Home WEALTH PLANNINGOchrana majetku 7 životních situací, při kterých vám dobře poslouží svěřenský fond

7 životních situací, při kterých vám dobře poslouží svěřenský fond

Autor Svěřenská správa

Svěřenské fondy jsou v českém právním světě pořád ještě relativní novinkou. Ačkoli jsou často spojované s řešením situací v oblasti obchodních vztahů, například s předáváním firem nástupcům, mají mnohem širší využití.

Historické události a okolnosti vzniku svěřenských fondů z nich původně vytvořily nástroj, jehož hlavním účelem je ochrana majetku. Následný vývoj a judikaturní precizování, především ve Velké Británii, zemi jejich původu, ale ukázaly, že svěřenské fondy mohou plnit i další účely. Svoji původní podstatu tak už dávno překonali.

Dnes můžeme jejich využití sledovat jak v soukromé, tak v korporátní sféře. K jejich hlavnímu účelu, kterým je ochrana majetku, můžeme přidat, ochranu zájmů beneficientů, naplnění vůle zakladatele nebo sociálně vzdělávací aspekty s významným pozitivním dopadem pro společnost.

První okruh cílů přímo souvisí s majetkovou hodnotou, která je vyčleněna do svěřenského fondu, kdy motivací zakladatele pro založení svěřenského fondu je ochrana tohoto majetku, zajištění jeho celistvosti nebo řádné a efektivní správy.

Svěřenské fondy mohou být využity při zajištění ochrany majetkových hodnot proti nežádoucím vlivům a rizikům.

Konkrétně zajišťují ochranu majetku před:

 • lehkovážným nebo rozmařilým nakládáním,
 • neuvážlivým, chybným nebo delikventním chováním,
 • rozdrobením z důvodu rozdílných názorů,
 • potenciálními věřiteli,
 • nežádoucími dědici,
 • snahou o zmocnění nebo ovládnutí,
 • riziky z provozu podnikání,
 • propadnutím státu,
 • neblahými důsledky rozvodového řízením,
 • nekvalifikovanou správou nebo nízkou efektivností.

V případě druhého okruhu cílů není v samém centru zájmu zakladatele majetek, ale prostřednictvím svěřenského fondu sleduje jiné záměry, jako je například ochrana zájmů a životních potřeb beneficienta, distribuci majetku, naplnění jím stanovených podmínek, zajištění diskrétnosti vlastnictví, naplnění jeho posmrtné vůle.

ČTĚTE TAKÉ: OCHRANA BOHATSTVÍ JE NYNÍ DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ JEHO RŮST

Další účely vzniku svěřenských fondů

 • Ochrana zájmů a životní potřeb beneficientů
 • Ochrana rodinných vztahů v důsledku majetkových sporů
 • Zapojení a výchova majetkového nástupce
 • Dosažení rovnocenného rozdělení majetku mezi pozůstalé
 • Přiznání různých práv oprávněným osobám
 • Ochrana před náklady nebo riziky spojené s držbou majetku
 • Realizace dobročinné a charitativní aktivity
 • Odvrácení propadnutí majetku státu z důvodu absence zákonného dědice

A teď už konkrétněji.

Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že svěřenské fondy jsou flexibilní právní nástroj, který můžete aplikovat při řešení různých životních situací nejen v obchodních vztazích, ale také uvnitř rodiny, například v souvislosti s dědictvím nebo uchováním majetku dalším generacím.

Každý svěřenský fond je svým způsobem unikátní. Řídí se takzvaným statutem, dokumentem, o jehož obsahu rozhoduje zakladatel svěřenského fondu. Trust, jak se svěřenskému fondu říká v zahraničí, tak lze aplikovat doslova na každou životní situaci.

My jsme jich tentokrát vybrali 7 a postupně si je představíme.

Zachování rodinné firmy pomocí trustu

Podnikatelé, kteří začali v 90. letech tvrdě pracovat a vybudovali úspěšný rodinný podnik, nyní stojí před otázkou nástupnictví. Podle mnohých expertů je vhodné řešit otázku „co bude dál s firmou“ mezi 50. až 60. rokem života. Může se stát, že děti zakladatele firmy si budují jinou úspěšnou kariéru a na řízení podniku nemají předpoklady nebo chuť. Celoživotní dílo nemusí s odchodem majitele do důchodu zaniknout. Vhodným nástrojem je právě svěřenský fond. Správce svěřenského fondu zajistí profesionální řízení firmy a generovaný zisk bude rozdělovat mezi beneficienty, například děti nebo vnoučata majitele firmy. Ten může ve statutu svěřenského fondu stanovit i podmínky, kdy bude zisk z firmy beneficientům vyplácen (například musí žít řádný život, pečovat o zakladatele firmy ve stáří, nesmí propadnout alkoholu apod.)

