Home WEALTH PLANNINGPlánování bohatství Co je obchodní korporace a jak souvisí s plánováním bohatství?

Co je obchodní korporace a jak souvisí s plánováním bohatství?

Autor Eva Ulrichová

Obchodní korporace. Tento termín označující některé obchodní společnosti je často skloňován nejen v souvislosti s Wealth Planningem. Jak obchodní korporace zapadá do plánu bohatství?

Obchodní korporace, jasně definovaný typ právnické entity, je často spojována s Wealth Managementem, Wealth Planningem i Family Governance. Při plánování bohatství, mezigeneračního transferu i správě jmění hraje důležitou roli. Wealth Manageři, experti z Family Office či další profesionálové v oboru správy a plánování bohatství mnohdy doporučují využít obchodní korporaci jako jednu ze struktur Wealth Planningu.

Definice obchodní korporace

Obchodní korporace jsou definovány Zákonem o obchodních korporacích (ZOK) č. 90/2012 Sb. Podle §1 tohoto zákona obchodní korporace jsou buď obchodní společnosti nebo družstva, přičemž obchodní společnosti jsou „veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen „osobní společnost“), společnost s ručením omezeným a akciová společnost (dále jen „kapitálová společnost“) a evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení.“ Družstvo může být navíc evropskou družstevní společností.

V souvislosti se správou a plánováním bohatství nás zajímá část týkající se obchodních společností. Paragraf 2 stejného zákona uvádí, že obchodní společnosti mohou být založeny nejen za účelem podnikání, ale také s cílem správy vlastního majetku.

Obchodní korporace se zakládá veřejnou listinou – společenskou smlouvou. V případě jediného zakladatele je možné obchodní korporaci založit zakladatelskou listinou, opět formou veřejné listiny. Obchodní korporace vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Více o zákonném ustanovení obchodních korporací se dozvíte ZDE.

Mezi nejznámější typy obchodních korporací patří společnost s ručeným omezením nebo akciová společnost.

NOVELA ZOK ÚČINNÁ OD 1. 1. 2021. CO SE ZMĚNILO?

Rodinná obchodní korporace

Rodinnou obchodní korporací je obchodní korporace, ve které je nadpoloviční počet společníků tvořen členy jedné rodiny a alespoň jeden člen této rodiny je jejím statutárním orgánem, nebo ve které členové jedné rodiny přímo nebo nepřímo vykonávají většinu hlasovacích práv a alespoň jeden člen této rodiny je členem statutárního orgánu této obchodní korporace.

Za rodinnou obchodní korporaci se považuje také obchodní korporace, ve které většinu hlasovacích práv vykonává ve prospěch jedné rodiny fundace nebo svěřenský správce svěřenského fondu, pokud je současně alespoň jeden člen této rodiny členem statutárního orgánu fundace, nebo svěřenským správcem svěřenského fondu.

Obchodní korporace při správě a plánování bohatství

Obchodní korporace jsou jednou ze struktur využívaných při správě a plánování bohatství osob a rodin s vysokou hodnotou čistého jmění. Dokládá to i výše zmíněný §2 ZOK, v němž je uvedeno, že obchodní korporace může být založená za účelem podnikatelské činnosti nebo správy vlastního majetku.

Obchodní korporace jako jedna ze struktur Wealth Planningu

Strukturování je hlavním prvkem plánování bohatství. Cílem je strukturovat aktiva správným způsobem ve správný čas za využití daňově optimálního řešení. Tímto se sníží nebo zamezí riziku potenciální újmy na majetku, a tím sníží obava z budoucnosti. Pro vytvoření vhodného plánu majetku na základě cílů a potřeb jednotlivce slouží několik možných struktur, které pomáhají s plánováním bohatství. Více o strukturování vašeho bohatství se dozvíte zde.

Volba různých struktur plánování bohatství závisí na tom, jakým způsobem jej budete chtít nadále spravovat a jaká je vize bohatství a rodiny. Např. obchodní korporace je vhodná, pokud se rozhodnete spravovat bohatství formou jeho vkladu do právní entity. Odborníci však často doporučují kombinovat různé struktury správy a plánování bohatství. Např. můžete část svého jmění vložit do obchodní společnosti, část do svěřenského fondu, do nadace a něco do fondu kvalifikovaných investorů.

