Home WEALTH PLANNINGCharita a filantropie Jaký je rozdíl mezi nadací a nadačním fondem?

Jaký je rozdíl mezi nadací a nadačním fondem?

Autor Redakce

Koronavirová pandemie, která svět ovlivňuje už více než rok, povzbuzuje činnosti v různých oblastech. Důležitou roli hraje dobročinnost a pomoc, kterou jsou lidé ochotni si poskytnout sobě navzájem. Nabízí se tedy možnost zakládání fundací pro poskytnutí potřebných prostředků druhým. Nadace a nadační fondy vznikají, aby poskytovaly pomoc formou nadačních příspěvků na zlepšování podmínek ve společnosti nebo na nákup ochranných pomůcek.

FUNDACE

Podle Zákonu 89/2012 Sb. Občanského zákoníku je fundace právnickou osobou, která je zakládána k plnění určitého účelu. Tento účel je podstatou celého vzniku zřízení. Fundace slouží k veřejně prospěšným nebo soukromým účelům. To se odvíjí od skutečnosti, koho nebo co mají svou činností podporovat. Veřejně prospěšné fundace slouží na podporu veřejného blaha, zatímco soukromé fundace se starají o konkrétní osoby. Dobročinné fundace představují pomoc specifikované skupině lidí. Fundace vznikají ve dvou základních formách, a to jako nadace nebo nadační fondy. 

Nadace ani nadační fondy nesmí podnikat, respektive podnikání nesmí být jejich primární činností. Podnikání je možné pouze za cílem podpory hlavní činnosti, tedy účelem je zisk pro dobročinnost. Vydělávání se nesmí stát prioritou jejího provozování, naopak zisky z podnikatelské činnosti mohou být použity výhradně k primárnímu účelu fundace.

Zakladatel má možnost fundaci založit za svého života inter vivos nebo prostřednictvím závěti až po své smrti mortis causa. Reálný vznik se ale počítá až po zapsání organizace do nadačního rejstříku. Od tohoto okamžiku může nadace nebo nadační fond vykonávat svou činnost. Fundační svoboda představuje široké spektrum možností pro vytvoření fundací. 

Změna z nadace na nadační fond nebo naopak je možná. O tomto kroku rozhoduje správní rada. Nejčastěji však dochází k přechodu z dočasného nadačního fondu na trvalou nadaci, jelikož se otevřou možnosti pro jeho dlouhodobý chod.

Chod fundace zajišťují tyto orgány

Správní rada

Správní rada je statutárním orgánem nadace nebo nadačního fondu, který má alespoň 3 členy. Těmito členy mohou být jak fyzické, tak právnické osoby. 

Dozorčí rada nebo revizor

Dozorčí rada nebo revizor představují kontrolní a revizní orgán. Dozorčí rada se sestavuje zpravidla u nadací, v nadačních fondech je funkce zastoupena revizorem. Může jím být právnická i fyzická osoba.

Tyto pozice jsou ovšem jediné povinné. Zakladatel může vytvořit řadu dalších pozic, které mohou být pro chod nadací i nadačních fondů potřebné, jako např. výkonné ředitele, poradce, experty..

NADACE

Nadace je podle § 306 Občanského zákoníku zakládána s vidinou společensky nebo hospodářsky užitečného účelu. Je to právnická osoba, jejíž fungování je trvalé. Nadace představuje tzv. účelové sdružení majetku. Konkrétní účel, respektive právní jednání, za kterým byla nadace založena, musí být obsažen v názvu. Účel může být stanoven obecně nebo detailně. Zároveň je potřeba, aby bylo v názvu zachováno slovo „nadace“. Chod nadace je zajišťován správní a dozorčí radou, případně revizorem.

Nadace jsou zakládány s vidinou podpory různých oblastí, např. zdravotnictví, životního prostředí, vzdělávání nebo školství, rodin či znevýhodněných skupin ve společnosti. Nemusí mít ovšem pouze jeden účel, může jich mít i více. V takové situaci jsou pak tyto účely seřazeny posloupně podle priority. 

Pravidla pro nadaci

  • Nadace nesmí vzniknout za účelem zisku, který by se připsal samotným orgánům nadace, jejím zaměstnancům nebo jim blízkých osob. 
  • Dále nesmí podporovat politické strany nebo hnutí. 
  • Z nadace se nikdy nesmí stát společník obchodní společnosti, který by se zaručoval v neomezené míře.