Ochrana rodinného majetku před exekucí

Někteří lidé jsou úspěšní ve svém oboru, ale to neznamená, že se vždy vyhnou rizikům, která nemusí mít zcela pod kontrolou. Příkladem jsou profesionálové, podnikatelé nebo investoři, kteří si půjčili peníze na nový projekt a chtějí svůj majetek ochránit před případnou exekucí. Do svěřenského fondu mohou vyčlenit například rodinný dům, investiční portfolio, akcie nebo sbírku umění. V případě, že by zbankrotovali nebo na ně byla uvalena exekuce, bude majetek, jenž se stal součástí svěřenského fondu, chráněn. Rodina tak nepřijde o střechu nad hlavou nebo bude zajištěna díky příjmu z investičního portfolia.

Spravedlivé dědictví v rozvětvené rodině

Rodinné situace nejsou vždy jednoduché. V rodině může být více potomků z různých manželství. Svěřenský fond je vhodný nástroj, který umožňuje rozdělení dědictví a předání majetku potomků, které zakladatel trustu sám určí (aniž by se musel spoléhat na dědické řízení). Jinak řečeno, do svěřenského fondu vloží jeho zakladatel majetek, například rodinný dům, akcie firmy nebo pozemky, určí způsob užívání majetku a také beneficienta, který bude z výnosů těžit. Ve statutu fondu může zakladatel stanovit i další podmínky, například že v rodinném domě dožije. Svěřenské fondy se tak mohou stát nástrojem, který předejde třenicím a soudům o majetek po smrti jeho zakladatele. Někteří lidé používají svěřenské fondy také k tomu, aby dědictví převedli na svá vnoučata, protože z jakéhokoli důvodu chtějí obejít své děti. Majetek v takovém případě vyčlení do trustu, určí správce, který se o něho postará do doby, jež je stanovena ve statutu svěřenského fondu (například plnoletost, dostudování vysoké školy apod.).

Trust jako nástroj správy výživného

Svěřenské fondy mohou posloužit jako účinný nástroj správy výživného určeného k tvorbě úspor. Výhodou svěřenského fondu je v tomto případě flexibilita práva i to, že povinnosti všech zúčastněných stran mohou být v rámci naplnění zásady dispozitivnosti nastaveny tak, aby byl respektován nejlepší zájem dítěte (obmyšleného), a zároveň poskytují dostatečnou jistotu oběma rodičům, že prostředky dítěte nebudou zneužity.

Svěřenský fond pro zaměstnance  

Svěřenské fondy je možné využít i jako formu netradičního benefitu pro zaměstnance. Ve statutu fondu jeho zakladatel stanoví podmínky, při jejichž splnění bude pracovníkovi vyplacena například měsíční nebo roční odměna. Tak bude své zaměstnance motivovat k výkonu a zároveň například sledovat i své ekonomické cíle. Výhodou je, že budou stanoveny konkrétní a objektivní podmínky, kdy bude benefit vyplacen.

Trusty jako investiční nástroj

Motivem k založení svěřenského fondu může být i dosažení investičních cílů. Z výše uvedených příkladů vyplývá, že trusty přináší zakladatelům svěřenských fondů diverzifikaci rizik i optimalizaci investic. Navíc zprostředkují anonymitu, kterou investoři často požadují. Umožňují také oddělit investiční majetek od majetku osobního a ochránit ho tak před případným neúspěchem.

Svěřenský fond místo nadace

Lidé, kteří shromáždili majetek a jsou úspěšní ve svém oboru, se zpravidla zapojují do společensky prospěšných projektů. Také v tomto případě umí dobře posloužit svěřenský fond, který umožňuje vyčlenit část majetku například pro charitativní účely. Trust bývá sám o sobě často přirovnáván k jisté formě nadace, rozdíl je v zejména v tom, že nadace je na rozdíl od svěřenského fondu právnickou osobou. Využití trustů ke společensky prospěšným účelům, podpoře umění nebo sportu, není ve světě novinkou. Záleží jen na zakladatelích trustů, jak k situaci přistoupí – mohou například podporovat nadané studenty nebo umělce, kteří po splnění konkrétních podmínek obdrží určitou finanční sumu.

ČTĚTE TAKÉ: VZNIKL PRVNÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝ CHARITATIVNÍ SVĚŘENSKÝ FOND

Jaký bude váš svěřenský fond?

Kolik svěřenský fondů, tolik účelů. My jsme tentokrát vybrali 7 životních situací, které trusty pomáhají řešit. Pokud jste v situaci, kdy přemýšlíte nad založením svěřenského fondu, vaše první kroky by měly vést za svěřenským poradcem nebo správcem, který vám pomůže definovat účel a záměr vašeho trustu.

Autor: Svěřenská správa s.r.o.

Máte ke svěřenským fondům otázky? Zvažujete založení svěřenského fondu? Rádi se s vámi sejdeme. Kontaktujte společnost Svěřenská správa.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články