Home WEALTH MANAGEMENTSpráva majetku Jak spravovat své osobní bohatství

Jak spravovat své osobní bohatství

Autor Redakce

Jednotlivci a rodiny s vysokou hodnotou čistého jmění zajišťují ochranu a růst svého bohatství jeho efektivní správou prostřednictvím Wealth Managementu. Jedná se o klíčový proces pro uchování aktiv a zvyšování jejich hodnoty, minimalizaci rizik a vypořádání se s faktory a okolnostmi, kterým je třeba čelit vzhledem k neustále se proměňující situaci nejen na finančních a investičních trzích.

Wealth Management, neboli správa bohatství, představuje komplexní službu řízení a správy investičního portfolia včetně právního a daňového poradenství s přesahem do všech oblastí života klienta – např. finanční služby, řízení bezpečnosti, firemní poradenství, řízení životního stylu, concierge služby apod. 

Správa bohatství by měla být součástí vašeho Wealth Planningu. Cílem správy bohatství je maximalizace výnosů a minimalizace rizik, které jsou s vysoce cenným majetkem spojeny v každém případě. Pod Wealth Management spadají procesy, jako je finanční plánování, rozhodování o rozpočtu, investování nebo například regulace portfolia a manipulace s kapitálem.

WEALTH MANAGER

S efektivní správou bohatství vám pomůže profesionální poradce Wealth Manager, který vám spolu s odbornými externími poradci (např. advokát, daňový poradce nebo i lékař) pomůže se správou vašich aktiv. Jeho úkolem je představit klientům strategie a investiční plán. Wealth Manager vychází ze zhodnocení majetku, který klienti vlastní, v kontextu aktuální situace nejen na trzích. Klient si může najmout jednoho odborníka nebo tým expertů, kteří se specializují na různé oblasti trhu. Při správě rodinného bohatství je vhodné obrátit se na rodinnou kancelář Family Office.

K efektivní správě bohatství napomáhá dodržení kroků představených níže. Ať už za pomoci Wealth Managera nebo samostatně.

STANOVENÍ VIZE A CÍLE

Jako první krok byste si měli ujasnit, co je vaší vizí – tedy kam na trhu chcete směřovat. Je vaším cílem filantropie? Zanechání rodinného odkazu? Nebo si chcete naspořit na vysněný důchod v zahraničí a zároveň mít finanční zázemí pro vaše potomky? Vaše vize, nebo chcete-li dlouhodobé cíle, poslouží jako odrazový můstek při rozhodování o dalších krocích, jak si přejete spravovat vaše bohatství. Jinými slovy, nemůžete se vydat cestou Wealth Managementu bez toho, aniž byste si ujasnili vlastní motivaci, čeho chcete dosáhnout. Když víte, co chcete, je jednoduší najít způsob „jak na to“.

Mimo vaší vize (dlouhodobých cílů) je důležité zamyslet se i nad cíli krátkodobými. Když si stanovíte konkrétní kroky, kterých chcete dosáhnout za měsíc, rok, dva…, začnete si tak budovat cestu k naplnění vaší vize. Obecně je doporučováno pro splnění vašeho celoživotního cíle zapojit se do filantropických účelů. Filantropie vám pomůže vydat se směrem, který je pro vás a vaši rodinu zásadním. Např. pokud je vaše vize podpora vzdělání potomků, můžete darovat na vzdělávání v chudých zemích nebo podporu vzdělání u sociálně slabých skupin. Možností je však mnoho.

KTERÉ SPOLEČNOSTI VÁM V ČESKÉ REPUBLICE POMOHOU SE SPRÁVOU BOHATSTVÍ? STÁHNĚTE SI NÁŠ SPECIÁL!

MINIMALIZACE RIZIK

S dlouhodobými plány úzce souvisí zhodnocení potenciálních rizik včetně zahrnutí těch nejhorších možných scénářů, ke kterým by mohlo při správě bohatství dojít. Tato rizika se obvykle snižují prostřednictvím efektivní diverzifikace investičního portfolia, možností jsou investice odolávající inflaci a krizi, volba silných tříd aktiv. Doporučujeme se vydat i cestou pojištění. Pojistit svá aktiva je v dnešní době možné snad ve všech oblastech od realit po digitální aktiva. Zároveň jde o rizika rodinná, např. riziko špatných vztahů mezi členy rodiny, odstěhování potomků, problematické dědictví apod. Zhodnocení všech potenciálních hrozeb a jejich prevence se děje skrze proces řízení rizik.

