Home WEALTH PLANNINGOchrana majetku Co je trustová společnost? A kdy ji založit?

Co je trustová společnost? A kdy ji založit?

Autor Svěřenská správa

Počet svěřenských fondů v České republice narůstá, stejně jako počet rodin s vysokou hodnotou čistého jmění. Tyto rodiny mívají více svěřenských fondů a v takové chvíli je vhodné zvážit využití trustové společnosti nebo soukromé trustové společnosti.

Počet svěřenských fondů v České republice narůstá, stejně jako počet rodin s vysokou hodnotou čistého jmění. Tyto rodiny mívají více svěřenských fondů. S každým novým svěřenským fondem rostou nároky na čas i energii, která musí být vynaložena na jejich správu. V takové chvíli je vhodné zvážit využití trustové společnosti nebo soukromé trustové společnosti, jež jsou v zahraničí známé jako Private Trust Company (PTC) nebo jako Private Family Trust Company (PFTC). Jaké výhody vám tento krok přinese?

Trustová versus soukromá trustová společnost


Trustová společnost je právnická osoba, která zajišťuje správu svěřenských fondů, ale i další související služby, a to institucionálním způsobem. Může být založena jako obchodní korporace, tedy jako společnost s ručením omezeným nebo jako akciová společnost, a to za účelem podnikání v trustovém průmyslu a s cílem poskytovat své služby veřejnosti.

Založena může být také výhradně pro soukromé účely, například pro správu několika rodinných svěřenských fondů. V takovém případě se jedná o soukromou trustovou společnost, která je přímo či nepřímo ve vlastnictví rodinných příslušníků, jejíž svěřenské fondy má pod správou. Pro rodiny s vysokou hodnotou čistého jmění (takzvané HNWI), se tak může jednat o užitečný nástroj pro efektivní správu a řízení aktivit rodinných svěřenských fondů.

Zahraniční trustové společnosti PTC nebo PFTC

S ohledem na významnou výši majetku (například ve Švýcarsku se jedná o 11 % všech aktiv), které jsou ve svěřenských fondech prostřednictví trustových společností v zahraniční spravovány, existuje celá řada zemí, kde je jejich činnost regulována zákonem, obdobně jako u bank nebo společností podnikajících na kapitálovém trhu. Lze si tak vybrat z celé řady institucí, které se liší co do rozsahu nabídky produktů a trustových služeb, výše poplatků nebo velikosti.

Trustové společnosti v ČR


Trustové společnosti v České republice nepodléhají žádné zákonné regulaci, jelikož se jedná o subjekty, které nepodnikají na kapitálovém trhu a poskytují většinou služby nefinančního charakteru. V některých případech je ale nabídka jejich služeb vázána na odpovídající licenci ČNB.

Ačkoli má trustový průmysl v České republice jen krátkou historii (od roku 2014), na trhu se dokázala úspěšně etablovat trustová společnost Svěřenská správa – House of Trust, která poskytuje celou škálu odborných služeb, odkazuje na tradici trustových společností v zahraniční, inspiruje se tamním know-how a zároveň přichází s trendy, jež odpovídají současným potřebám klientů a globální ekonomiky. Přečtěte si více o službách House of Trust.

Proč využít služeb trustové společnosti?

Dohled

Rozhodování a činnost správců je pravidelně přezkoumávána kontrolním výborem společnosti, která dohlíží na dodržování podmínek statutu fondu a v případě rozporu navrhuje opravná opatření nebo odvolává správce a jmenuje nového.

Široká škála odborných služeb

Trustová společnost má k dispozici celou řadu specializovaných profesí. Její odborníci přinášejí zkušenosti a profesní úsudek. To pomáhá fondu zvyšovat efektivitu jeho správy nebo lépe identifikovat investiční příležitosti.

Objektivita

Trustová společnost výrazně lépe než individuální správci obstojí v situacích, kdy musí dělat nepopulární rozhodnutí, a to zejména ve chvílích, kdy se je snaží beneficienti ovlivňovat.

Kontinuita

Svěřenské fondy jsou často zřizovány za účelem mezigeneračního transferu, což klade vysoké nároky na kontinuitu správy, která není ovlivněna pracovní neschopností nebo úmrtím správce.

Nástupnictví správců

Trustovou společnost lze také využít v případě nástupnictví správců, kdy dojde k úmrtí, odstoupení pověřeného správce nebo jsou vyčerpány všechny alternativy rodinných příslušníků jakožto soukromých správců. V takovém případě se trustová společnost stane novým správcem a bude spravovat fond podle podmínek statutu.

Výhody soukromé trustové společnosti

Soukromé trustové společnosti mohou být propojeny s Family Office nebo fungovat odděleně a převzít tak řadu povinností nebo úkolů, mezi něž patří správa investic fondu, finanční řízení, správa nebo účastnictví fondu.

Každá rodina má své vlastní důvody k založení soukromé trustové společnosti, ale mezi ty nejčastější patří:

  • Na rozdíl od individuálního správce získává rodina prostřednictvím soukromé trustové společnosti trvalého správce svěřenského fondu, který se dokáže lépe přizpůsobit dynamice rodiny a měnící se situaci.
  • Soukromá trustová společnost může mít správní radu, která se skládá z více správců, a tak je obdařena takzvanou institucionální pamětí. Díky přenositelnosti znalostí o rodině to zajišťuje větší soulad s jejími dlouhodobými potřebami.
  • Soukromá trustová společnost přináší efektivnější kontrolu poplatků a nákladů vynaložených na správu rodinných svěřenských fondů.
  • Do správy rodinných svěřenských fondů se prostřednictvím účasti na zasedáních rady, výborech nebo rozhodování jednodušeji a přirozeněji zapojují příští generace.
  • Zajištěna je také větší flexibilita a kontrola. Rodina si prostřednictvím soukromé trustové společnosti může volit členy představenstva, navrhovat zásady a postupy nebo uspořádat organizaci, tak aby vyhovovala jejich aktuálním potřebám.
  • K dalšímu důvodům patří řízené zapojení subdodávek služeb nebo odborných profesí, jako jsou trustoví poradci, právníci, účetní, investiční poradci a manažeři atd.

Uvažujete o využití služeb trustové společnosti nebo o založení soukromé trustové společnosti pro správu rodinných svěřenských fondů? Kontaktujte společnost Svěřenská správa.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články