Home Řízení rodinyFamily office Kompletní průvodce Family Office – rodinnou kanceláří

Kompletní průvodce Family Office – rodinnou kanceláří

Autor Redakce

Správa vlastního bohatství pro jedince s vysokou a ultra vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI a UHNWI) může být mnohdy velmi náročná. Neustálé zákonné úpravy, daňové povinnosti, řízení rodiny, ochrana majetku a jména zámožné rodiny, nástupnictví, dědictví a mnoho dalších otázek si kladou jedinci ze zámožných rodin. Poradenství se správou rodinného bohatství i řízením rodiny poskytují „rodinné kanceláře“, souhrnně označované jako Family Office.

Co to je Family Office

Family Office, „rodinná kancelář“, je organizace, která se vytváří za účelem individuální podpory a potřeb konkrétní rodiny (Single Family Office – “SFO”) nebo může být založena za účelem podnikání s cílem poskytovat své služby více rodinám (Multi Family Office – “MFO”). V zahraniční terminologii jsou rodinné kanceláře označovány jako Family Office Vehicle “FOV”, ale zažilo se zkrácené označení Family Office. Každá rodinná kancelář je zcela individuální obsahem svých služeb, strategií a velikostí. Říká se, že je tolik různých rodinných kanceláří, kolik je různých rodin.

Kdy má smysl založit rodinnou kancelář

Důvody pro založení rodinné kanceláře se liší. Nejčastěji ale rodina zakládá SFO nebo začne využívat služby MFO po prodeji rodinné firmy, popř. v situaci, kdy dosáhnou vysoké hodnoty čistého jmění, a správa majetku či řízení rodiny se stává náročnější. Systémové řízení aktivit mimo rodinnou firmu je organizačně i nákladově efektivnější. V zahraniční praxi převládá názor, že pro využívání MFO by měla hodnota čistého jmění rodiny dosahovat výše min. 30 mil. USD a pro založení SFO až 100 mil. USD. Pokud bychom měli definovat ekvivalent hodnoty čistého jmění pro využívání MFO nebo založení SFO v ČR vyjádřený v českých korunách, tak v případě hodnoty čistého jmění do 250 mil. Kč je nejvhodnější cesta využívat sdílených služeb Multi Family Office, ale při překročení výše čistého jmění v hodnotě 500 mil. Kč se rodinám doporučuje založit vlastní Single Family Office.

Služby rodinné kanceláře

Rodinná kancelář poskytuje mnohem komplexnější služby než jakýkoliv profesionální Wealth Manager nebo Private Wealth Advisor. Koncept Family Office je založen na koordinované práci týmu kvalifikovaných odborníků z oboru práva, pojišťovnictví, investic, majetkového poradenství, obchodu a účetnictví, daňových služeb. Rodinné kanceláře mnohdy také nabízejí poradenství v oblasti životního stylu, osobní nebo kybernetické ochrany rodiny i pomoc s jejím řízením.

ČTĚTE TAKÉ: ROLE FAMILY OFFICE PŘI ŘÍZENÍ OSOBNÍ A DIGITÁLNÍ BEZPEČNOSTI

Služby rodinných kanceláří lze kategorizovat na nefinanční, kam patří administrativní, servisní nebo poradenská činnost, a finanční služby, kde je zahrnuto i obhospodařování aktiv rodiny. Většina Family Office má automaticky integrované služby Wealth Management, Wealth Planning i Family Governance.

Možný obsah služeb:

Regulace rodinné kanceláře

Regulace Family Office a jejich povinnost registrace nebo získání oprávnění se liší v závislosti na jurisdikci, účelu a povaze činnosti rodinné kanceláře. V zahraničí se jedná o entity spravující významné objemy majetku, které nahrazující činnost investičních společností. V mnoha jurisdikcích se setkáme s jejich zařazením do regulovaného odvětví, kdy jsou SFO i MFO v postavení obhospodařovatele aktiv. V ČR se zatím nejedná o regulovanou oblast činnosti nebo podnikání. Jak uvádí zpráva ČNB v písmenu h), dle zákona č. 240/2013 Sb. §2a, o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF), jsou Family Office Vehicle vyňaty z působnosti tohoto zákona, jelikož se jedná o správu majetku v rámci rodiny.

