Home Řízení rodinySpráva rodiny Kompletní průvodce Family Governance – správou rodiny

Kompletní průvodce Family Governance – správou rodiny

Autor Redakce

Vést a udržet rodinný podnik může být mnohdy složité. Členové rodiny se nejsou schopni domluvit na konkrétních strategiích, předání podniku dalším generacím se zdá příliš komplikované, nebo neaktivní členové podniku si vynucují nárok na podíl. Správně nastavené Family Governance vám pomůže preventivně se vyhnout potenciálním hrozbám.

Definice rodinného podnikání

Rodinné podnikání je takový druh obchodního podnikání, do jehož řízení jsou zapojeni členové rodiny. Dle usnesení vlády č. 330 ze 13. května 2019 je rodinným podnikem taková obchodní korporace, ve které více než polovinu jejích společníků tvoří členové jedné rodiny. Zároveň alespoň jeden člen stejné rodiny je statutárním orgánem firmy. O cílech a hodnotách podniku tak rozhodují členové rodiny napříč generacemi. Zapojení konkrétního člena do řízení rodinného podniku je závislé jak na pokrevním příbuzenství, tak na sňatku či adopci.

Co to je správa rodiny?

Správa rodiny neboli “Family Governance” vytváří, udržuje a řídí vztahy členů rodiny s rodinným podnikem. Hlavním cílem Family Governance je vytvořit strukturu rodinného podniku pro vstup dalších členů rodiny či následujících generací. Pro funkční správu rodiny se používají navržené struktury a procesy. Family Governance stanovuje limity, srozumitelnost a pokouší se o udržení harmonie mezi členy rodiny za účelem splnění cílů podnikání a snadného mezigeneračního převodu podniku. Pro zvýšení efektivity Family Governance, „správy rodiny“, je vhodné si nejprve stanovit rodinnou kulturu, dynamiku a cíle. Správu rodiny doporučujeme zvážit především v případě, kdy rodinný podnik je ve vlastnictví více členů rodiny a hrozí tak neúspěšný převod podniku na další generace, popř. neshody potomků při řízení rodinného podniku.

Důvody využívání správy rodiny

Hlavním důvodem využití správy rodiny jsou rizika spojená s rodinným podnikáním. Většina potenciálních problémů rodinného podniku souvisí s počtem příbuzných, kteří jsou zapojeni do podnikání. Čím více členů rodiny je zahrnuto do podniku, tím se zvyšuje pravděpodobnost možných neshod a rodinných či mezigeneračních sporů. Proto doporučujeme vytvořit vhodnou strukturu pro správu a řízení rodiny a rodinného podniku.

Při vytváření Family Governance si nejprve zodpovězte několik otázek:

  • Jak zajistit rozhodování o podniku v případě, že se členové rodiny neshodnou na konkrétním postupu?
  • Jak finančně odškodnit ty členy, kteří mají podíl v podniku, ale aktivně v něm nevystupují?
  • Jak nastavit komunikaci členů rodiny pro úspěšné podnikání? Jak často se scházet pro diskuze o rodinném podniku?
  • Jaké potenciální hrozby mohou podnik potkat, a jak je řešit?
  • Jaké jsou hodnoty a cíle rodiny?

Prvky správy rodiny

Každá struktura správy rodiny je jiná a neexistují žádná obecná pravidla pro funkční správu rodiny. Přesto doporučujeme několik prvků správy rodiny, které by měly být v rodinném podniku obsaženy. Před založením rodinného podniku je vhodné sepsat  prohlášení o cílech rodiny, které by mělo zahrnovat nejen konkrétní záměr rodinného podnikání, ale i rodinné hodnoty, historii a kulturu. Prohlášení může sepsat více členů rodiny a v rámci diskuze poté vytvořit jedno “univerzální”. Následná struktura rodinného podniku by měla být tvořena  (1) rodinnou radou, (2) pravidelnými rodinnými shromážděními, (3) rodinnou ústavou, a (4) rodinné komunikační sítě.

Rodinná rada

Hlavní funkcí rodinné rady je zastupování všech členů rodiny. Rodinná rada má charakter podobný správní radě či zákonodárnému orgánu. Rodinná rada může diskutovat o cílech, rozvoji rodiny a rodinného podnikání, aktualizace struktury, řešit spory či stížnosti. Více informací zde.

Rodinná ústava

Ústava rodiny nebo také protokol stanovuje principy a zásady rodiny ve vztahu k podnikání. Rodinná ústava zahrnuje pokyny, pravidla a předpisy pro rodinné podnikání. Ústava rodiny funguje podobným principem jako např. společenské kodexy. Více informací zde.

Rodinná shromáždění

Rodinná shromáždění doporučujeme konat pravidelně jednou až dvakrát za rok. Na shromážděních všech členů rodiny zapojených do podnikání rodinná rada informuje o průběhu podnikání, strategiích, cílech, rozvoji, a veškerých informacích o podnikání. Shromáždění jsou otevřená diskuzím o možných projektech a inovacích. Více informací zde.

Rodinné komunikační sítě

Krom pravidelného konání rodinného shromáždění doporučujeme zvážit, jak spolu budou členové rodiny komunikovat v průběhu mezidobí mezi shromážděními. Komunikace může být důležitá nejen při řízení a chodu podniku, ale také při řešení akutních nebo rizikových situací vyžadujících zapojení většiny či všech členů rodiny. Více informací zde.

Rodinné vzdělání

Při zakládání rodinného podniku pravděpodobně předpokládáte zapojení dalších generací do podnikání nebo zvažujete otázku nástupnictví v řízení vaší rodinné obchodní korporace. Pro úspěšné zapojení příbuzných do vaší firmy, popř. převod firmy na dědice doporučujeme zapojit vzdělávání jednotlivých členů rodiny. Vzdělávání rozvíjí dovednosti členů rodiny v oblasti plánování a ochrany aktiv, podnikání, řízení rodiny či investicích. Rodinné vzdělávání většinou nabízí rodinné kanceláře – Family Office.

Kdo poskytuje služby správy rodiny?

Správu rodiny můžete vykonávat sami. Jedná se však o složitý a komplikovaný proces s mnoha potenciálními riziky, především hrozbami souvisejícími se vztahy v rodině. Proto doporučujeme pro pomoc se správou rodiny přizvat rodinnou kancelář – Family Office. Rodinná kancelář, je organizace, která se vytváří za účelem individuální podpory a potřeb konkrétní rodiny nejčastěji s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI). Family Office však nabízí mnohem komplexnější služby, jednou z nich je správa rodiny a rodinného podniku. 


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články