Home WEALTH PLANNINGOchrana majetku Vše, co potřebujete vědět o svěřenských fondech v ČR.

Vše, co potřebujete vědět o svěřenských fondech v ČR.

Autor Redakce

Svěřenský fond. Co to vlastně je, jak vzniká, popř. zaniká? A kdo je oním správcem svěřenského fondu? Veškeré potřebné informace o svěřenských fondech v České republice se dozvíte v následujícím článku.

Co je svěřenský fond?

Svěřenský fond je speciální druh správy cizího majetku. Tento účelově osamostatněný majetek se stává majetkem bez právní subjektivity, tedy „bez vlastníka“, je majetkem autonomním. Zakladatel svěřenského fondu si vybere svěřenského správce, který je povinen o majetek pečovat. Avšak spravedlivý nárok na prospěch z tohoto majetku má výhradně určený Beneficient. Ten v souladu s konkrétními podmínkami svěřenského fondu sepsanými do statutu pobírá užitky, příjmy či jiné plody tohoto svěřenského fondu, ovšem s jeho podstatou nemůže žádným způsobem nakládat. Proto je majetek chráněn před beneficientovými věřiteli, a tím může i mezigeneračně naplňovat záměry zakladatele.

Jak vzniká svěřenský fond?

Svěřenský fond zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., může vzniknout pouze projevem vůle svéprávné osoby, a to buď za jejího života, nebo až po jejím úmrtím (formou pořízení listiny pro případ smrti), kdy je zakotven v závěti. V případě, kdy je svěřenský fond zřízen pořízením pro případ smrti, vznikne až smrtí zůstavitele. Do evidence svěřenských fondů se zapíše až po svém vzniku.

Jak se jednotlivé svěřenské fondy od sebe liší?

Zákon rozlišuje svěřenské fondy podle jejich účelu na soukromé a veřejně prospěšné. S dalším rozlišením mimo zákonné dělení se setkáváme v praxi, kdy jsou svěřenské fondy členěny podle způsobu použití nebo podle typu. S ohledem na aktuální stav i možné budoucí scénáře, je nutné zvážit účel fondu a zejména zvolit jeho vhodný typ.

Nejčastější typy:

  • Osobní
  • Rodinný
  • Obchodní 
  • Charitativní
  • Investiční

Jak vypadá struktura svěřenského fondu?

Strukturu a způsob fungování fondu popisuje statut, což je zakládací listina ve formě notářského zápisu. Statut a případně další dokumenty (například smlouva o svěření majetku správci) specifikují práva a povinnosti všech zúčastněných. Tyto dokumenty vytváří Zakladatel a popisují širokou škálu situací, které určují fungování fondu. Například stanovují podmínky, za nichž mají beneficienti nárok na plnění z fondu, popisují pravomoci dohlížitele nebo omezení správců.

Kdo je správce svěřenského fondu?

Český právní řád definuje v NOZ § 1453 správce jako fyzickou osobu, která je svéprávná a není v úpadku, nebo stanoví-li to zákon, může jím být i právnická osoba. Zákon v ČR tedy nemá na správce specifické požadavky, ani nevyžaduje prokázání jeho způsobilosti k výkonu své funkce. Jmenovat můžete člena své rodiny, blízkého přítele, sami se stát počátečním správcem nebo zvolit profesionální správu. Každé řešení má své výhody a nevýhody.

Kdy svěřenský fond zaniká?

Svěřenský fond zaniká dle podmínek statutu a pokud důvod zániku nepopisuje, tak dle zákona. Důvod i podmínky zániku určuje zakladatel, a to zpravidla jakmile pominou okolnosti, které k jeho založení vedly.  Zaniká ale až ve chvíli, kdy je majetek převeden do vlastnictví oprávněné osoby.

Svěřenský fond končí v těchto případech:

  • Uplynutím doby, na níž byl svěřenský fond zřízen.
  • Splněním exitové podmínky ve statutu fondu. 
  • Dosažením účelu, pro který byl fond zřízen. 
  • Rozhodnutím soudu. 

Uvažujete o založení svěřenského fondu a potřebujete garanci profesionálních služeb? Neváhejte nás kontaktovat.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články