Home WEALTH PLANNINGPlánování bohatství Plánování dědictví: Závěť nebo svěřenský fond?

Plánování dědictví: Závěť nebo svěřenský fond?

Autor Redakce

Závěť i svěřenský fond jsou nástroji plánování bohatství. Který z nich a za jakých situací byste měli využít pro vaše dědictví?

Plánovat posmrtné předání bohatství není lehkým úkolem, už jen z důvodu citlivosti. Mnoho lidí nechce na podobné téma ani zavést řeč, natož realizovat nějaké kroky. Je to sice pochopitelné, ale ne správné, zvláště pak u jedinců s vysokou hodnotou čistého jmění. Pokud dotyčný náhle zemře, např. při tragické události, a nemá vyřešené posmrtné předání svých aktiv, může se vše roky táhnout v nákladném dědickém řízení. V případě dědických sporů mohou potomci v konečném důsledku zaplatit extrémní částky za soudy, a co hůř, mnohdy nakonec ani nemají potřebné peníze pro úhradu soudních nákladů. Bohatství totiž není o penězích, ale veškerý movitý i nemovitý majetek. Pokud se tedy potomci v dědickém řízení přou o zámek, ale nemají dostatek finančních prostředků, nemusí rodinné dědictví ani získat. V horším případě, pokud jde o nabytí majoritního podílu ve firmě, celé dědictví může vážně poškodit chod a provoz podniku.

Na potřebu plánování bohatství nad rámec našeho života proto odborníci kladou náležitý důraz. Každý Wealth Manager nebo poradce z Family Office s vámi bude jako první řešit otázku „Co se má stát s vaším bohatstvím po smrti?“ Mít zodpovězenou tuto otázku je základem prakticky celého Wealth Planningu. Na základě různých faktorů s vámi profesionální poradci pak rozhodnou, jaký instrument je pro vás vhodný. Nejčastěji se jedná o závěť, svěřenský fond nebo kombinaci obojího. V článku vám stručně vysvětlíme, k jakým účelům zvolit poslední vůli a kdy založit svěřenský fond.

Závěť

Závěť je právní dokument, který vám umožňuje určit, co bude s vaším bohatství po smrti. V této poslední vůli můžete nastavit pravidla, zda a za jakých podmínek zdědí bohatství vaši potomci, partneři, někdy i širší příbuzenstvo nebo blízcí přátelé. Závětí lze také odkázat část nebo celé bohatství na filantropické účely. Se sepsáním poslední vůle vám pomůže váš Wealth Manager, o pomoc byste také měli požádat advokáta, který s vámi projedná veškeré formální a právní náležitosti pro uznání závěti. Právně nejsilnějším dokumentem je však závěť sepsaná přímo notářem.

Kdy sepsat závěť?

Poslední vůle není jen o předání bohatství. Opatřit byste si ji měli především v případě, že máte nezletilé děti. Závěť umožňuje určit, kdo by se měl starat o vaše potomky v případě úmrtí obou rodičů/zákonných zástupců. Na základě poslední vůle pak soud určí opatrovníka, obvykle pěstouna, který dostane dítě do péče. Bez závěti často dochází k dlouhým sporům o opatrovnictví nezletilých dětí z řad příbuzenstva. Nejvíce tak trpí především vaše děti, které jsou po úmrtí rodičů součástí neustálých rodinných sporů o opatrovnictví.

Závěť je jediným dokumentem, který umožňuje vydědit některého ze zákonných dědiců. Pokud si budete z jakýchkoliv důvodů přát, aby některý z potomků, manžel/ka nebo jiní nejbližší příbuzní nezískali nic z vašeho vybudovaného bohatství, stačí to jednoduše uvést v závěti. Poslední vůli zároveň můžete i po zápisu kdykoliv upravovat, to znamená přidat osoby nebo naopak někoho vydědit.

Nevýhody závěti

Nejčastějším a právně nejsilnějším dokumentem je závěť sepsaná notářem. V takovém případě se však jedná o veřejnou listinu, je tak možné nahlížet na údaje o výši a typu vašich aktiv. Pro osoby s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI) může být zveřejnění informací o výši majetku velkým úskalím závěti. Jiné formy závěti možné sice jsou, ale z právního hlediska nemají potřebnou hodnotu pro uznání soudem. Někdy pak dochází k složitému prokazování, že je závěť pravá.

Dalším z výrazných limitů poslední vůle je dědictví v případě zadluženosti zesnulého. Pokud odkážete dědicům svůj majetek a později se dostanete do nesplacených závazků, dochází k odkazu i vašich dluhů. Dědici pak mají na výběr dluhy přijmout a splatit, nebo veškeré dědictví odmítnou. Pak však nezískají ani majetek odkázaný závětí.

Závěť proto není příliš doporučována bohatým rodinám. Nikdy nevíte, co se stane, zda vás nezasáhne krize či neohrozí jakékoliv potenciální riziko – může se jednat o politicko-ekonomickou situaci, krizi světového hospodářství i zadlužení členů domácnosti, které vás tím „stáhnou sebou“. V případě nenadálých dluhů by rodina mohla v dědickém řízení přijít o veškeré bohatství. Závěť však odborníci doporučují sepsat pro určení opatrovnictví nezletilých dětí.

