Home WEALTH MANAGEMENTInvestiční strategie Jak na taktickou alokaci aktiv?

Jak na taktickou alokaci aktiv?

Autor Redakce

Finanční trhy jsou dynamickou sférou, která se neustále mění. Investor nebo jeho správce portfolia musí být neustále ve střehu. Podíl investic v portfoliu v proměňujících se podmínkách je potřeba přizpůsobovat aktuální situaci na trhu, aby bylo efektivně zajištěno dosažení stanovených investičních cílů. 

Alokace aktiv představuje investiční strategii, jejímž cílem je zajištění dlouhodobě stanovených investorských cílů. V rámci alokace jsou investiční prostředky v procentuálních podílech rozprostírány do různých oblastí trhu. Každý z nás podléhá určité míře rizikové tolerance, která je individuální dle vašich zkušeností, věku, investičního horizontu, typu investic apod. Alokace aktiv je jedním z nástrojů risk managementu a jejím účelem je rozložení rizika mezi různé typy aktiv. Alokace aktiv je nejčastěji využívána investičními poradci či Wealth Managery při tvorbě klientského portfolia.

Co je to strategická alokace aktiv?

Za strategickou alokaci aktiv je považován proces tzv. vážení aktiv zastoupených v portfoliu v dlouhodobém horizontu. Tento přístup zprostředkovává investorovi informaci, jak sestavit své portfolio, aby dosahovalo dlouhodobě stanovených cílů. Procentuální zastoupení různých druhů aktiv v portfoliu je individuální. Kombinace investic mohou vycházet např. z prohlášení o zásadách, které sám investor nebo správce investičního portfolia vytvoří jako prostředek zvolené investiční strategie.

Co je tzv. vážení aktiv?

Vážení aktiv je zvolení kombinace různých typů investic a jejich procentuální zastoupení v portfoliu. Celé investiční portfolio je složeno ze 100 % různých investic. Vy, popř. váš investiční poradce či Wealth Manager, předem stanovíte, jaké procento konkrétního typu aktiv budou zastoupeno. 

Příklad vážení aktiv

Hotovost (10 %) + alternativní investice (25 %) + akcie (50 %) + dluhopisy (5 %) + komodity (10 %) = Investiční portfolio (100 %)

Stanovení váhy konkrétních typů aktiv je individuální závisle na investorovi.

Co je to taktická alokace aktiv (TTA)? 

Taktická alokace aktiv je jedním z přístupů strategické alokace. Co se týče taktické alokace, jedná se o přesouvání podílu aktiv zastoupených v portfoliu mezi různými oblastmi trhu. V rámci TTA správce portfolia hledá silné oblasti trhu, do kterých by bylo výhodné krátkodobě investovat. TTA se přizpůsobuje aktuálním příležitostem, které trh nabízí a dané ekonomické situaci ve světě.

ČTĚTE TAKÉ: KDO JE SPRÁVCE CIZÍHO MAJETKU A KDY HO VYUŽÍT?

Strategie taktické alokace aktiv vám, jako investorovi, umožňuje využívat aktuálního dění na trhu, ať již se jedná o nenadále výkyvy v různých tržních sektorech, cenové odchylky či významné posílení jednotlivých oblastí trhu v krátkodobém horizontu. Hlavním cílem zůstává zajištění návratnosti aktiv, ochrana a udržení bohatství a maximalizace výnosů v co nejméně rizikových tržních podmínkách. 

TTA je součástí vašich investičních a majetkových plánů. Od samého počátku se počítá s tím, že po dosažení těchto krátkodobých výnosů se portfolio navrátí do původní podoby bez významných ztrát. Jako obvykle v investiční sféře má na tyto pohyby aktiv vliv řada faktorů, jako již zmíněná akceptovatelná míra rizika, časový horizont, právní a likvidní nároky nebo daně.

V rámci portfolia odborníci doporučují takticky manipulovat s investicemi v rozmezí 5 až 10 %. Krátkodobě přesouvat více než 10 % portfolia je v praxi nevýhodné, jelikož podíl je již moc velký a mohlo by dojít k narušení dlouhodobé investiční strategie. 

Podstatou TTA je primární zaměření na výběr sektoru, kam je investice nejvýhodnější vložit. Až v druhé řadě se strategie soustředí na výběr konkrétní třídy aktiv. Jedná se o obecný přístup k diverzifikaci, který umožňuje zajistit a efektivněji dosáhnout optimálních výsledků. Alokace do různých tržních sfér může vaše výnosy ovlivnit více, než samotný typ aktiva. 

Jaké jsou strategie TTA?

Existují dvě strategie taktické alokace aktiv – diskreční a systematická. Těmito strategiemi správci investic studují trhy a hledají optimální oblasti, do kterých by bylo nejvýhodnější aktiva na dočasnou dobu převézt.

Diskreční strategie je založena na hodnocení různých sektorů trhu a zvážení jejich efektivity jako příležitosti pro investování, přičemž přesouvá podíl aktiv do těch oblastí, která se zdají být nejvýnosnější.

Systematická strategie využívá kvantitativního investičního modelu k poznání propadu výdělečnosti trhu. Využívá nestability tržních oblastí v minulosti a porovnává je mezi sebou.

Jak se TTA liší od investičního rebalancování?

Principy TTA se mohou zdát velmi podobné systému investičního rebalancování. Zásadní rozdíl mezi těmito dvěma strategiemi je ten, že účelem rebalancování je systematický návrat k původní strategické alokaci aktiv. Např. když podíl hotovosti klesne na 8 % a akcie vzrostou na 52 %, rebalancováním vracíte podíl aktiv v portfoliu na původně stanovenou hodnotu. Oproti tomu taktická alokace aktiv představuje plánované přesouvání investic do ziskových oblastí trhu, a to na dočasnou dobu. 
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články