Home WEALTH PLANNINGOchrana majetku Jak jsou zdaněny svěřenské fondy?

Jak jsou zdaněny svěřenské fondy?

Autor Svěřenská správa

Prakticky vše v našem životě je zdaněno, od našeho příjmu, nákupu, zisky až po držbu nemovitosti. Daňové povinnosti se nelze vyhnout a totéž platí i v případě svěřenských fondů. Jak jsou tyto nástroje majetkového plánování zdaněny a jaké mají další povinnosti?

Svěřenský fond podléhá daňové registraci poplatníka z příjmu právnických osob je daňovým subjektem ve smyslu ust. § 20 odst. 1 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve z.p.p. Mohou se ho proto týkat v podstatě všechny druhy existujících daní a jeho daňové zatížení je vůči jiným formám správy majetku přinejlepším neutrální.

Daň z příjmu

Daň z příjmů a účetní povinnosti ovlivňují život všech svěřenských fondů. Jednotlivé transakce a jejich zdanění můžeme rozdělit do několika kategorií.

Příjmy svěřenského fondu

Nezdanitelné jsou příjmy svěřenského fondu z vyčlenění majetku do svěřenského fondu a ze zvýšení majetku svěřenského fondu smlouvou, nebo pořízením pro případ smrti. Tyto příjmy nejsou předmětem daně z příjmů. Všechny ostatní příjmy svěřenského fondu jsou zdanitelné. Svěřenský fond jako poplatník daně z příjmu právnických osob daní své příjmy (přesněji řečeno zisky) obdobně, jako například obchodní korporace, tedy sazbou 19%. Výše příjmu (zisku) ke zdanění se zjistí z účetnictví, které je povinen svěřenský fond vést obdobně jako obchodní korporace. Zjednodušeně tak můžeme říct, že příjem ve formě majetku, který se do svěřenského fondu vloží se nedaní a příjem, který svěřenský fond vydělá, se zdaní stejně, jako zisk z podnikání obchodní korporace.

Výplata obmyšlenému ze zisku svěřenského fondu.

Všechny výplaty ze zisku svěřenského fondu po zdanění se při výplatě obmyšlenému zdaňují 15% srážkovou daní. Zákon o daních z příjmů navíc stanoví, že při plnění ze svěřenského fondu se nejdříve plní ze zisku fondu a až poté z ostatního majetku fondu.

Výplata obmyšlenému z majetku vloženého do svěřenského fondu za života.

Při zdanění výplaty obmyšlenému z majetku vloženého (tj. nikoli ze zisku) do svěřenského fondu jinak, než pořízením pro případ smrti, je důležité, jaký je vztah mezi zakladatelem a obmyšleným. Taková výplata je od daně z příjmu osvobozena v případě, že vztah mezi zakladatelem a obmyšleným je příbuzenský v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. Osvobození platí i v případě, že vůči zakladateli je obmyšlený ve vztahu osoby, se kterou žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou. V případě, že vztah zakladatele a obmyšleného nezakládá nárok na osvobození, zdaňuje se takový příjem u fyzické osoby jako ostatní příjem dle §10 zákona o daních z příjmů, tj. srážkovou daní ve výši 15%. Při příjmu do 30.000 Kč ročně jsou ostatní příjmy osvobozené. 

I beneficient – právnická osoba – může být za splnění určitých podmínek osvobozen od daně příjmu. A to v případě, pokud je svěřenský fond vůči beneficientovi – právnické osobě v postavení mateřské obchodní korporace dle (§ 19 odst. 3 písm. b) ZDP), která je daňovým rezidentem ČR nebo jiného členského státu EU. Korporace zároveň musí mít minimálně 10% podíl na základním kapitálu, a to nepřetržitě po dobu minimálně 12 měsíců. 

Jedná-li se o výplatu právnické osobě, která v postavení mateřské obchodní korporace není, je tento příjem zdaněn standardním způsobem, tj. sazbou daně z příjmu právnických osob ve výši 19%.

Výplata obmyšlenému z majetku vloženého do svěřenského fondu po smrti.

Příjem z majetku, který byl do svěřenského fondu vložený pořízením pro případ smrti je pro obmyšleného (jak fyzickou, tak právnickou osobou) osvobozený.

Daň z nabytí nemovitých věcí a daň z nemovitosti

Svěřenský fond (resp. svěřenský správce na účet svěřenského fondu) může nemovitost nabýt jejím vyčleněním zakladatelem při založení, resp. formou zvýšení majetku u již existujícího svěřenského fondu. V tomto případě se jedná o bezúplatný převod, který dani z nabytí nemovitých věcí nepodléhá. 

Svěřenský fond může nemovitost nabýt také úplatně, tedy koupí. Taková transakce již dani z nabytí nemovitých věcí podléhat bude. Daň v tomto případě platí kupující nebo dle dohody prodávajícího a kupujícího. K pozbytí nemovitosti může opět dojít úplatně i bezúplatně. Typickým bezúplatným převodem bude převod nemovitosti na obmyšleného. Bezúplatné převody jsou od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozené. Při úplatném převodu (prodeji) bude taková transakce dani z nabytí nemovitých věcí podléhat a ta půjde k tíži svěřenského fondu. Sazba daně z nabytí nemovitých věcí je 4% výše úplaty. Pokud jde o daň z nemovitých věcí (tj. daň z držby pozemků, staveb a jednotek), je svěřenský fond standardním poplatníkem této daně.

Poznámka: Neplatí pro nemovitosti nabyté v období od prosince 2019 do prosince 2021, na které dopadá zrušení daně z nabytí z důvodu „Corona virus“ vládních opatření.

Daň z přidané hodnoty

Pro účely zákona o dani z přidané hodnoty se na svěřenský fond hledí jako na právnickou osobu. Bude-li tedy svěřenský fond samostatně vykonávat ekonomickou činnost ve smyslu zákona, bude osobou povinnou k dani.

Vedení účetnictví

Svěřenský fond je účetní jednotkou podle zákona o účetnictví, stejně jako například právnické osoby, nebo investiční fondy. Má proto povinnost vést plnohodnotné podvojné účetnictví a ve vymezených případech také ověřovat účetní závěrku auditorem. Za vedení účetnictví svěřenských fondů, včetně sestavení účetní závěrky a plnění ostatních povinností, odpovídá svěřenský správce.

Ocenění majetku

Jaký zvolit způsob ocenění majetku ve svěřenském fondu, který byl do fondu vyčleněn zakladatelem nebo bezúplatně zvýšil majetek ve fondu? Peněžní prostředky a ceniny se ocení jmenovitou hodnotou (viz. §25 odst. 1 písm. e) ZUCE). Ostatní majetek se ocení tzv. reprodukční pořizovací cenou (viz. §25 odst. 1 písm. l) ZUCE) tj. cenou, „za kterou by byl majetek pořízen“. Prakticky se určí cena obvyklá v okamžiku vyčlenění, avšak nezbytně nutně ocenění nemusí provádět znalec zapsaný v seznamu znalců a tlumočníků. Ocenění může provést účetní jednotka sama, pokud k tomu má dostatečné informace.

Potřebujete ve vztahu ke svěřenskému fondu daňové poradenství nebo vedení účetnictví? Rádi Vám pomůžeme. Kontaktujte společnost Svěřenská správa.


Bezplatně se registrujte a získáte více 9 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články