Home Řízení rodinyRodinné podnikání Co to je rodinný podnik

Co to je rodinný podnik

Autor Pavel Kolář

V roce 2019 byla schválena definice rodinného podniku, která se dotýká téměř milionu subjektů v ČR. Co to je rodinný podnik a jaký je rozdíl mezi podnikem a živností?

Usnesením vlády č. 330 ze dne 13. května 2019 byla schválena definice rodinného podniku.

Rodinná obchodní korporace

Rodinnou obchodní korporací je obchodní korporace, ve které je nadpoloviční počet společníků tvořen členy jedné rodiny a alespoň jeden člen této rodiny je jejím statutárním orgánem, nebo ve které členové jedné rodiny přímo nebo nepřímo vykonávají většinu hlasovacích práv a alespoň jeden člen této rodiny je členem statutárního orgánu této obchodní korporace. Za rodinnou obchodní korporaci se považuje také obchodní korporace, ve které většinu hlasovacích práv vykonává ve prospěch jedné rodiny fundace nebo svěřenský správce svěřenského fondu, pokud je současně alespoň jeden člen této rodiny členem statutárního orgánu fundace, nebo svěřenským správcem svěřenského fondu.

Rodinná živnost

Rodinná živnost (OSVČ) je podnikání, na kterém se svojí prací nebo majetkem podílejí nejméně dva členové jedné rodiny a nejméně jeden z členů této rodiny je držitelem živnostenského nebo jiného obdobného oprávnění, nebo je oprávněn k podnikání z jiného důvodu.

Členové rodiny

Za členy jedné rodiny se pro účely rodinného podniku považují společně pracující manželé nebo partneři, nebo alespoň s jedním z manželů nebo partnerů i jejich příbuzní až do třetího stupně, osoby s manžely nebo partnery sešvagřené až do druhého stupně, dále osoby příbuzné v přímé linii, nebo sourozenci. Je-li mezi nimi osoba, která není plně svéprávná, zastupuje ji při hlasování zákonný zástupce, pokud je nezletilá, jinak opatrovník.

Podpora a registrace rodinných firem

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB), která byla založena jako nástroj pro realizaci vládních programů, připravila za gesce Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj podporu, která rodinným firmám přinese proti jiným subjektům konkurenční výhodu.

O jaké nástroje se jedná?

  • Bankovní záruka k úvěru od komerční banky pro podporu firem při generační obměně
  • Bankovní záruka k úvěru od komerční banky na investice a na provozní financování
  • Neúročený úvěr pro rodinné firmy

Rodinné firmy a živnosti se mohou od března 2020 registrovat a dostat se tak k podpoře státu. Registraci spustila ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR).

Odkaz na registraci zde.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články