Home WEALTH PLANNINGOchrana majetku Jak jsou zdaněny svěřenské fondy?

Jak jsou zdaněny svěřenské fondy?

Autor Svěřenská správa

Prakticky vše v našem životě je zdaněno, od našeho příjmu, nákupu, zisky až po držbu nemovitosti. Daňové povinnosti se nelze vyhnout a totéž platí i v případě svěřenských fondů. Jak jsou tyto nástroje majetkového plánování zdaněny a jaké mají další povinnosti?

Svěřenský fond podléhá daňové registraci poplatníka z příjmu právnických osob je daňovým subjektem ve smyslu ust. § 20 odst. 1 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve z.p.p. Mohou se ho proto týkat v podstatě všechny druhy existujících daní a jeho daňové zatížení je vůči jiným formám správy majetku přinejlepším neutrální.

Daň z příjmu

Daň z příjmů a účetní povinnosti ovlivňují život všech svěřenských fondů. Jednotlivé transakce a jejich zdanění můžeme rozdělit do několika kategorií.

Příjmy svěřenského fondu

Nezdanitelné jsou příjmy svěřenského fondu z vyčlenění majetku do svěřenského fondu a ze zvýšení majetku svěřenského fondu smlouvou, nebo pořízením pro případ smrti. Tyto příjmy nejsou předmětem daně z příjmů. Všechny ostatní příjmy svěřenského fondu jsou zdanitelné. Svěřenský fond jako poplatník daně z příjmu právnických osob daní své příjmy (přesněji řečeno zisky) obdobně, jako například obchodní korporace, tedy sazbou 19%. Výše příjmu (zisku) ke zdanění se zjistí z účetnictví, které je povinen svěřenský fond vést obdobně jako obchodní korporace. Zjednodušeně tak můžeme říct, že příjem ve formě majetku, který se do svěřenského fondu vloží se nedaní a příjem, který svěřenský fond vydělá, se zdaní stejně, jako zisk z podnikání obchodní korporace.

Výplata obmyšlenému ze zisku svěřenského fondu.

Všechny výplaty ze zisku svěřenského fondu po zdanění se při výplatě obmyšlenému zdaňují 15% srážkovou daní. Zákon o daních z příjmů navíc stanoví, že při plnění ze svěřenského fondu se nejdříve plní ze zisku fondu a až poté z ostatního majetku fondu.

Výplata obmyšlenému z majetku vloženého do svěřenského fondu za života.

Při zdanění výplaty obmyšlenému z majetku vloženého (tj. nikoli ze zisku) do svěřenského fondu jinak, než pořízením pro případ smrti, je důležité, jaký je vztah mezi zakladatelem a obmyšleným. Taková výplata je od daně z příjmu osvobozena v případě, že vztah mezi zakladatelem a obmyšleným je příbuzenský v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. Osvobození platí i v případě, že vůči zakladateli je obmyšlený ve vztahu osoby, se kterou žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou. V případě, že vztah zakladatele a obmyšleného nezakládá nárok na osvobození, zdaňuje se takový příjem u fyzické osoby jako ostatní příjem dle §10 zákona o daních z příjmů, tj. srážkovou daní ve výši 15%. Při příjmu do 30.000 Kč ročně jsou ostatní příjmy osvobozené. 

I beneficient – právnická osoba – může být za splnění určitých podmínek osvobozen od daně příjmu. A to v případě, pokud je svěřenský fond vůči beneficientovi – právnické osobě v postavení mateřské obchodní korporace dle (§ 19 odst. 3 písm. b) ZDP), která je daňovým rezidentem ČR nebo jiného členského státu EU. Korporace zároveň musí mít minimálně 10% podíl na základním kapitálu, a to nepřetržitě po dobu minimálně 12 měsíců. 

Jedná-li se o výplatu právnické osobě, která v postavení mateřské obchodní korporace není, je tento příjem zdaněn standardním způsobem, tj. sazbou daně z příjmu právnických osob ve výši 19%.