Princip fungování rodinné kanceláře

Základní model postupu „rodinné kanceláře” lze rozdělit do pěti ústředních stadií: 

 • Stanovení účelu
 • Nastavení strategie
 • Volba organizační struktury
 • Nastavení provozního modelu
 • Výběr právní formy

Většina rodinných kanceláří má 4 – 8 zaměstnanců, kteří rodině poskytují širokou škálu variabilních jednorázových nebo pravidelných služeb. Většinou v případech MFO má rodinná kancelář desítky zaměstnanců a další externí spolupracovníky.  Volitelná nabídka služeb rodině přináší uspokojení jejich aktuálních potřeb za přiměřené náklady.

Jednotlivé typy Family Office

Základní rozdělení Family Office, „rodinných kanceláří“ je na Single Family Office (SFO), tedy ty „rodinné kanceláře”, které se věnují pouze jedné rodině, nebo častěji využívané Multi Family Office (MFO), jež své služby nabízejí více rodinám a klientům. Single Family Office se dále rozděluje na Virtual Family Office (VFO), nebo Embadded Family Office (EFO), tzv. „Vložená rodinná kancelář”. Multi-family Office jsou dále děleny na nejčastěji využívanou Commercial MFO „komerční MFO”, Private MFO „Soukromá MFO” a Virtual MFO.

Single Family Office

Single Family Office poskytuje poradenství a správu majetku pouze jedné rodině. Zaměstnanci Single Family Office často pomáhají bohaté rodině s investicemi, rodinným podnikem, životním stylem či se správou financí, včetně případného vyplácení rodinných příslušníků či posmrtným převodem bohatství. Single Family Office patří mezi nejdůvěryhodnější typ rodinné kanceláře vzhledem k řízení a správu pouze jediné rodiny a poskytuje plnou kontrolu nad rodinným majetkem a řízením rodiny. Single Family Office nabízí široké spektrum služeb od správy a ochrany rodinného majetku, po zachování rodinných hodnot a řízení životního stylu. Single Family Office se dále dělí na:

 • Virtual Family Office (VFO) „Virtuální rodinná kancelář” je takový typ Single Family Office, jež využívá služeb ne celé kanceláře, ale pouze nezávislých externích specialistů, popř. členů rodiny. Ti spolu navzájem spolupracují a jednají, jako kdyby tvořili rodinnou kancelář. Každý je však zaměstnán ve svém vlastním zaměstnání a pro rodinu pracují pouze externě.
 • Embedded Family Office (EFO), tzv. „Vložená rodinná kancelář”, která je „vložená” uvnitř rodinného podniku, tedy zaměstnanci společnosti mimo jiné spravují a ochraňují majetek a hodnoty rodiny. U takového typu Family Office obvykle bývá externím pracovníkem pouze právník. EFO existují v případě rodinného podniku, jehož majitelé jsou členové dané rodiny. Rodinný podnik generuje výnosy, které je nutné spravovat. 

Multi Family Office

Multi Family Office nebo také „rodinné kanceláře pro více rodin” spravují bohatství více rodinám. Rodinné kanceláře tohoto typu nejčastěji pomáhají nejen se správou majetku, ale i s jeho organizací a ochranou či zvýšením. Základní činnosti Multi Family Office pro snadnou správu vašeho majetku je správa investic. Podle typu strategie managementu rodinných investic rozdělujeme Multi Family Office na dvě kategorie: ty, které investují, a ty, které monitorují. 

Investující rodinné kanceláře se společně s rodinnými příslušníky podílí na tvorbě konkrétní investiční strategie. Odpovědnost za průběh a funkčnost strategie přebírá Family Office.

