Home WEALTH PLANNINGOchrana majetku 6 věcí, které byste měli zvážit před založením svěřenského fondu

6 věcí, které byste měli zvážit před založením svěřenského fondu

Autor Svěřenská správa

Svěřenské fondy neboli trusty jsou v české legislativě stále ještě poměrně novinkou. Aplikovat je lze na různé životní situace, a proto se do velké míry dokážou přizpůsobit svým zakladatelům. Podívejte se, co vše před založením svěřenského fondu zvážit, aby vám i vašim blízkým přinesl co největší užitek.

Institut svěřenských fondů, jak už pravděpodobně víte, zavedl do českého právního řádu nový občanský zákoník, konkrétně se mu věnují paragrafy 1448 až 1474. Zakladatel trustu do něho vkládá svůj majetek, který už nebude v jeho vlastnictví. Mohou to být nemovitosti, akcie nebo třeba sbírka obrazů.

Vlastníkem vyčleněného majetku ale není ani svěřenský správce nebo osoba obmyšleného (beneficienta), v jehož prospěch je svěřenský fond zakládán. Fakticky se tak jedná o majetek, který nikomu nepatří, ale je spravován, aby ho z něho mohl mít obmyšlený užitek, až přijde správný čas.

A jaký je rozdíl mezi svěřenským fondem a nadací? Zejména v tom, že trust nemá právní osobnost (dříve právní subjektivitu). Klíčovým dokumentem, který se pojí se svěřenským fondem, je jeho statut, v němž zakladatel může detailně specifikovat, jak má být s majetkem nakládáno. Ale teď už se podívejme, co vše je třeba před samotným založením trustu promyslet.

Proč svěřenský fond zakládáte?

Svěřenský fond může řešit různé životní situace, i takové, na něž legislativa nepamatovala. Se založením trustů je typicky spojováno předání firem, což nastává především v případech, kdy zakladateli chybí vhodný nástupce. Svěřenské fondy lze ale využít i jako nástroj, který bude řešit výživné, nebo bude alternativou předmanželské smlouvy. Pochopitelně, konkrétní důvody pro založení svěřenského fondu se budou lišit a bez nadsázky lze říci, že kolik zakladatelů, tolik trustů.

Zakladatel může být motivován snahou zajistit sebe a své blízké, zabezpečit se na penzi, nebo chce ochránit majetek před případnou exekucí. Důvodem může být také ochrana dědictví, mezigenerační transfer majetku nebo zamezení rozmařilého utrácení peněz, protože „lehce nabyl, lehce pozbyl.“

Krom čistě rodinných nebo fyzických osob mohou mít i právnické osoby důvody pro založení trustu. Příkladem je třeba rozdělení majetku mezi společníky, alternativa k zaměstnaneckým benefitům nebo zachování anonymity vlastnických struktur obchodních společností.

Tip pro vás: Sepište si vlastní důvody, které vás k přemýšlení nad založením svěřenského fondu vedou. Jaká je vaše životní situace?

Jaký bude účel svěřenského fondu?

Svěřenské fondy mají celou řadu účelů. Mohou být zakládané kvůli soukromým účelům, například k prospěchu konkrétní osoby. Výjimkou ale nejsou ani veřejně prospěšné fondy. Tady je několik základních účelů, jimiž se můžete inspirovat.

  • Ochrana majetku – svěřenský fond představuje dlouhodobou právní ochranu majetku, který do něho byl vložen. Díky tomu je mezigeneračně chráněn před třetími stranami, věřiteli nebo exekutory.
  • Ochrana zájmů – svěřenský fond je nástroj, který zajistí splnění vašeho záměru. Do statutu svěřenského fondu je vaše vůle zanesena a jeho správce je povinný ji bezezbytku naplňovat ve prospěch obmyšlených.
  • Dosažení stanovených cílů – když chcete naplnit osobní nebo firemní cíle, ale proti vám hraje například čas a vyšší věk nebo jiné okolnosti, vhodně sepsaný statut zajistí, že vaše cíle budou naplněny.
  • Diskrétnost vlastnictví – protože vlastnická práva u svěřenského fondu uplatňuje správce, je zajištěna anonymita. Identita zakladatele je skrytá.
  • Dědictví – zachování majetku a ponechání dědictví, které nenaruší vztahy uvnitř rodiny, bývá jedním z hlavních důvodů založení svěřenského fondu. Řeší například situace, kdy potomci k dědictví ještě nedozráli.