Výplata obmyšlenému z majetku vloženého do svěřenského fondu po smrti.

Příjem z majetku, který byl do svěřenského fondu vložený pořízením pro případ smrti je pro obmyšleného (jak fyzickou, tak právnickou osobou) osvobozený.

Daň z nabytí nemovitých věcí a daň z nemovitosti

Svěřenský fond (resp. svěřenský správce na účet svěřenského fondu) může nemovitost nabýt jejím vyčleněním zakladatelem při založení, resp. formou zvýšení majetku u již existujícího svěřenského fondu. V tomto případě se jedná o bezúplatný převod, který dani z nabytí nemovitých věcí nepodléhá. 

Svěřenský fond může nemovitost nabýt také úplatně, tedy koupí. Taková transakce již dani z nabytí nemovitých věcí podléhat bude. Daň v tomto případě platí kupující nebo dle dohody prodávajícího a kupujícího. K pozbytí nemovitosti může opět dojít úplatně i bezúplatně. Typickým bezúplatným převodem bude převod nemovitosti na obmyšleného. Bezúplatné převody jsou od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozené. Při úplatném převodu (prodeji) bude taková transakce dani z nabytí nemovitých věcí podléhat a ta půjde k tíži svěřenského fondu. Sazba daně z nabytí nemovitých věcí je 4% výše úplaty. Pokud jde o daň z nemovitých věcí (tj. daň z držby pozemků, staveb a jednotek), je svěřenský fond standardním poplatníkem této daně.

Poznámka: Neplatí pro nemovitosti nabyté v období od prosince 2019 do prosince 2021, na které dopadá zrušení daně z nabytí z důvodu „Corona virus“ vládních opatření.

Daň z přidané hodnoty

Pro účely zákona o dani z přidané hodnoty se na svěřenský fond hledí jako na právnickou osobu. Bude-li tedy svěřenský fond samostatně vykonávat ekonomickou činnost ve smyslu zákona, bude osobou povinnou k dani.

Vedení účetnictví

Svěřenský fond je účetní jednotkou podle zákona o účetnictví, stejně jako například právnické osoby, nebo investiční fondy. Má proto povinnost vést plnohodnotné podvojné účetnictví a ve vymezených případech také ověřovat účetní závěrku auditorem. Za vedení účetnictví svěřenských fondů, včetně sestavení účetní závěrky a plnění ostatních povinností, odpovídá svěřenský správce.

Ocenění majetku

Jaký zvolit způsob ocenění majetku ve svěřenském fondu, který byl do fondu vyčleněn zakladatelem nebo bezúplatně zvýšil majetek ve fondu? Peněžní prostředky a ceniny se ocení jmenovitou hodnotou (viz. §25 odst. 1 písm. e) ZUCE). Ostatní majetek se ocení tzv. reprodukční pořizovací cenou (viz. §25 odst. 1 písm. l) ZUCE) tj. cenou, „za kterou by byl majetek pořízen“. Prakticky se určí cena obvyklá v okamžiku vyčlenění, avšak nezbytně nutně ocenění nemusí provádět znalec zapsaný v seznamu znalců a tlumočníků. Ocenění může provést účetní jednotka sama, pokud k tomu má dostatečné informace.

Potřebujete ve vztahu ke svěřenskému fondu daňové poradenství nebo vedení účetnictví? Rádi Vám pomůžeme. Kontaktujte společnost Svěřenská správa.


Zachovejte vybudované bohatství pro další generace. Bezplatně se registrujte a získáte více než 10 speciálních vydání Wealth Magazínu zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

STAŇTE SE ČLENEM KOMUNITY WEALTH MAGAZÍNU A ZÍSKÁTE VÍCE NEŽ 10 SPECIÁLNÍCH VYDÁNÍ WEALTH MAGAZÍNU VE FORMĚ PDF PŘÍMO NA SVŮJ EMAIL!

Související články