Home WEALTH PLANNINGOchrana majetku Co je potřeba zvážit při vytváření svěřenského fondu.

Co je potřeba zvážit při vytváření svěřenského fondu.

Autor Svěřenská správa

Pokud jste se v rámci svého majetkového plánu rozhodli ke strukturování majetku za využití svěřenského fondu, budete muset udělat několik důležitých rozhodnutí. Ty budou mít dopad na to, kdo bude váš svěřenský fond kontrolovat, ovládat majetek, kdy a za jakých podmínek beneficienti obdrží plnění.

Tyto informace budou obsaženy ve statutu svěřenského fondu, který mu propůjčuje jedinečnost – na něm záleží, jak úspěšný fond bude, a zda naplní vůli a cíle zakladatele.

Co to je svěřenský fond.

Pravděpodobně už víte, že svěřenské fondy zavedl do českého právního řádu nový občanský zákoník, konkrétně se mu věnují paragrafy 1448 až 1474. Zakladatel vyčleňuje do svěřenského fondu svůj majetek, který už nebude v jeho vlastnictví. Může to být libovolný typ aktiva, např. nemovitosti, akcie nebo třeba i sbírka obrazů, autorská práva atd.

Vlastníkem tohoto účelově osamostatněného majetku není svěřenský správce nebo osoba obmyšleného (beneficienta), v jehož prospěch je svěřenský fond zakládán. Fakticky se tak jedná o majetek autonomní, který nikomu nepatří, ale je spravován tak, aby z něho mohl mít obmyšlený, až přijde správný čas, užitek.

Před založením svěřenského fondu je potřeba znát odpovědi na tyto otázky:

Jaký bude účel svěřenského fondu?

Svěřenské fondy plní v praxi celou řadu účelů a rolí. Dle zákona se ale rozdělují na svěřenské fondy soukromé, které jsou založeny například k prospěchu konkrétní osoby nebo plní i neosobní účel, např. údržba sochy. Výjimkou ale nejsou ani veřejně prospěšné fondy, které mají charitativní nebo filantropický účel.

Praktické tipy:

 • Věnujte čas a uvědomte si dominantní motiv, který vás k založení vede, a ten udělejte nosným pilířem celé architektury fondu
 • Využijte příležitost zakládání fondu k pokrytí dalších oblastí vašeho života, kde vám fond může prospět, tzn. anonymita vlastnictví, ochrana zájmů a majetku atd.

Jaký majetek vložíte do svěřenského fondu?

K založení svěřenského fondu není zapotřebí, aby byl majetek ve vlastnictví zakladatele nebo aby majetek již existoval. Svěřenský fond může být založen i bez něj a v budoucnu dojde k navýšení hodnoty fondu, což může udělat kdokoliv i mimo zakladatele. Toto samozřejmě musí být uvedeno ve statutu svěřenského fondu.

Praktické tipy:

 • Připravte si seznam majetku, který chcete do svěřenského fondu vyčlenit.
 • V případě, kdy nejste jediným výlučným vlastníkem, je nutné před transakcí zajistit souhlas zúčastněných stran 
 • Zvažte, zda do fondu vložíte celým majetek nebo jen část
 • Budete majetek vkládat najednou nebo postupně?
 • Pokud to není potřeba, tak majetek do fondu vkládejte až po jeho založení, čímž ušetříte nemalé finanční prostředky za notářské poplatky

ČTĚTE TAKÉ: Osm nepostradatelných kroků v procesu plánování vašeho bohatství.

Kdo nebo co bude v roli beneficienta?

Zákon nestanovuje žádné požadavky na to, kdo se může stát obmyšleným. Obmyšleným tak může být jakákoliv fyzická osoba, právnická osoba nebo i více osob, v jejichž prospěch je svěřenský fond zřízen. Beneficientem může být také osoba v roli zakladatele nebo správce svěřenského fondu. 

Praktické tipy:

 • Zvažte, kdo a kdy jmenuje beneficienta
 • Zohledněte individuální potřeby každého beneficienta
 • Rozhodněte, kdo bude počátečním, průběžným a konečným beneficientem

Jak, kdy a co obdrží beneficienti z fondu?

Zakladatel svěřenského fondu nebo pověřená osoba (často správce fondu) může obmyšlenému (neboli beneficientovi) přiznat právo na plody, výnosy nebo jiné užitky ze svěřenského fondu. Může mu také přiznat právo na celý kmenový majetek fondu, případně na jednotlivé podíly. Při vytváření svěřenského fondu je proto nutné důkladně se zamyslet nad jednotlivými právy, podmínkami i metodami nároku na plnění jednotlivým beneficientům.

Praktické tipy:

 • Rozhodněte, zda má beneficient nárok na celý kmenový majetek fondu, jednotlivé podíly nebo pouze právní nárok na užívání majetku.
 • Zvažte, v jaké podobě majetek obmyšlený dostane, nemovitý, movitý, finanční obnos.
 • Zamyslete se nad podmínkami, které musí být splněny pro vznik plnění
 • Nezapomeňte na klauzuli dočasného pozastavení práva na plnění, například v případě exekuce obmyšleného

Kdo bude fond spravovat?

Úspěšný svěřenský fond vyžaduje víc než jen dobrý plán a strategii. Vyžaduje kvalitního správce, který je dostatečně flexibilní, aby plnění přizpůsobil změnám v potřebách beneficientů. Správcem fondu můžete jmenovat člena své rodiny, blízkého přítele, sami se stát počátečním správcem nebo zvolit profesionální správu. Každé řešení má své výhody a nevýhody.

Praktické tipy:

 • Budete spravovat fond vlastními silami nebo si najmete profesionálního správce?
 • V případě samosprávného fondu mají správci dostávat odměnu?
 • Kdo bude počátečním správcem a jaké bude metoda jmenování dalších správců?
 • Jaká budou pravidla výkonu funkce správce nebo jejich omezení?

Kdy fond zanikne?

Obvykle si přejete, aby svěřenský fond trval takovou dobu, po kterou jeho existence dává smysl a plní svůj účel. Správa svěřenského fondu končí v několika případech:

Uplynutím doby, na níž byl svěřenský fond zřízen; splněním exitové podmínky ve statutu fondu; dosažením účelu, pro který byl fond zřízen; rozhodnutím soudu.

Při zániku správy svěřenského fondu vydá svěřenský správce majetek tomu, kdo na něho má právo. Zpravidla je touto osobou obmyšlený, případně zakladatel fondu. Svěřenský fond tedy zaniká až ve chvíli, kdy je majetek převeden do vlastnictví oprávněné osoby.

Praktické tipy:

 • Chcete aby svěřenský fond plnil svou roli i mezigeneračně nebo využijete zákonného omezení na 99 let?
 • Stanovíte nějaké podmínky pro zánik fondu?
 • Nezapomeňte s ohledem na dobu trvání fondu vytvořit plán provozních nákladů, tak aby majetek určený beneficientům nepadl na jeho provoz.

Uvažujete o zřízení svěřenského fondu a potřebujete poradit s jeho nastavením? Rádi vám poradíme. Kontaktujte nás.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články