Home WEALTH MANAGEMENTSpráva majetku Kompletní průvodce Wealth Management – správou bohatství

Kompletní průvodce Wealth Management – správou bohatství

Autor Redakce
Kompletní průvodce Wealth Management

Spravovat vlastní majetek může být mnohdy náročnější, než bychom předpokládali. Někdy tak nastane situace, kdy se správou bohatství potřebujeme profesionální pomoc. Takové poradenství je poskytováno v oblasti Wealth Managementu.

Definice bohatství

Univerzální definice bohatství neexistuje. Nejčastěji se však setkáváme s posuzováním bohatství z ekonomického hlediska. Materiální definice říká, že projevem bohatství je uskupení jakéhokoliv majetku a zdrojů ocenitelných penězi, které je pod kontrolou nějaké osoby, rodiny, státu atd.

Každý, kdo nashromáždil velké množství ekonomických statků, je společností vnímán jako bohatý. Ustáleným měřítkem pro hodnocení míry bohatství osob je veličina tzv. hodnota čistého jmění. Mimo ekonomické formy se můžeme setkat s různými projevy sociálního, kulturního, intelektuálního nebo i nerostného bohatství.

Hodnota čistého jmění

Čisté jmění je pojem, který vyjadřuje hodnotu všech nefinančních a finančních aktiv ve vlastnictví jednotlivce, rodiny, společnosti nebo státu. Hodnota čistého jmění poskytuje informaci o aktuální finanční situaci a vypočítává se jako součet všech aktiv po odečtení nesplacených závazků. Osoby nebo rodiny s vysokou hodnotou čistého jmění jsou označovány jako „High-Net-Worth Individual“ (HNWI) nebo „Ultra-High-Net-Worth Individual“ (UHNWI).

Co to je správa bohatství

Wealth Management, neboli správa bohatství, je služba kombinující investiční poradenství s dalšími finančními službami, jako např. finanční a daňové plánování či správa investičního portfolia, pro potřeby afluentních klientů a správu jejich majetku s cílem dosažení výnosu, a to ať jde o  krátkodobé, střednědobé či dlouhodobé zvyšování majetku. Na rozdíl od správy cizího majetku se v případě Wealth Managementu jedná o poradenskou praxi nebo poskytování investičních služeb, které jsou regulovány ČNB.

Služby správy bohatství

Wealth management, “správa bohatství”, může obsáhnout veškeré oblasti finančního života klienta. Častou strategií správy bohatství je rozložení aktiv do různých bankovních a dalších finančních institucí pro snížení rizika protistrany. Klienti s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI) profitují z holistického přístupu, tedy že jediný poradce koordinuje veškeré služby, které mohou být potřebné pro správu financí affluentního klienta, a plánuje jeho bohatství nejen pro momentální a budoucí potřeby samotného klienta, ale i pro potřeby členů jeho rodiny. Správa bohatství je doporučována především jedincům s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI) , kteří mají rozmanitou škálu potřeb.

Přehled možných služeb:

 • Audit stávající strategie, cílů a majetku klienta
 • Vyhodnocení rizikové tolerance i kapacity klienta
 • Hodnocení a výběr investičních aktiv
 • Nastavení a správa investičního portfolia
 • Výběr a koordinace souvisejících profesí
 • Finanční plánování
 • Plánování odchodu do důchodu
 • Analýza a zastupování u bank
 • Daňové plánování
 • Zajištění účetnictví a výkaznictví
 • Výroční a průběžné zprávy o stavu investičního portfolia
 • Monitoring pokrok v dosahování cílů
 • Návrh opatření pro optimální vývoj majetku

Kdo je wealth manager?

Wealth Manager, private wealth advisor neboli poradce pro správu bohatství, je takový profesionální poradce, který čerpá z oblasti investičního a finančního poradenství a dalších souvisejících oborů, jako je právní a majetkové plánování, služby účetní, daňové, plánování řízení majetku, za fixně daný poplatek. 

Cílem Wealth Managera je řízení majetku klienta a poskytnutí takových služeb, aby byly dosaženy finanční cíle klienta. Během několika konzultací Wealth Manager nabyde informací o přáních a potřebách klienta a vytváří strategie s využitím vhodných finančních služeb. Wealth Management, “správa bohatství”, se v každém státě vykonávaná odlišným způsobem.

