Home WEALTH PLANNINGPlánování bohatství Jak vybrat tu nejlepší formu správy majetku?

Jak vybrat tu nejlepší formu správy majetku?

Autor Multi Family Office

Každý jednotlivec nebo rodina, která v průběhu let vybudovala bohatství či jej nabyla pozůstalostí, bude dříve či později postavena před základní otázku: Jak vybrat tu nejlepší provozní formu správy pro svůj majetek?

Správa majetku může mít několik forem, kdy každá má své výhody i nevýhody. Všeobecná odpověď na otázku “Jaká forma správy majetku je ta nejlepší” neexistuje. Hledání odpovědi může být náročný proces jak pro vlastníka, tak pro Wealth Managera, Family office nebo jiného specialistu, který dělá diagnostiku situace klienta pro určení vhodnosti formy správy majetku.

V praxi je nutné posoudit celou řadu okolností, které můžeme rozdělit na technické faktory, jako je umístění, výše a povaha majetku, daňový domicil, ostatní právní, transakční nebo ekonomické konsekvence. 

Významnou měrou určení vhodnosti formy správy majetku ovlivňují také mimotechnické faktory, jako je životní situace vlastníka, osobní preference nebo zkušenosti, jurisdikce životních zájmů, rezidentství, stát podnikání, rodinné vztahy atd. Nesmíme zapomenout ani na motivaci vlastníka, tzv. big point, tedy hlavní cíl, kterého chce vlastník majetku dosáhnout, popř. jeho priority a posloupnost, pokud je cílů více.

Dnešní doba vlastníkům nabízí celou řadu instrumentů nebo právních forem, z nichž mohou vybírat. Nemusí se přitom omezovat pouze lokální nabídku nástrojů v ČR a mohou si vybírat i z nabídky institutů nebo entit v jiných jurisdikcích, které s ohledem na individuální potřeby vlastníka mohou být vhodnější.

Jaké 3 základní otázky je nutné řešit v souvislosti s volbou ideální provozní formy správy majetku?

1. Volit lokální nástroje správy majetku v ČR nebo zahraniční alternativy?

Řada vlastníků už má nebo zvažuje zapojit do správy svého majetku zahraniční instituty, které jsou určitou alternativou nástrojů v ČR. V takových případech je vždy nutné znát původ tohoto záměru. V posledních letech došlo v rámci EU k významnému negativnímu posunu vnímání zapojení offshore řešení do správy majetku a mohou být ze strany vlastníka zcela nevědomky naplněny znaky atypické ekonomické aktivity, čímž může vzbudit zájem dotčených orgánů státní správy nejenom v ČR. Pokud se jedná o majetek v ČR a vlastník je rezidentem i spotřebitelem českého práva, tak doporučujeme upřednostňovat nástroje správy majetku dle práva ČR. 

Pokud preferujete zahraniční instituty, je vhodné využívat jurisdikce, kde podnikáte, máte daňový domicil, středisko životních zájmů nebo právní prostředí států, které přistoupily na mezinárodní dohody o zveřejňování citlivých údajů fyzických osob týkajících se právnických osob i trustů a nadací

2. Volit vlastnickou nebo pouze ovládací formu správy majetku?

Správa majetku obvykle probíhá ve dvou základních právních režimech.

První variantou je vlastnický režim, např. výlučné vlastnictví, společné jmění manželů, podílové spoluvlastnictví atd., nebo prostřednictvím vlastnické entity nebo struktury, kam řadíme zejména právnické osoby a holdingové struktury. S touto formou může být spojena celá řada nežádoucích rizik lidského faktoru, např. selhání jednotlivce, rozdrobení nebo ztráta v důsledku rozvodu, úmrtí atd., které je možné řešit prostřednictvím druhé varianty.

Druhou variantou je ovládací režim prostřednictvím entity nebo struktury. Do této třídy forem správy majetku řadíme nadační struktury, např. rodinná fundace nebo trustové struktury, jako je svěřenský fond. Ovládací entitu a struktury nikdo nevlastní. Vloží se do nich majetek, který slouží ke stanovenému účelu. K tomuto majetku sice nemá nikdo vlastnický vztah, ale lze jej ovládat a nakládat s ním ve prospěch svůj nebo rodiny. 

3. Volit správu majetku založenou na smlouvě, vkladu majetku nebo některém typu fondového obhospodařování? 

V případě rozhodnutí využít formu správy majetku založenou na smlouvě se typicky bude jednat buď o úkon, kdy:

  • Jedna osoba pověří péčí o svůj majetek jinou fyzickou osobu, která je tímto správcem cizího majetku nebo
  • využití institucionální formy, jejíž podstatou je systémová správa majetku prostřednictvím regulovaných subjektů finančního trhu, např. investiční společnosti, banky, pojišťovny, penzijní společnosti atd.

Pokud se rozhodnete pro správu majetku formou jeho vkladu do právní entity, tak mezi nejznámější typy patří:

  • Obchodní korporace – společnost s ručením omezeným, akciová společnost, družstvo, evropská společnost, veřejná obchodní společnost nebo komanditní společnost.
  • Fundace nadační fondy a nadace
  • Trustové struktury svěřenský fond

Posledním typem je správa majetku formou obhospodařování prostřednictvím fondů, které jsou regulovány zákonem o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Investiční fondy rozlišujeme dle několika kritérií, což má vliv na jeho řízení a konečnou regulaci.

  • Standardní fondy (§ 100 odst. 2 ZISIF) – Otevřený podílový fond, SICAV
  • Speciální fondy (§ 100 odst. 1 ZISIF) – SICAV, a.s., podílový fond – otevřený nebo uzavřený
  • Fondy kvalifikovaných investorů (§ 101 ZISIF) – podílový fond (otevřený nebo uzavřený), svěřenský fond, k.s. (nebo k.s. na investiční listy), s.r.o. (nebo s.r.o. vydávající kmenové listy), a.s. SICAV, družstvo (nebo evropská družstevní společnost), evropská společnost
  • Alternativní fond (§ 15 ZISIF ) – Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním 

Závěr

Jak již bylo řečeno, neexistuje paušální odpověď na otázku, která z uvedených provozních forem správy majetku je nejvhodnější. Vždy záleží na účelu, jenž vlastník sleduje a řadě dalších individuální faktorů. 

To, co je ale obecně platné, je, že u každého vlastníka je forma správy majetku vždy stejně individuální, jak je majitel sám. V mnoha případech se jedná o velmi sofistikovanou strukturu, jež kombinuje celou řadu entit, které plní různé úkoly od ochrany soukromí, majetku až po mezigenerační transfer. 

Potřebujete poradit? Kontaktujete nás.

Autor: Pavel Kolář – Private Wealth Advisor, Multi Family Office
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články