Rizika se neustále mění, a to nejen v závislosti na aktuální světové situaci, ale také podle aktuálního postavení samotného vlastníka. Například v případě, že se investor blíží k důchodu, rizikové oblasti se mění. Nabízí se přesun investic do bezpečnějších oblastí, aby byla hodnota stávajícího majetku zachována.

Rizikovou oblast představují i daně. Z toho důvodu je vhodné oslovit svého Wealth Managera pro pomoc s daňovou optimalizací. 

ZHODNOCENÍ AKTIV

Aby bylo možné s vaším jměním nakládat, je nutné abyste znali každý jeho detail. To znamená, že Wealth Manager či investiční poradce vám může vypracovat a spravovat vaše portfolio, vy ale musíte znát každou jeho mezírku. Vlastník musí být obeznámen s každým aktivem, investicí, realitou a dalšími aktivy, se kterými disponuje, v jaké jsou formě a zda patří mezi osobní (rodinné) nebo firemní bohatství. Často se totiž osobní a firemní jmění prolíná.

Zároveň je vhodně tyto informace shromáždit a uložit např. u advokáta či v bezpečnostní schránce pro případ, že nebudete moct z jakéhokoliv důvodu disponovat s aktivy. Mělo by se jednat o informace o aktivech nebo o aktuální situaci na trhu, hesla, hodnota celkového čistého bohatství, zmocněnce atd. 

V rámci procesu shromažďování je vhodné zajistit veškerou dokumentaci, na které bohatství stojí. Nejčastěji jde o listiny a smlouvy. Veškeré dokumenty je nutné uložit na bezpečné místo a zajistit, že se dostanou pouze do správných rukou. Finanční a právní informace se též ukládají do bezpečnostních schránek, trezorů nebo sejfů, ke kterým získávají přístup pouze důvěryhodné – vámi určené – osoby.

DLOUHODOBÝ A STRATEGICKÝ PLÁN

V okamžiku, kdy máte sesumírované veškeré informace o svých aktivech, je načase se zamyslet nad svým bohatstvím v širokém kontextu aktuální situace a stanovených cílů. Tyto souvislosti jsou potřebné pro vytvoření plánu, jak a s jakým záměrem bude s jednotlivými třídami aktiv zacházeno. K ochraně a růstu bohatství je potřeba mít jasný plán, ať již se bavíme o plánování bohatství, plánu odchodu do důchodu nebo majetkovém plánu. 

JASNĚ DEFINOVANÉ ROLE

Správa bohatství obvykle potřebuje více aktérů než jen samotného vlastníka. Nabízí se tedy vyhledání si profesionálů, kteří vám s Wealth Managementem poradí a samotnou správu usnadní. Je vhodné mít kolem sebe nejen nezávislé experty (např. právníky či koordinátory, manažery apod.), ale i aktivně zapojit členy rodiny do správy a plánování bohatství. Zároveň je nutné, aby každý člen rodiny měl jasnou roli v rodině i ve vašem plánu – např. kdo bude vaším nástupcem, kdo bude dědicem, kdo bude zmocněncem atd. 

VYVÁŽENÉ A DIVERZIFIKOVANÉ PORTFOLIO

Portfolio investic by mělo být vyvážené. To znamená, že by měla být zajištěna kontrola a adekvátní alokace aktiv dle aktuální situace. Kontrola alokace aktiv v portfoliu je klíčovým krokem pro zajištění stanovených cílů. Takový audit portfolia by měl probíhat alespoň 2x ročně. 

S alokací aktiv v portfoliu úzce souvisí i diverzifikace. Je potřeba investovat do různých tříd aktiv, aby bylo sníženo investiční riziko a v případě, že by došlo ke ztrátám, dotkla by se situace pouze určitého podílu majetku. Portfolio by mělo být v podobě, která prezentuje stanovenou rizikovou toleranci, přičemž je stále zajištěna návratnost bohatství.

Dnes se stále více doporučuje investovat do sféry digitálních aktiv, která jsou nejčastěji zastupována kryptoměnami. Digitální aktiva existují také v podobě domén, webů nebo například mobilních aplikací.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články