Home WEALTH PLANNINGPlánování bohatství Jaké zmocněnce vybrat pro váš majetkový nebo dědický plán

Jaké zmocněnce vybrat pro váš majetkový nebo dědický plán

Autor Multi Family Office

Pokud se rozhodnete vytvořit nebo revidovat váš současný majetkový či dědický plán, tak vás čeká spousta rozhodnutí a otázek, na které je nutné najít odpovědi.

Celostní majetkový plán se vedle peněz a majetku dotýká vztahů, priorit, hodnot, individuálních životních potřeb nebo životních cílů. Klíčem k zajištění jeho hladké realizace je proto nejen samotné právní, daňové a technické řešení, ale zejména výběr vhodných lidí, kteří při realizaci vašeho majetkového plánu mohou sehrát významnou roli.

Komu byste důvěřovali, že se postará o vaše děti, kdyby se vám něco stalo? Komu byste svěřili správu svého majetku? Kdo by ve vašem životě byl schopen se postarat o správu rodinné agendy nebo obstarat záležitosti spojené s vaší pozůstalostí? Pro některé šťastlivce jsou odpovědi na tyto otázky jasné, ale pro většinu dotázaných není jejich zodpovězení vůbec snadné. V prvním kroku při plánování majetku a dědictví doporučujeme zvážit, které vám blízké osoby obsadíte do různých rolí ve vašem majetkovém plánu.

Může se obvykle jednat o role:

Každou z rolí jsme vám popsali níže.

Poručník

V případě, že máte děti a řešíte ve vašem majetkovém plánu krizové scénáře typu, kdo se o ně postará, pokud nebudete moci plnit rodičovskou zodpovědnost. V takových situacích můžete určit Poručníka. Na osobu poručníka zákon neklade žádné formální požadavky, jen je zapotřebí, aby tato osoba s poručenstvím souhlasila. Poručníka můžete určit ve své závěti. Pokud tak neučiníte, nic se neděje. V případě vzniku udané situace se tato osoba sama přihlásí o poručenství vašich dětí. Poručník má vůči dětem všechny povinnosti a práva jako rodič, ale nemá vůči nim vyživovací povinnost. V praxi je postup takový, že nejprve se role poručníka ujme orgán sociálně právní ochrany dětí jako veřejný poručník. To ale pouze na dobu než soud jmenuje dítěti poručníka dle vaší vůle nebo dokud se poručník neujme funkce.

Opatrovník

Vlastní nezpůsobilost právně jednat v důsledku zdravotního stavu může mít negativní vliv na kvalitu dalšího života. Pro tyto případy můžete projevit vůli formou tzv. předběžného prohlášení, aby se určitá osoba stala vaším opatrovníkem. Touto osobou může být někdo z příbuzných opatrovance. Až v momentě, kdy nelze ustanovit do této funkce vhodnou osobu z okruhu rodiny, může soud zvolit veřejného opatrovníka. Povinností opatrovníka je s opatrovancem udržovat spojení, dbát o jeho zdravotní stav, chránit jeho zájmy a zajišťovat naplňování jeho potřeb.

Správce majetku

Správcem cizího majetku může být každá svéprávná fyzická osoba, která není v úpadku (§ 1453). K výkonu této funkce není zapotřebí zvláštního oprávnění a není regulován ani jiným zákonem. V zahraniční praxi se můžete také setkat s označením těchto osob – fiduciář. Správa cizího majetku je úkon, kdy jedna osoba pověří péčí o svůj majetek osobu jinou, která je tímto v roli správce cizího majetku (§ 1400). Typickým znakem správy cizího majetku je to, že svěřený majetek správci nepatří. Správce jedná jako zástupce vlastníka, ale ekonomické užitky ze spravovaného majetku plynou určenému beneficientovi.

Svěřenský správce 

Český právní řád definuje svěřenského správce (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,§ 1453) jako fyzickou osobu, nebo stanoví-li to zákon, i osobu právnickou. Při obecné správě cizího majetku se má za to, že správce právně jedná jako zástupce vlastníka. To při správě majetku vyčleněného do svěřenského fondu neplatí, protože svěřenský správce nevykonává svojí funkci v roli zástupce. Vlastnické právo k majetku svěřenský správce vykonává přímo, a to svým vlastním jménem.

Správce pozůstalosti

V případě, kdy je majetková hodnota vašeho dědictví vysoká nebo se jedná o širokou strukturu aktiv (obchodní podíly, cenné papíry, digitální aktiva), můžete předejít nenahraditelným škodám v důsledku sporů dědiců určením správce pozůstalosti. Povolání správce pozůstalosti má formu veřejné listiny – notářského zápisu. Tato osoba má po smrti zůstavitele na starosti správu majetkovou. Správce vykonává prostou správu pozůstalosti, tudíž činí vše, co je nutné k zachování pozůstalostního majetku. Obstarává všechny záležitosti nebo určené části pozůstalosti až do momentu skončení celého pozůstalostního řízení. 

Vykonavatel závěti

Jedním z dalších zmocněnců ve vašem majetkovém plánu může být vykonavatel závěti, který je označován též jako správce závěti. Toho může ustanovit do této funkce pouze zůstavitel jako pořizovatel své poslední vůle v závěti. Vykonavatel je zpravidla osobou blízkou zůstaviteli a dbá na řádné plnění všech pokynů a poslední vůle. V jedné závěti může být jmenováno i více vykonavatelů. V případě, že zůstavitel neurčil správce pozůstalosti, tak tato funkce náleží právě vykonavateli závěti, nerozhodne-li soud jinak.

Pověřenec správy rodinných informací

Přístup k informacím některého člena rodiny může mít v některých životních situacích pro budoucnost rodiny rozhodující vliv. Minimálně se může jednat o fotografie, videozáznamy a další informace, které mají pro rodinu neocenitelnou sentimentální hodnotu.

Mnohdy největší výzvou je schopnost jednoduše identifikovat hesla a přístupy dané osoby. Digitální a jiné informace mohou být na různých přenosných zařízeních a cloudových úložištích, která jsou většinou chráněna hesly, což je v mnoha případech neřešitelný problém. Této situaci se můžete vyhnout shromážděním informací a jmenováním osoby, kterou pověříte správou rodinné agendy. Může se jednat o člena rodiny nebo o profesionálního správce, tzn. Private Inventory Managera nebo Wealth Managera, svěřenského správce atd.

Závěr

Řádná správa majetku vždy souvisí s výběrem vhodných osob a v případě výběru zmocněnců to platí dvojnásob. Vždy mějte na paměti, že je nutné k výběru přistpovat objektivně, a to i přes emocionální rovinu vztahu s danou osobou. Doporučujeme vše pečlivě zvážit a rozhodnout se pro osoby, které jsou pro danou roli nejlépe vybaveny.

Autor: Pavel Kolář – Private Wealth Advisor, Multi Family Office


Pořiďte si předplatné tištěného časopisu Wealth Magazín nebo se bezplatně registrujte do Wealth Clubu a zapojte se tak do unikátní komunity zaměřené na na sdílení znalostí, názorů a zkušeností mezi jednotlivci, rodinami a experty napříč všemi obory, které spojuje téma plánování a správa bohatství.

VYBERTE SI TO PRAVÉ PRO VÁS

Související články