Profesionálové z oboru správy a plánování bohatství svým klientům mnohdy pro správu svého a rodinného bohatství doporučují vznik rodinného holdingu, v rámci kterého budou „pod jednou střechou“ uspořádány. Cílem je diverzifikace majetku v rámci řízení rizik.

Může se stát cokoliv: externí vnější vlivy, nebo faktory interní, jako jsou rodinné nespory, politické a ekonomické vlivy atd. Ale může se stát v zásadě cokoliv, může na vás přijít šikanózní žaloba, insolvenční řízení, nebo na vás zaklekne finanční úřad. Najednou vám zamrznou účty a rodina a podnikatel zůstane bez prostředků, veškeré jmění, které nashromáždil, je ohroženo tímto jedním okamžikem,“ vyjadřuje se advokát Mgr. Jan Pavelka k rizikům a dodává, že nejprve je nutné jmění rozdělit na to, co se používá k podnikání a co je rodinným bohatstvím. „My vždy jako první možnost volíme výstavbu rodinného holdingu,“ dále popisuje Pavelka své zkušenosti. „Následně provedeme horizontální restrukturalizaci, tzn. tu společnost, kde je naskládáno úplně vše, rozštípeme na malé kousky. Vyvedeme ze společnosti nemovitosti, odštípneme do samostatné společnosti případná práva duševního vlastnictví, neprovozní aktiva, nebo do samostatných aktiv vkládáme případnou výrobu… Jedná se o tzv. strukturaci a diverzifikace aktiv.“

Podle JUDr. Ing. Tomáše Vlasáka může rozdělení obchodního a rodinného jmění být provedeno právě skrze obchodní korporace.

Nejčastější právní formou podnikání je společnost s ručením omezeným, pro kterou zákon předpokládá jisté minimální náležitosti. Nicméně zakladatelské právní jednání může strukturu korporace a způsoby rozhodování upravit odlišně od zákona, např. je možné ustanovit další orgány společnosti, stanovit různé druhy podílů a s nimi spojená práva a povinnosti.

Výše uvedený krok může v případě větších rodinných firem znamenat založení několika korporací zároveň, a to:

(i) nemovitostní korporaci, která bude vlastnit a spravovat firemní nemovitosti,
(ii) obchodní korporaci, jež se bude věnovat vlastní obchodní činnosti, např. nákupu a prodeji výrobků či služeb, výrobu, těžbu nerostných surovin,
(iii) korporaci zajišťující obchodní činnosti v určitých regionech nebo pro specifické výrobky a služby, a/nebo
(iv) korporaci poskytující služby dalším společnostem ve skupině.“

Zdroj: Tomáš Vlasák – Rodinné podniky očima právníka: Jak naložit s rodinnou firmou?

Jak je z výše uvedeného zřejmé, obchodní korporace bývají často využívány jako struktura správy a plánování bohatství. Důvodem je především oddělení podnikání od rodiny a s tím také rozdělení aktiv na rodinná a obchodní.

Regulace obchodních korporací

Vzhledem ke své povaze správy bohatství jsou obchodní korporace, obdobně jako jiné formy právního uspořádání, nekalými způsoby zneužívány ve prospěch zakladatele. Nejčastěji se jedná o skrytí majetku před věřiteli. Z toho důvodu podléhají regulaci přísné regulaci stanovené zákonem, ostatně jako jiné vehikly systému finančního trhu. Nejvýznamnějším z nich je zápis skutečného majitele (tzv. AML). „Nově přijatý zákon č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů, který v ČR zavedl požadavky V.AML směrnice Evropského parlamentu, ukládá povinnost u obchodních korporací identifikovat pouze skutečného majitele. Jedná se o fyzickou osobu, která je konečným příjemcem výhod nad 25 % na rozděleném prospěchu nebo hlasovacích právech,“ popsal Pavel Kolář.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články