VZNIK

Nadace vzniká na základě zakládací listiny formou notářského zápisu. Tuto nadační listinu sepisuje jedna či více osob podle počtu zakladatelů. V případě většího počtu musí spoluzakladatelé dojít jednomyslné domluvy. Obsah nadační listiny se odráží ve statutu nadace. Statut nadace představuje koncept z hlediska strukturálního a organizačního provozu.

Aby mohla nadace vzniknout, musí doložit majetek v dostatečné hodnotě. Nadační jistina, která představuje vklady i dary, musí dosahovat výše alespoň 500 000 Kč. Tato minimální hodnota musí být zachována po celou dobu fungování nadace. V případě, že je jistina vyjádřena v peněžité částce, hovoří se o nadačním kapitálu. O případných regulacích nadačního kapitálu rozhoduje správní rada. Ta má i možnost omezit nadační jistinu, pokud je to v souladu s dosahováním cílů.

ZÁNIK

Nadace mají trvalý charakter, její rušení tedy není obvyklé. Dříve, než-li dojde k úplnému zániku nadace, je potřeba ji zrušit. Zrušení nadace je možné dvěma způsoby: zrušení bez likvidace a zrušení s likvidací. Rozdíl mezi těmito dvěma způsoby představuje budoucnost nadace. V prvním případě totiž dochází k fúzi, sloučení, nebo změny právní formy, tyto kroky musí být již předem zahrnuty v nadační listině. Jde tedy o pokračování činnosti nadace ve změněné podobě. V druhém případě se jedná o absolutní ukončení činnosti. Dochází k němu v případě, že bylo dosaženo účelu, pro který nadace vznikla, či uplynula doba, na kterou byla nadační činnost sjednána. Stejně jako vznik, reálný zánik je dán až vymazáním nadace z nadačního rejstříku.

Na rozdíl od nadačního fondu je nadace povinna dokládat výroční zprávu. Výroční zpráva představuje souhrnný přehled veškeré nadační činnosti a souhrn účetnictví za stanovenou dobu. Nadace, jejíž roční obrat se vyšplhá na 10krát vyšší částky, než je původní nadační kapitál, podléhá povinnému auditu.

NADAČNÍ FOND

Nadační fond je podle § 394 Občanského zákoníku zakládán stejně jako nadace ke společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu. Jedním z hlavních rozdílů mezi nadačním fondem a nadací je, že nadační fond je právnická osoba, jejíž trvání je krátkodobé nebo dočasné. Spojení „nadační fond“ je potřeba zachovat v názvu vzniklého útvaru. Chod nadačního fondu zajišťuje správní rada a revizor.

Nadační fond je ve srovnání s provozováním nadace jednodušší ve všech možných krocích, ať už se jedná o zakládání, administrativu nebo jeho správu. Je mnohem flexibilnější v možnostech vnitřní struktury.

Nadační fond slouží jako nástroj nejčastěji pro charitativní účely. Snaží se o maximalizaci výnosů z investic, které je posléze schopný proměnit v prostředky vynaložené pro dosahování hlavních cílů fondu.

Majetek nadačního fondu je v trvalém pohybu. Tvoří jej dary a vklady. Podpora je z fondů vyplácena formou tzv. nadačních příspěvků. Ty jsou fondem poskytovány do oblastí, které jsou cílem samotného fondu, ale mohou být poskytnuty i zakladateli nebo členům či zaměstnancům nadačního fondu.

VZNIK

Nadační fondy vznikají sepsáním zakládající listiny. Ta, na rozdíl od nadace, nemusí být ve formě notářského zápisu. 

Pro nadační fondy není stanovena žádná minimální hodnota vlastněného majetku. Není tedy nutná ani jistina, ani základní kapitál. Vzhledem k neexistující minimální hranici majetek nemusí předpokládat trvalý výnos a může být i kompletně utracen.

ZÁNIK

Jak již bylo zmíněno, nadační fondy mají dočasný charakter. K zániku dochází v případech, kdy bylo dosaženo hlavního cíle, za kterým byl fond založen nebo již dále není schopen plnit svou prioritní funkci. K zániku může dojít i z takového důvodu, že byl fond založen pouze na předem stanovenou dobu. O zániku nadačního fondu rozhoduje správní rada a jeho likvidaci poté zajišťuje zvolený likvidátor.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články