Svěřenský fond

Svěřenský fond je nástrojem plánování bohatství, který je často doporučován bohatým rodinám. Nespornou výhodou svěřenského fondu je, že se jedná o autonomní nástroj – tedy majetek vložený do fondu nikomu nepatří, vlastní jej konkrétní svěřenský fond. Ve statutu svěřenského fondu, neveřejné listině, můžete stanovit kdo, kdy a za jakých podmínek získá majetek z fondu – např. finanční obnos, nemovitosti… Tzv. obmyšleným neboli beneficientům můžete aktiva předat za vašeho života i posmrtně závisle na určení ve statutu. Svěřenský fond tak může nahrazovat závěť.

Kdy použít svěřenský fond?

Svěřenský fond nejčastěji slouží jako nástroj pro ochranu majetku. Odborníci doporučují trusty zejména osobám s vysokou hodnotou čistého jmění. Správně nastavená struktura trustu vás ochrání před potenciálními riziky, jako je krize, zadlužení, rodinné vztahy apod. Tím zachováte bohatství pro dalších x generací.

Na rozdíl od závěti není statut svěřenského fondu veřejným dokumentem. Pokud nebudete sami chtít, nemusí se nikdo krom vašeho poradce a notáře dozvědět, jaké bohatství máte a komu bude náležet. Skrze tento statut můžete podobně jako v závěti odkázat majetek charitě nebo některé osoby nezařadit mezi obmyšlené, tedy jinými slovy nic nedostanou. O plnění beneficientům se stará svěřenský správce. Ten musí jednat dle podmínek určených statutem.

Svěřenský fond neprochází dědickým řízením. Plnění obmyšleným je umožněno pouze na základě přesně stanovených podmínek uvedených ve statutu. Pokud se rozhodnete svěřenský fond použít jako závěť, plnění obmyšleným připadne posmrtně, a to bez zdlouhavých a nákladných soudů. Svěřenský fond zároveň můžete použít poněkud multifunkčně: nejen jako závěť, ale také např. jako náhradu za předmanželskou smlouvu. Mimo jiné můžete sám sebe jmenovat jako jednoho z obmyšlených a nastavit si pravidelné vyplácení částky v době vaší penze atd. Můžete si tak zachovat svůj životní styl i v době důchodu. Nejčastější situace využití svěřenského fondu se dozvíte ZDE.

Nevýhody svěřenského fondu

Svěřenský fond se zabývá vaším bohatstvím, které do něj vložíte. Je vhodným nástrojem pro plánování bohatství jak v době vašeho života, tak posmrtně. Skrze svěřenský fond však na rozdíl od poslední vůle nelze určit opatrovnictví nezletilých dětí.

Svěřenský fond je autonomní nástroj, což bývá jeho výhodou. Tato vlastnost však také přináší jeden z největších limitů svěřenských fondů: trust vlastní sám sebe, a je velmi náročným procesem jej po oficiálním zápisu dále editovat. Tedy pokud si po zápisu svěřenského fondu vzpomenete, že chcete přidat osoby jako obmyšlené, nebo naopak odebrat některé beneficienty, čeká vás obtížný, mnohdy nákladný – a ne vždy úspěšný – proces. Proto je nutné statut svěřenského fondu důkladně promyslet a nastavit veškeré procesy tak, aby byly finální. Nebojte se, profesionální poradce vám pomůže veškeré podmínky naformulovat tak, abyste si nechali, dá se říct, otevřená vrátka. Statut svěřenského fondu musí myslet na všechno. S nastavením procesů i podmínek vám pomůže profesionální poradce, ať již expert na trusty nebo váš Wealth Manager.

Co tedy použít pro vaše dědictví?

Záleží na situaci, ve které svůj odkaz sepisujete. Pokud máte v rodině nezletilé dítě, odborníci doporučují kombinaci závěti – se zahrnutím opatrovnictví – a svěřenského fondu pro posmrtné řízení vašich aktiv.

V případě, že vaše děti jsou již odrostlé, doporučuje se využít instrumentu svěřeného fondu. Díky němu můžete ochránit svá aktiva na svůj důchod i pro předání další generaci.  

Co když zemřu bez vyřešeného předání bohatství?

Vaše bohatství se stane předmětem dědického řízení dle toho, jak stanovuje zákon příslušného státu. V takových případech je v ČR obvykle bohatství odkázáno nejbližšímu příbuznému, nejčastěji manželovi/manželce. Pokud nežijete v manželství, tak dědictví získají přesnou měrou vaši potomci, popř. nejbližší žijící příbuzní.

V takovém dědickém řízení, obdobně jako u závěti, zákonem určená osoba zdědí nejen čisté jmění, ale i veškeré vaše nesplacené závazky. V případě nemožnosti splátek může dotyčný dědictví odmítnout.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články