Home WEALTH PLANNINGPlánování bohatství Kompletní průvodce Wealth Planning – plánováním bohatství

Kompletní průvodce Wealth Planning – plánováním bohatství

Autor Redakce

Dnešní společnost prochází neustálými změnami, a to především z hlediska politického, právního, finančního a daňového. Vybudované bohatství se stává stále více ohrožené. Pro zvýšení ochrany majetku je pro jednotlivce nebo  rodiny důležitý Wealth Planning, „plánování bohatství“.

Definice bohatství

Univerzální definice bohatství neexistuje. Nejčastěji se však setkáváme s posuzováním bohatství z ekonomického hlediska. Materiální definice říká, že projevem bohatství je uskupení jakéhokoliv majetku a zdrojů ocenitelných penězi.  Toto uskupení je pod kontrolou nějaké osoby, rodiny, státu atd.

Každý, kdo nashromáždil velké množství ekonomických statků, je společností vnímán jako bohatý. Ustáleným měřítkem pro hodnocení míry bohatství osob je veličina tzv. hodnota čistého jmění. Mimo ekonomické formy se můžeme setkat s různými projevy sociálního, kulturního, intelektuálního nebo i nerostného bohatství.

Hodnota čistého jmění

Čisté jmění je pojem, který vyjadřuje hodnotu všech nefinančních a finančních aktiv ve vlastnictví jednotlivce, rodiny, společnosti nebo státu. Hodnota čistého jmění poskytuje informaci o aktuální finanční situaci a vypočítává se jako součet všech aktiv po odečtení nesplacených závazků. Osoby nebo rodiny s vysokou hodnotou čistého jmění jsou označovány jako „High-Net-Worth Individual“ (HNWI) nebo „Ultra-High-Net-Worth Individual“ (UHNWI).

Ohrožení bohatství

Dnešní společnost prochází neustálými změnami, a to především z hlediska politického, právního, finančního a daňového. Existuje tak celá řada situací, které jsou potenciální hrozbou pro osobní nebo rodinné bohatství. Mimo jiné se setkáváme s hrozbami i v rodinném prostředí. Může se jednat o manželské spory a rozvodová řízení, studium či život dětí v různých jurisdikcích, ohrožení majetku po úmrtí. Rodinné bohatství se tak dostává do neustálých potenciálních hrozeb. Výzkumy dokazují, že rodinné bohatství je obvykle budováno pouze jednou generací. Dle statistik až 70 % rodin přichází o bohatství v druhé generaci. O veškeré bohatství a majetek pak bez utvořeného funkčního plánu rodiny přichází v průměru ve třetí generaci. Důvodem může být dědictví, kdy se majetek rozdělí na několik osob, a tím dojde ke zmenšení celkové hodnoty bohatství. Wealth Planning vám pomůže snížit nejen tato rizika, ale také hrozby spojené s politickými systémy a ekonomickou nestabilitou. 

Co to je plánování bohatství

Pojmu Wealth Planning můžeme rozumět jako „plánování bohatství“. Jde o vytvoření rozvojového a ochranného plánu bohatstvím jednotlivce nebo rodiny, který za využití strukturování majetku pomáhá s jeho budováním, zachováním i předáním na další generaci. Wealth Planning, „plánování bohatství“ pokrývá všechny oblasti života dané osoby a souvisí s jejím celkovým bohatstvím po celém světě.

Plán bohatství

Plán bohatství znamená mnohem více než jen technické řešení správy majetku. Vedle peněz a majetku se dotýká také vztahů, priorit, hodnot, individuálních životních potřeb nebo životních cílů. Klíčem k zajištění hladké realizace je proto nejenom pochopení rodinné situace a základních hodnot, ale zejména výběr vhodného instrumentu nebo struktury pro samotnou realizaci.

Funkční plán bohatství pokrývá pět ústředních témat:

 1. Ochrana hmotného, nehmotného a finančního bohatství
 2. Tvorba a akumulace bohatství
 3. Generování a distribuce příjmů z bohatství
 4. Transfer bohatství na další členy rodiny
 5. Charitativní a filantropické plánování

Strukturování bohatství

Strukturování je hlavním prvkem plánování bohatství. Cílem je strukturovat aktiva správným způsobem ve správný čas za využití daňově optimálního řešení. Tímto se sníží nebo zamezí riziku potenciální újmy na majetku, a tím sníží obava z budoucnosti. Pro vytvoření vhodného plánu majetku na základě cílů a potřeb jednotlivce slouží několik možných struktur, které pomáhají s plánováním bohatství. Často se doporučuje nevyužívat struktury jednotlivě, ale ve vzájemných kombinacích pro zvýšení ochrany bohatství. Více o strukturování aktiv naleznete v tomto článku.

Nejčastěji jsou využívány tyto struktury:

Proces plánování bohatství

Plánování bohatství není jednorázová událost, ale celoživotní mnohdy i mezigenerační proces. Poradci se při plánování bohatství zaměřují na otázky ohledně rodinných příslušníků a jejich aktiv. 

 • Kdo jsou členové rodiny?
 • V jakých jurisdikcích žijí nebo podnikají?
 • Kde se nacházejí jejich aktiva?
 • Jak vypadá jejich aktuální struktura bohatství?
 • Jaké jsou jejich potřeby a cíle?
 • Atd.

Při plánování bohatství poradce kooperuje s dalšími odborníky, proto se rozhovorů běžně účastní rodinný právník, účetní anebo lékař. Žádoucí je účast ostatních rodinných příslušníků. Nosnými tématy je zachování majetku pro potřeby rodiny a jeho ochrana před nepředvídatelnými událostmi. Poradce s dalšími odborníky či členy rodiny může řešit např. správu majetku, nastavení přístupu a metodu distribuce příjmů mezi jednotlivé členy rodiny, pomoc se správou rodiny, včetně harmonického mezigeneračního převodu majetku a případného nástupnictví.

Kdo využívá služeb plánování bohatství

Hlavními klienty poskytovatelů služeb plánování bohatství jsou jednotlivci a rodiny s vysokou nebo ultra vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI a UHNW). 

Kdo poskytuje služby plánování bohatství

Pro pomoc s plánováním bohatství doporučujeme přizvat profesionálního poradce, který se specializuje na poskytování služeb Wealth Planning. Poradcem může být jednotlivec např. Wealth Manager, Private Wealth Advisor, ale nejčastěji se plánováním bohatství zabývají rodinné kanceláře “Family Office”, které mají celý realizační tým odborníků a pro které to je jedna z hlavních činností. 


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články