Home WEALTH PLANNINGPlánování bohatství Jak na strukturování vašich aktiv při plánování bohatství.

Jak na strukturování vašich aktiv při plánování bohatství.

Autor Multi Family Office

Většina soukromého bohatství je výsledkem každodenní píle jednotlivců nebo rodin, ale praxe nám ukazuje, že bohatství, které jedna generace vybuduje, bez řádného plánování ho druhá utratí.

Většina bohatství rodin s vysokou hodnotou čistého jmění je výsledkem jedné myšlenky, která se proměnila každodenní pílí z garážové firmy v úspěšnou rodinnou firmu. Praxe nám ale ukazuje, že bohatství, které jedna generace vybuduje, bez řádného plánování druhá prohýří, připadne nežádoucí straně v rozvodových sporech nebo je rozdrobeno v dědickém řízení mezi nepominutelné dědice.

Potenciálních hrozeb pro bohatství vaší rodiny je celá řada, a proto služby plánování bohatství, tzv. Wealth Planning, jsou zcela na místě.

Cílem plánování bohatství je strukturovat vaše aktiva správným způsobem ve správný čas za využití daňově optimálního řešení, a tím snížit obavy vaše i vašich blízkých z toho, co vás v budoucnu potká, a poskytnout vám jistotu i pro těžká životní období, kdy můžete být více zranitelní.

Při plánování vašeho bohatství můžete využít holdingové, nadační nebo trustové struktury.

Nejčastější právní entity v těchto strukturách jsou:

Obchodní korporace

Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti a družstva. Tyto právnické osoby jsou zakládány za účelem podnikání, ale mohou být založeny i k jiným účelům. Mezi nejznámější typy obchodních společností patří společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost. Mezi méně známé, ale využívané právní formy patří družstvo, evropská společnost, veřejná obchodní společnost nebo komanditní společnost.

Fundace

Fundace označuje právnickou osobu, která vznikla vyčleněním majetku za určitým účelem. Pojem vychází z latinského „fundatio“ a fundace zahrnují nadace a nadační fondy. Účel, k němuž majetek fundace slouží, může být ryze soukromý, ale nezřídka bývá záměrem obecné blaho tzn. veřejně prospěšný účel. V případě, kdy je fundace založena na podporu nebo činnost směřuje k podpoře zakladatele nebo osob blízkých zakladateli, které mohou být pouze fyzické osoby, se jedná výslovně o rodinnou fundaci ztrácející statut veřejné prospěšnosti.

Svěřenské fondy

Svěřenský fond je forma správy cizího majetku a vzniklá vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele. Tento účelově osamostatněný majetek se stává majetkem bez právní subjektivity, tedy „bez vlastníka“, a je majetkem autonomním. Zakladatel svěřenského fondu si vybere svěřenského správce, který je povinen o majetek pečovat. Nárok na prospěch z majetku fondu má určený beneficient, který v souladu s konkrétními podmínkami svěřenského fondu sepsanými do statutu pobírá užitky, příjmy či jiné plody. Majetek ale nevlastní a nemůže s ním nakládat, proto chráněn před potenciálními beneficientovými věřiteli, a tím může i mezigeneračně naplňovat záměry zakladatele.

Ústav

Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a majetkové složky. Ústav provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených. Zisk může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen, a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Fondy kvalifikovaných investorů

Fondy kvalifikovaných investorů (FKI) jsou investičním vehiklem, který se zakládá na míru ve prospěch individuální investiční potřeby privátního investora. Ten musí mít statut kvalifikovaného “zkušeného” investora, ale účast ve fondu může být i veřejně nabízené a plnit funkci fundraisingu tzn. získávání zdrojů za účelem dalšího investování. FKI patří do skupiny regulovaných investičních struktur a alternativních fondů.

Offshore

Termín offshore označuje pobřežní jurisdikce, ať pevninské nebo ostrovní. Může se jednat o společnosti, účty, finanční instituce, které využívají uvolněných daňových předpisů daných zemí. Aby mohly být účty nebo společnosti považovány za offshore, musí být založeny v jiné zemi, než je domovský stát zákazníka nebo investora.

Special Purpose Vehicle

Special Purpose Vehicle zkráceně SPV je strukturovaný nástroj ve formě nezávislé společnosti např. s.r.o. nebo obdoby dle jiného práva, která je účelově založena k plnění konkrétního záměru. SPV má právně oddělené aktivity a finanční zdroje od mateřské společnosti s cílem chránit její zájmy.

Investiční životní pojištění

To, co odlišuje investiční životní pojištění od jiných produktů životního pojištění, není technické řešení, ale způsob jeho využití. Mnoho zámožných rodin neuzavírá životní pojištění jen pro účely ochrany životního standardu v případě tragických událostí, ale hlavně jako nástroj pro distribuci kapitálu mimo dědické řízení a plánování likvidity.

Listiny pro případ smrti

Majetkové vztahy v rodině můžete posmrtně ošetřit během svého života formou pořízení listiny pro případ smrti (závěť, odkaz, dovětek, dědická smlouva) nebo pozůstalost ponecháte na zákonech a státu. Existuje celá řada životních situací a rizik, díky nimž mohou členové rodiny přijít o zděděný majetek během jediné chvíle. Majetek, který měl sloužit dalším generacím, tak může být nenávratně ztracen a vaše celoživotní úsilí zbytečné.

Smlouvy o individuálním manželském majetkovém režimu

Největší slabinou ve strategii ochrany majetku je manželství a rozvod – tyto situace totiž patří mezi nejčastější důvody ztráty majetku. Už staří filozofové věděli, že největší výzvou ve vztazích jsou láska a peníze. Z nich pramení nejvíce problémů. Pokud před sňatkem zvažujete sjednání jiného než zákonného manželského majetkového režimu (společné jmění manželů), zákon dává na výběr z několika variant – zúžení nebo rozšíření společného jmění manželů, režim oddělených jmění, výhrada vzniku společného jmění manželů.

S ohledem na velikost a lokaci vašeho majetku, destinaci, kde žijete, a jurisdikci, která je zdrojem vašeho příjmu i daňovým domicilem, je nutné zvolit při plánování bohatství vyhovující struktury, které jsou v souladu se zákony dané země. Pokud by toto bylo zanedbáno, tak by se zvolená struktura mohla stát sama o sobě hrozbou pro vaše bohatství. Ve většině případů se jedná o velmi sofistikovaný model, jenž kombinuje celou řadu struktur, které plní různé úkoly od ochrany soukromí, majetku až po mezigenerační transfer. Proto je nutné vždy zvolit odborníky, kteří disponují správnou kvalifikací a dovednostmi.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články