Home WEALTH PLANNINGOchrana majetku Statut svěřenského fondu má myslet na všechno. Co by měl obsahovat?

Statut svěřenského fondu má myslet na všechno. Co by měl obsahovat?

Autor Svěřenská správa

Svěřenské fondy se za posledních šest let staly vyhledávaným nástrojem při správě majetku. Každý svěřenský fond je individuální a unikátní, stejně jako jeho zakladatel. Jedinečnost propůjčuje svěřenskému fondu jeho statut – na něm záleží, jak úspěšný fond bude a zda naplní zakladatelovu vůli a cíle.

Statut svěřenského fondu je klíčový dokument. Jemu je podřízeno fungování celého svěřenského fondu. Na něm záleží, zda trust splní všechna očekávání zakladatele. Navíc je statut právně závazný pro všechny zúčastněné strany – pro zakladatele, beneficienty, správce i dohlížitele. Proto je nutné statutu věnovat velkou pozornost.

Pečlivá příprava statutu svěřenského fondu

Jelikož o kvalitě svěřenského fondu rozhoduje z velké míry statut, je nutné jeho přípravě věnovat náležitou péči. Zanedbání nebo vnesení právní vady do statutu se zakladateli vrací jako bumerang. Nemusí to být hned. Například až za mnoho let může nastat krizová situace, kterou statut kvůli chybným nastavením neumí řešit. Objevit se mohou například i právní útoky ze strany žádostivých beneficientů, a pokud na to statut není připraven, svěřenský fond neobstojí.

Každý týden se v House of Trust setkáváme se statuty svěřenských fondů, které k nám přinášejí jejich zakladatelé s tím, že v praxi nefungují. I když tyto statuty naplňují literu zákona, trpí vadami nebo absencí mnoha klíčových oblastí, což se projeví při správě fondů, případně budou vlivem mnoha okolností ochromené a nefunkční.

Proto pokládáme za nutné se statutu svěřenského fondu detailně věnovat. V textu vám popisujeme zákonné požadavky, které nesmí být ve statutu svěřenského fondu opomenuty, a také vás upozorníme na klíčové oblasti, jimiž se jako zakladatel musíte zabývat.

Co je statut svěřenského fondu?

Pro celou problematiku je nutné porozumět statutu svěřenského fondu. Statut je zakladatelská listina, kterou vydává zakladatel svěřenského fondu. Zákon vyžaduje, aby měl formu veřejné listiny, tedy notářského zápisu. Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. v § 1452 klade na každý statut svěřenského fondu minimální požadavky.

Říká, že statut obsahuje alespoň:

 1. označení svěřenského fondu,
 2. označení majetku, který tvoří svěřenský fond při jeho vzniku,
 3. vymezení účelu svěřenského fondu,
 4. podmínky pro plnění ze svěřenského fondu,
 5. údaj o době trvání svěřenského fondu; není-li uvedeno, platí, že fond byl zřízen na dobu neurčitou,
 6. má-li být ze svěřenského fondu plněno určité osobě jako obmyšlenému, určení této osoby, nebo způsobu, jak bude obmyšlený určen,
 7. počet svěřenských správců a způsob jejich jednání.

Precizní statut řeší nejen zákonné požadavky, ale i detailní nastavení struktury a principů fungování svěřenského fondu.

Dokonalé nastavení statutu fondu

Dlouholetou praxí jsme v House of Trust zjistili, že přesné nastavení statutu poskytuje správci jasné vodítko, které je základem budoucího úspěchu i kontinuálního fungování svěřenského fondu.

Mimo zákonné požadavky je proto nutné, aby statut obsahoval řadu klauzulí, které popisují osobní vizi zakladatele, přístup a strategii svěřenského fondu. Takový statut pomůže vytvořit trvalý odkaz s pozitivním dopadem na beneficienty. Rovněž pomůže budoucím generacím pochopit vizi fondu a zůstat s ním v souladu.

