Home FAMILY GOVERNANCERodinné podnikání Co to je rodinná fundace. Kdy ji využít?

Co to je rodinná fundace. Kdy ji využít?

Autor Multi Family Office

V případě, kdy uvažujete o správě osobního nebo rodinného majetku, vám současná doba nabízí celou řadu forem, ať už v podobě právních institutů nebo investičních nástrojů. Jedním z nich je rodinná fundace.

Rodinná fundace nepřišla do našich životů v roce 2014 spolu s novelou občanského zákoníku, který inovoval celou oblast správy cizího majetku a přinesl i řadu nových institutů, ale přinesla ho až novela zákona o daních z příjmů (§ 17a odst. 2 písm. f) z roku 2017.

Co to je rodinná fundace?

Rodinná fundace je právní pojem, který označuje nadace nebo nadační fondy, jež dle zakladatelské listiny “statutu” slouží k podpoře zakladatele nebo jeho blízkých osob. Nadace a nadační fondy, které se obecně označují jako Fundace, upravuje zákon č. 89/2012 Sb. § 303-401 Oddíl 3. Základem Fundací je majetková podstata sloužící k určenému účelu tzv. fundus, z latinského „fundatio“, z čehož je také odvozen i jejich název.

Za jakých podmínek je fundace označována za rodinnou?

Fundace, do kterých se řadí nadace nebo nadační fondy jsou právnické osoby, do kterých se vloží majetek za určitým účelem. Tento účel může mít za cíl obecné blaho, v takovém případě se bavíme o veřejně prospěšné fundaci nebo může mít účel soukromý.

V případě soukromého účelu je fundace založena na podporu, popř. její činnost směřuje k podpoře zakladatele nebo osob blízkých zakladateli, které mohou být pouze fyzické osoby. Pak se jedná výslovně o rodinnou fundaci ztrácející status veřejné prospěšnosti. Pro získání označení rodinné fundace je nutné, aby příjemci podpory byly pouze osoby blízké zakladateli vymezené v § 22 odst.1 občanského zákoníku.

Kdy zvolit rodinnou fundaci?

Rodinné fundace vám poslouží ve všech případech, kdy hledáte právní režim správy osobního nebo rodinného majetku. Majetek v rodinné fundaci není založen pouze smlouvou o správě, kdy si ponecháváte vlastnictví majetku. Rodinnou fundaci doporučujeme zvolit v situaci, kdy je žádoucí určený majetek vyčlenit z vlastnictví zakladatele a vložit jej do samostatné právní entity, tzn. nadačního fondu nebo nadace.

Vhodnost využití této formy fundační struktury ke správě majetku je nutné posuzovat s ohledem na celou řadu právních, ekonomických i daňových faktorů. Nelze opomenout i životní situaci a záměr zakladatele, popř. posoudit vhodnost založení rodinné fundace s ohledem na jiné alternativy, které nám české právo nabízí. Těmi jsou např. obchodní korporace, ústav nebo svěřenský fond.


Chcete mít přístup k prémiovému obsahu, kvartální speciálům nebo dostávat newslettery se zvýhodněnými vstupenkami na akce?

STAŇTE SE ČLENEM KOMUNITY WEALTH MAGAZÍNU A ZÍSKÁTE 10 PDF MAGAZÍNŮ WEALTH MAGAZÍN – PREMIUM NA SVŮJ EMAIL!

Související články