Přibývají společnosti, které dávají skóre jednotlivým veřejně obchodovaným firmám podle těch tří pilířů, což může být užitečné zjednodušující vodítko, zda firma splňuje ESG kritéria.“

SRI a soukromý kapitál

Na akciových trzích můžete své investiční rozhodování podpořit kritérii ESG. Jak to ale funguje ve fondech soukromého kapitálu? K tomu jsou dle Ivony např. search fondy, které vznikly v 80. letech na Stanfordu.

Co jsou search fondy?

Search fondy vznikly pro řešení nástupnictví v podnicích, které nemá kdo převzít. Jsou tedy vhodné pro ty podnikatele, kteří svou firmu nemají komu předat. Základní myšlenkou search fondů je koupit danou firmu s cílem zachovat její vizi. Firma tak může pokračovat a vyvíjet se po další generaci. „Právě s tímto konceptem jsem se já vrátila zpět od ČR, kde jsem společně s dalšími investory koupila jednu českou firmu.“ Svěřila se Ivona.

Ivona Butcher prostřednictvím search fondu Continuum Search Fund koupila výstavářskou společnost Beire, s.r.o., ve které zastává funkci CEO. Sama však přiznává, že návratnost investice není okamžitá: „Musím říct, že klíčový je aspekt dlouhodobosti a investičního horizontu přesahujícího minimálně 10 let. Když se podíváte třeba na nějaký agresivní private equity fond, který musí investorům během tří nebo pěti let vrátit kapitál. Tam je ta motivace často taková, že jde o to vyhnat EBIT na marži a otočit firmu za dobrou cenu relativně rychle. Naproti tomu v rámci search fondů, kdy není investiční horizont vůbec nastaven a investoři počítají s tím, že se jim peníze vrátí za 10 – 20 let, jde o opravdu dlouhý a udržitelný rozvoj firmy, ten manažer se pak může chovat úplně jinak.

Zakladatelka prvního českého search fondu si klady za cíl to, aby s dalšími investory udržitelně pokračovali v budování koupené firmy a v budoucnu s podnikem uspěli i na světových trzích. „To jde ruku v ruce s klasickým etickým chováním ve smyslu toho, že se dobře staráme o zaměstnance, nikomu se nevyplatí jakkoliv podvádět, protože to se v budoucnu vždycky vrátí, staráme se o místní komunitu, odběratele, dodavatele a všechny, kteří mají k firmě nějaký vztah. Tento princip dlouhodobé udržitelnosti se zároveň překrývá s principem společensky odpovědného investování.“ Vysvětlila Ivona, proč jsou search fondy jednou z možností SRI.

Vyplatí se společensky odpovědné investování finančně?

Názory na to, zda jsou ESG investice výnosnější, se různí. Ivona však upozorňuje na to, že nelze investici hodnotit jen dle jejího výnosu, ale také podle rizikovosti. „Valná většina studií ukazuje, že společensky odpovědné investování s sebou nese nižší riziko. Když si připomeneme tři pilíře ESG, tak v každém z nich, pokud se ta firma nechová tak, jak by měla, tak to představuje riziko, které se v budoucnu může provalit, a té firmě se to může vrátit.“ Takové riziko může být např. státem zavedená uhlíková daň nebo neetické chování managementu, pro představu Ivona zmiňuje skandál se společností Enron. „Zkrátka jakmile něco nefunguje tak, jak má, představuje to do budoucna vyšší riziko,“ dodává.

Dopady ESG investování

Dopady ESG investic se točí pořád dokola v „uzavřeném kruhu“. To je znázorněno následujícím grafem:

Čím víc investoři požadují plnění těchto kritérií, tím víc se firmy snaží je plnit. Některé akciové burzy dokonce zavádějí vystavování ESG reportů jako požadavek, aby tam akcie mohly být obchodované.“ Vysvětluje Ivona.

ESG fondy jsou tak na vzestupu. V současné době více než kdy jindy. Pandemie posunula investování blíže k ESG fondům. Jedinci i rodiny s vysokou hodnotou čistého jmění mají tendenci přistoupit k SRI a věnovat svá aktiva zodpovědně. CNBC uvádí, že v srpnu 2020 výše ESG investic překonala 1 bilion USD. ESG fondy se tak dostaly na svůj historický vrchol.

Představte si ty důsledky. Když se podíváme na velké firmy, jako Nike nebo Gap. Ty měly v minulosti ohromné problémy s tím, že když výroby outsourcovaly do Asie, tak tam bylo naprosto běžné, že v továrnách pracovaly desetileté děti až 16 hodin denně, ve vedrech, a vyšívaly tam nějaká loga. Jakmile je tlak od společnosti i investorů na to, aby firmy zveřejňovaly reporty a ESG reporty a chovaly se zodpovědněji, už si nemůžou dovolit veřejně a ve velkém zavírat oči nad takovými praktikami.“ Říká Ivona a zakončuje své povídání: „Uzavřela bych to tím, že bych ráda apelovala na všechny z nás, abychom se ptali, kde končí naše peníze. Pokaždé, když uděláte nějakou investici, zjistěte si, kde peníze opravdu skončily. Peníze představují velkou moc, a když je budeme využívat zodpovědně, tak můžeme tou svojí trošičkou přispět k tomu, aby náš svět byl maličko lepší.

Dopady ESG investic můžeme nalézt i v České republice. Mnoho firem zakládá své aktivity na společensky odpovědném chování, což využívají obvykle k marketignovým účelům. Obvykle se zaměřují na společenskou odpovědnost formou podpory neziskových organizací, které se zaměřují na společnost (např. podpora nemocných), životní prostředí…, nebo na governance a potrpí si na šíření podvědomí o jejich kvalitním přístupu k zaměstnancům. Mezi takové dle výzkumu Gabriely Hampejsové (2020) patří např. Avon, Ageo, Lidl, Dermacol nebo Nivea.


Kdo je Ivona Butcher?

Ivona pracovala jako Vice President Magnitude Capital v New Yorku, kde spustila tři investiční fondy. Spolupráce se světovými investory ji přivedla k tématu společensky odpovědného investování nejprve na akciových trzích a později ve fondech soukromého kapitálu. Nyní Ivona vede výstavářskou společnost Beire, s.r.o., kterou koupila s dalšími investory v rámci prvního českého search fondu. V roce 2019 přednášela o SRI na konferenci Trust & Wealth Management.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články