Home WEALTH PLANNINGPlánování bohatství Nový přístup k plánování bohatství podle rizika

Nový přístup k plánování bohatství podle rizika

Autor Pavel Kolář

Statistiky ukazují, že za 90 procent ztrát osobního nebo rodinného bohatství nemohou vnější tržní okolnosti, ale vnitřní vlivy a rizika.

Už v roce 1991 Harry Markowitz, nositel Nobelovy ceny za moderní teorii portfolia, prohlásil, že některé ekonomické teorie jsou jen teorie nezohledňující reálný život člověka, který je ze své podstaty emocionální a smrtelná bytost.

Pro skutečné plánování majetku a bohatství musíte do teoretických ekonomických modelů totiž zahrnout tzv. lidský faktor, tzn. chování člověka, které je někdy spíše vedeno emocemi než rozumem, a riziko samotného života. 

Tato rizika života mohou mít podobu žádostivých věřitelů, nespokojených dědiců, marnotratných potomků, živelné zkázy, táhlých soudních sporů, rozdílných názorů na způsob správy majetku a v neposlední řadě úmrtí.

Co to je riziko

Riziko z majetkového pohledu je pojem, který označuje potenciální “nežádoucí” stav, kdy skutečná výše majetku se liší od původního nebo očekávaného stavu. Riziko má mnoho podob, ale většinou zahrnuje možnost poklesu hodnoty majetku nebo jeho úplné ztráty, což u lidí vyvolává nejistotu. Řízení rizik je součástí majetkového plánování s cílem tato rizika identifikovat a navrhnou jejich způsob snížení nebo úplného odstranění.

Tržní riziko, které ovlivňuje celý trh a z velké části může mít negativní vliv na vývoj majetkové hodnoty celého trhu, nemusí být samo o sobě ještě rizikem. 

Představme si situaci, že část svého majetku, “investičních aktiv”, držíte v cenných papírech ve formě akcií a dojde k 30% poklesu trhu. V případě, kdy jako 30letý investor máte k dispozici dlouhodobý časový horizont, tak se mimo volatility trhu a aktuálního poklesu vašich aktiv nic neděje. Ale v případě, kdy je vám 65 let a z těchto zdrojů máte za měsíc uhradit svůj doživotní pobyt v penzijním domově, se riziko újmy na majetku stává velmi reálným a možná i život ohrožujícím.

V tomto případě se volatilita trhu stává rizikem až v souvislosti s životní situací a chováním investora, které vede k poškození majetku.

Nový přístup k plánování

Tento odlišný způsob chápání rizika je nutné zohlednit v celostní strategii plánování majetku. Na riziko se proto nedívejte jako na pevnou definici. Vnímejte jej spíše jako plovoucí faktor, který je nutné vždy hodnotit v souvislosti s vaším životním cyklem, stylem, výší majetku nebo nastavením hranic ztráty majetku, kterou nejste ochotni překročit.

Různé životní cykly přinášejí různá rizika

Akumulace bohatství

Pokud jste svobodní, mladí a ve fázi životního cyklu akumulace bohatství, tak máte před sebou 40 let ekonomicky produktivního života. Nemusíte se zabývat riziky souvisejícími se zabezpečením rodiny. Neexistuje riziko rozdrobení majetku v důsledku rozdílných názorů na jeho správu, protože se rozhodujete sami.  I ztráta celého majetku v této životní etapě není absolutní ztrátou. Vaším největším kapitálem nejsou peníze, ale intelektuální a fyzická kondice, díky které můžete být výrazněji ekonomicky produktivnější než v pozdějším věku.

Ochrana vybudovaného bohatství

Jak stárnete, tak se posouvá povaha toho, co vnímáme jako riziko. Váš časový horizont pro případný nový restart akumulace bohatství se zkracuje, a proto je nutné přehodnotit i možné hrozby a nastavit nová pravidla pro vaší definici rizika. V tomto životní období je hlavním cílem ochrana vybudovaného jmění. Dochází ke strukturování vašeho bohatství a dosahování zisku již není prioritou. Řešíte zajištění rodiny, studia dětí, přístup jednotlivých členů k majetku a způsob jeho nakládání. Vaším největším kapitálem jsou vytvořené sociální vztahy a jmění, které nahrazuje vaši fyzickou energii a je akcelerátorem dalšího růstu majetku.

Transfer bohatství

Přichází penzijní věk, se kterým se mění nejen váš hodnotový systém, ale i mentální a fyzická kapacita. V průběhu let jste si splnili materiální cíle a zdraví se pro vás stává klíčovou hodnotou pro váš další spokojený život. V této životní etapě můžete strávit dalších 30 let, proto vaším hlavním cílem je důstojné stáří, přerozdělení majetku a zanechání odkazu. Největším rizikem pro váš majetek i rodinné vztahy jsou nevyjasněné majetkové nároky potenciálních dědiců, vyvstává tak otázka nástupnictví a řízení majetku bez vaší účasti. V této fázi života se budete věnovat předání intelektuálního bohatství, který jste za 60 let nabyli, a nastavení jasných principů nakládání s majetkem a jeho transfer na další generace. 


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články