Tip pro vás: Zamyslete se nad tím, jaký účel by měl svěřenský fond mít?  A kdy by měl vzniknout (ihned, po smrti zakladatele )

Jaký majetek do svěřenského fondu vložíte?

Bez vyčleněného majetku nemůže svěřenský fond vzniknout. Nezáleží přitom na tom, zda budete do svěřenského fondu vkládat nemovitosti, firemní akcie, cenné papíry, sbírku umění nebo jiný majetek.

K založení svěřenského fondu přitom není zapotřebí, aby byly objekty ve vlastnictví zakladatele nebo aby majetek již existoval. Svěřenský fond může být založen i bez něj a v budoucnu dojde k navýšení hodnoty fondu, což může udělat kdokoli, i mimo zakladatele. Toto samozřejmě musí být uvedeno ve statutu svěřenského fondu.

Tip pro vás: Zkuste si připravit seznam majetku, který chcete do svěřenského fondu vyčlenit. Udělejte si i poznámky, zda jste jeho výlučným majitelem či zda je například ve společném jmění manželů. Zvažte také, zda nejsou některé okolnosti, které by vyčlenění majetku do fondu bránily.

Kdo bude obmyšlený nebo správce?

Majetek, který zakladatel vyčlení a vloží do svěřenského fondu, spravuje s vůlí zakladatele svěřenský správce zpravidla za odměnu. Jako vlastník majetku jinak nikde v rejstřících nevystupuje ani zakladatel, ani obmyšlený. Toto jsou tři klíčové osoby, které ve svěřenském fondu vždy figurují.

  • Zakladatelem svěřenského fondu můžete být nejen vy jako fyzická osoba, ale třeba i vaše firma, tedy právnická osoba, jíž vlastníte.
  • Stanovit musíte také obmyšleného, neboli osobu, v jejíž prospěch je svěřenský fond zakládán.
  •  A samozřejmě správce svěřenského fondu, na něhož je trust veden.

Informace o tom, která osoba má nad majetkem vliv a které je majetek jako obmyšlenému v budoucnu určen lze dohledat v evidenci svěřenských fondů. Veškeré informace v evidenci sice nejsou veřejné, ale některé v rámci transparentnosti ano.

Dnes už fungují profesionální správci svěřenských fondů, jejichž služeb můžete využít – provedou vás založením trustu od prvotní myšlenky přes formulaci statutu svěřenského fondu až po jeho správu.

Tip pro vás: Zvažte, kdo bude zakladatelem, obmyšleným a správcem svěřenského fondu. V jakém vztahu k sobě osoby jsou? A uvažujete nad využitím dohledu nad svěřenským fondem?

Co vše bude ve statutu svěřenského fondu?

Aby svěřenský fond dostál svému účelu a cíli, je nutné především detailní a naprosto perfektní zpracování statutu svěřenského fondu. Mimo jiné zde budou odpovědi na výše uvedené otázky, tedy jaký je důvod a účel zakládání trustu nebo kdo je obmyšlený a tak dále.

Statut fondu je klíčový dokument, takže při jeho formulaci a sepisování je nutná obezřetnost. Právě statut obsahuje všechna pravidla pro správu svěřenského fondu a nakládání s majetkem. Základní náležitosti statutu definuje zákon, ale neváhejte věnovat pozornost veškerým detailům a vezměte v potaz svoji konkrétní životní situaci. Na možná rizika by vás měl při sepisování statutu upozornit svěřenský správce nebo poradce, s nímž budete založení fondu konzultovat. 

První krok k svěřenskému fondu

Jste rozhodnuti a chcete trust založit? Vaše první kroky by měly vést ke svěřenskému správci nebo poradci, abyste svůj záměr zkonzultovali a ujasnili si svá přání a očekávání.

Máte ke svěřenským fondům otázky? Zvažujete založení svěřenského fondu? Rádi se s vámi sejdeme. Kontaktujte společnost Svěřenská správa.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články