Příklady statutů svěřenských fondů

Na odkazech níže se můžete podívat na statuty svěřenských fondů, které byly evidovány rejstříkovým soudem a na žádost zakladatelů zveřejněny v registru svěřenských fondů.

Šablonovité statuty znamenají komplikace

U první tři statutů je patrné, že se nejedná o autorské dílo šité na míru potřebám zakladatele a beneficientů. Statut má podobu dvoustránkové šablony, kterou zpravidla notáři pokrývají většinu poptávek.

Obsahují pouze základní zákonem stanovené požadavky a trpí absencí ostatních náležitostí, jako je nastavení principů správy majetku fondu a distribuce beneficientům. Chybí jasné nastavení principů nástupnictví nebo způsobu jmenování beneficientů a správců. V statutu jsou nejasné nebo v praxi nesplnitelné podmínky pro získání nároku beneficientů na plnění z majetku fondu. Tyto faktory se bohužel v průběhu krátké doby negativně projeví na dalším fungování fondů.

Statuty, v nichž chybí smysl pro detaily

V dalších případech se jedná o statuty svěřenských fondů, kterým jejich zakladatelé a administrátor věnovali větší pozornost. Nemají podobu šablony a lépe postihují záměr a naplňují představu a požadavky zakladatele.

Přesto neobsahují přesnější nastavení nebo nepokrývají principy fungování, jako je klauzule ochrany majetku svěřenského fondu před dysfunkčním chování beneficientů. Systém řízení rizik je nepromyšlený, ochrana proti odražení právního útoku na fond je chabá. Slabé nebo nefunkční jsou i mechanismy řešení případných sporů uvnitř fondu.

Statut šitý svěřenskému fondu na míru

Neexistuje žádná podoba statutu svěřenského fondu, který by vyhovoval všem. Praxe ukazuje, že precizně sestavený statut musí být autorské dílo vytvořené na míru potřebám zakladatele.

Perfektní statut musí řešit těchto 8 klíčových oblastí:

 1.        definování účelu fondu,
 2.        nastavení základních parametrů fungování,
 3.        role a činnosti zúčastněných osob,
 4.        beneficienti,
 5.        majetek,
 6.        distribuční politika fondu,
 7.        správa fondu,
 8.        řízení rizik fondu.

Změna statutu fondu po zápisu

Může se stát, že i přes veškerou snahu nedokážete statutem svěřenského fondu postihnout všechny předpokládané životní situace beneficientů. Případně nastanou okolnosti, které jsou neslučitelné s původním záměrem zakladatele nebo je potřeba reagovat na legislativní změny, a to včetně změn daňových předpisů.

V takovém případě může osoba s právním zájmem požádat soud o změnu statutu. Ve většině případů se může jednat o samotného zakladatele, beneficienty nebo správce. Mělo by se jednat o změny technického nebo procesního charakteru a při porovnání s původním stavem by nově navržený stav měl usnadňovat nebo prospívat účelu fondu.

Taková změna ale připadá v úvahu pouze v případě, že je ve shodě s původním úmyslem zakladatele, tedy že i po změně ve statutu bude svěřenský fond odpovídat původnímu úmyslu. 

Pokud by měla být změna sice slučitelná s úmyslem zakladatele, ale nevedla by ke zlepšení, nesmí soud do statutu zasahovat. Soud by neměl přistupovat ani ke změnám statutu, které by upravovaly podmínky pro plnění ze svěřenského fondu nebo měnily okruh obmyšlených. To proto, že tyto změny jsou neslučitelné s původní vůlí zakladatele.

Na odkazu níže se můžete podívat na změnu statutu svěřenského fondu, která byla schválena rejstříkovým soudem a na přání zakladatele zveřejněna v registru svěřenských fondů.

Máte ke statutu nebo ke svěřenským fondům otázky? Zvažujete založení svěřenského fondu? Rádi se s vámi sejdeme. Kontaktujte společnost Svěřenská správa.


Bezplatně se registrujte a získáte více 9 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články