Monitorující Multi Family Office neprovádí a nezodpovídá za investiční strategii. Po dohodě s rodinou o případném postupu alokace jejich aktiv rodinná kancelář pověří kompetentní orgány, jako jsou soukromé banky, správci fondu a aktiv, aby odpovídajícím způsobem investovaly. Family Office pak dohlíží na správný průběh investic.

Multi Family Office (MFO) se rozdělují na tři typy rodinných kanceláří pro více rodin:

 • Commercial MFO „Komerční MFO” je nejběžnějším typem rodinných kanceláří pro více rodin, tvoří zhruba 95 % všech Multi Family Office. Komerční MFO sdružuje příslušné odborníky pro vytvoření komplexního přístupu ke správě a ochraně vašeho majetku a řízení rodiny. 
 • Private MFO „Soukromé MFO” spravují majetek omezenému počtu bohatých rodin, které mají podobnou strukturu i přibližně stejné množství rodinného jmění, a podobnými způsoby poté spravují majetek a řídí rodinu. Takový typ Multi Family Office je vzácný vzhledem k obtížnosti nalezení takto podobných affluentních klientů.
 • Virtual MFO „Virtuální MFO” nabízí služby nezávislých externích specialistů, kteří nejsou přímými zaměstnanci konkrétních rodin ani kanceláří. Ti spolu navzájem spolupracují a jednají, jako kdyby tvořili rodinnou kancelář. Společně kooperují pro správu majetku pro více rodinám. Každý z odborníků je však zaměstnán ve svém vlastním zaměstnání a pro rodiny pracují pouze externě.

Právní forma rodinné kanceláře

V různých jurisdikcích se můžete setkat s rozdílnou právní formou, která se využívá pro provoz rodinné kanceláře i s ohledem na regulovanou oblast služeb. Ve většině případů se ale jedná o obdobu české právní formy s.r.o.  nebo a.s. Lze ale využít i jiné typy struktur.

Podle průzkumu organizace Family Office Exchange jsou pro rodinné kanceláře v USA nejběžnější tyto typy právních struktur:

 • 33 % – Limited liability company
 • 20 % – S Corporation
 • 17 % – Private Trust Company
 • 16 % – C Corporation
 • 14 % – Součást rodinné firmy bez samostatné právní formy

Kdo využívá služeb rodinné kanceláře

Průzkumy ukazují, že nejčastějšími uživateli služeb Family Office jsou jednotlivci a rodiny s velmi vysokou a ultra vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI a UHNWI).

Náklady na rodinnou kancelář

Náklady na provoz Family Office mohou velmi lehce dosáhnout značných částek. Hlavním důvodem je pokrytí personálního obsazení všech souvisejících profesí. Zejména proto většina rodin využívá služeb Multi Family Office. Rodiny tak mohou v případě MFO nejen těžit ze sdíleného know-how, ale i z nákladově efektivního řešení. Rodiny se navzájem dělí o náklady za provoz Multi Family Office, která je pro více rodin. Náklady za služby FO se vždy odvíjí od povahy poskytovaných služeb, ale v praxi se nejčastěji setkáte s těmito modely poplatků.

 • Hodinová sazba
 • Paušální fixní poplatek (např. roční service fee)
 • Procento z objemu majetku pod správou (management fee)
 • Kombinace poplatků

Podle průzkumu organizace Family Office Exchange, které se zúčastnilo téměř 150 velkých rodinných kanceláří, tvoří největší podíl z celkových nákladů interní kancelářské náklady – 55 %, v nichž jsou zahrnuty i mzdové náklady. Externí investiční náklady na správu majetku představují podíl 32 % a podíl výdajů za poradenské služby byl 13 %.

Alternativa rodinné kanceláře

Family Office, ať Single nebo Multi, nemusí být vždy tím jediným řešení. Na trhu se můžete setkat s obdobou Family Office v podobě různých dodavatelů individuálních služeb plánování a správy bohatství, nebo správy rodiny. To může být vítaným řešením především proto, že není nutné zřizovat Family Office, čímž dochází k úspoře finančních i časových nákladů.


Bezplatně se registrujte a získáte více 9 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články