Kdo využívá služby správy bohatství?

Správa vlastního bohatství někdy může být pro zámožné jednotlivce i rodiny výzvou. Hlavními klienty služeb Wealth Managementu jsou proto osoby s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI). V mnoha případech tyto osoby potřebují se správou vlastního bohatství pomoct, ať již z časových důvodů, či z nedostatku finančních a dalších odborných znalostí, např. řešení daňových otázek, plánování majetku, utvoření investičního portfolia…

Wealth Management je obvykle poskytován v jakékoliv části systému finančního trhu, avšak někteří klienti se zajímají o konkrétní oblast závisle na odborných znalostech daného poradce nebo na jeho primárním zaměření. Někdy může nastat situace, kdy je Wealth Manager povinen koordinovat vstup dalších externích finančních odborníků a agregovaných specialistů, např. právníků, daňových poradců, účetních, pro utvoření vhodné strategie a struktury správy bohatství ve prospěch klienta.

Strategie správy bohatství

Strategie správy bohatství je založena na vypracování konkrétního plánu s cílem zvýšení bohatství klienta. Plán vychází z finanční situace, cílů a potřeb klienta tak, aby došlo ke snížení rizik protistrany. Strategie je v ideálním případě doživotně aktualizována na základě nových cílů, případné změny investičního portfolia či přidáním dalších odborných služeb a poradenství.

Nejdůležitější částí strategie wealth managementu tkví v rozložení majetku do několika bank, kde poradci následně společně s koordinací těchto bank sledují aktiva svých klientů. Cílem diverzifikace majetku je snížení rizika protistrany. Nikdy není vhodné a bezpečné pro udržení bohatství uložit všechen majetek u jednoho finančního poskytovatele . Proto platí, že čím vyšší hodnoty bohatství nabývá, tím je důležitější diverzifikace majetku do bank. 

Jaký je rozdíl mezi investičním poradenstvím a wealth managementem?

Investiční poradenství a wealth management se v některých částech překrývají, např. oba typy poradenství se soustřeďují na investice a jejich zvyšování. Základní rozdíl můžeme nalézt v tom, kdo je klientem. Investičního poradenství využívají retailový zákazníci s cílem růstu jejich kapitálu. Narozdíl od toho, Wealth Management “správa bohatství” je určen pro afluentní klienty s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI).

Wealth Managementu můžeme tedy rozumět jako konzultačnímu procesu, během kterého profesionální poradce “Wealth Manager” sestaví konkrétní strategii pro udržení a růst aktiv bonitních klientů s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI).

Poplatky za správu bohatství

Pokud jste se rozhodli využít služeb Wealth Managementu, tak si prvořadě musíte vyjasnit jaké služby hledáte. Ty vám může poskytnout Wealth Manager jako jednotlivec nebo společnost poskytující služby správy bohatství. Existují značné rozdíly v typu i kvalitě služeb a vždy si vyhodnoťte, zda cena odpovídá hodnotě služeb, které dostanete.

Existuje několik cenových modelů za služby Wealth Managementu. Mezi tři základní patří hodinová sazba, fixní servisní poplatek, procento z objemu spravovaného majetku (AUM), nebo jejich kombinace. Obvyklý roční poplatek za činnosti Wealth Managera se pohybuje kolem 1 % z objemu majetku pod jeho správou.  Pokud si Wealth Manager účtuje obvyklou sazbu 1 % ze spravovaných aktiv a jeho roční poplatek činí např. 40.000 Kč, tak výše počátečně spravovaných aktiv by měla mít hodnotu 40.000*100 = 4.000.000 Kč. Náklady na odměnu Wealth Managera by měl pokrývat výnos ze spravovaného majetku a vždy si nejdříve spočítejte, že to tak s ohledem na zvolenou investiční strategii bude.

Velikost a budoucnost trhu

I když díky digitalizaci světa dochází k transformaci celého průmyslu správy majetku s odklonem k robo-poradcům nebo on-line investičním platformám, které nabízejí levnější řešení, tak průzkumy ukazují, že tradiční vztah mezi poradcem a klientem založený na důvěře přetrvá.  Dle průzkumu společnosti Boston Consulting Group byla v roce 2019 globální hodnota aktiv (AUM) ve správě Wealth Managerů 77,3 bilionu USD.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články