Home Řízení rodinyRodinné podnikání Proč má správní rada rodinného podniku mít nezávislého ředitele

Proč má správní rada rodinného podniku mít nezávislého ředitele

Autor Redakce

Správní rada je statutárním orgánem společnosti, který má zajišťovat její bezpečný vývoj a na chod celého podniku dohlížet. Proč mít v rodinném podniku nezávislého ředitele? 

Správní rada je dle novely ZOK platné od 1. 1. 2021 statutárním orgánem v rámci monistického systému akciových společností. Zároveň zákon definuje jasně dané funkce správní rady, např. dle §410 zákonu č. 89/2012 Sb. správní rada “volí i odvolává ředitele, dohlíží na výkon jeho působnosti a rozhoduje o právních jednáních ústavu vůči řediteli; není-li určeno jinak, projevuje za ústav při těchto právních jednáních vůli předseda správní rady”, také “schvaluje rozpočet, řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu ústavu,” nebo “rozhoduje o zahájení provozu obchodního závodu nebo jiné vedlejší činnosti ústavu nebo o změně jejího předmětu, pokud zakladatelské právní jednání neurčí něco jiného” (§411).

Kdo je členem správní rady?

Ve správní radě mohou mít své místo generální ředitel, zakladatelé podniku, investoři a akcionáři s vysokými podíly, a další vedoucí pracovníci společnosti. Možnost vysokého počtu členů správní rady (ze zákona min. 3) může usnadnit objektivní a nezávislý přístup v rozhodovacích a inovativních procesech firmy. Představenstvo je nástrojem pro suverénní dosahování cílů.

V čele správní rady stojí ředitel/předseda představenstva. Tato pozice je klíčová pro fungování celé správní rady. Jeho role ovlivňuje nejen fungování představenstva, ale přesahuje do celého chodu firmy. Nezávislost členů správní rady je nezbytná pro zajištění rovnováhy při rozhodovacích procesech. Prvotním zájmem nezávislých členů, včetně ředitele, by mělo být zvyšování prosperity společnosti a akcionářů, až sekundárně pak opatření vlastních zájmů souvisejících s fungováním společnosti.

ČTĚTE TAKÉ: JAK MAXIMALIZOVAT PŘÍNOS SPRÁVNÍ RADY?

Pokud je ředitel ve firmě zainteresovaný, respektive členem rodiny, odborníci doporučují zbytek rady složit z nezávislých členů alespoň 50 %. V případě, že je ředitel nezávislým členem, rada může efektivně fungovat v případě nezávislé třetiny představenstva. Firmy také v častých případech volí cestu externích poradců do manažerských rolí, výsledky jsou však v mnoha případech nižší. Externí odborníci sice jsou profesionály v oblasti správy a regulace firmy, ale nejsou schopni obsáhnout celkový záměr a cíle společnosti, pokud nemá absolutní vhled do firemních aktivit a její filantropie.

Kdo je nezávislý ředitel správní rady?

Nezávislý ředitel správní rady funguje jako prostředník pro firemní manažery. Zpracovává jejich doporučení a zhodnocuje další vývoj firmy tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů. V případě, že by se nejednalo o nezávislého člena, mohlo by dojít k preferencím neslučujícím se s nejlepším možným řešením daných problémů. U ředitelů z řad členů rodiny mnohdy hraje vliv vztah k rodinnému podniku a rodině, jeho úsudky mohou být subjektivní. 

Na schůzkách s akcionáři společnosti ředitel představuje kroky, které podniká k zajištění co nejefektivnějšího chodu společnosti. Ve správní radě funguje jako kontrolní orgán celého představenstva. Nezávislost ředitele je tak nezbytným atributem pro patřičnou správu společnosti. Předseda správní rady by měl být nejen schopný manažer, ale měl by podniku přinášet nové nápady a inovace. 

Správní rada, jako kontrolní a statutární orgán, úzce ovlivňuje prosperitu společnosti. Její složení je tak jedním ze stěžejních faktorů pro rozhodování investorů. Pro některé z nich je nezávislost ředitele důvěryhodným ukazatelem. Na druhou stranu rodinný člen coby předseda představenstva může předznamenávat konzervativní přístup a udržení tradice. 

Nezávislý předseda v rodinném podniku

V případě rodinných podniků, je nezávislost ředitele ve správní radě více než aktuálním tématem. Představenstvo je složeno převážně z rodinných příslušníků. Je obecně známo, že méně než 30 % rodinných podniků zvládne předat své podnikání do třetí generace. Rodinný podnik, na jehož vedoucích pozicích sedí členové rodiny, může být omezen přílišnou subjektivitou a vztahem k firmě. Mnohdy dochází k protikladným cílům firmy versus rodiny. Těmito cíli bývá dosažení efektivních firemních výsledků pro podporu konkurenceschopnosti na straně jedné a zajištění rodinné filantropie a rodinného dědictví firmy na straně druhé. Mnohdy se jedná o dvě strany mince, kdy si musíte vybrat mezi pannou nebo orlem. Pro zainteresované členy rodiny je rozhodnutí mnohem obtížnějším úkolem než pro nezávislé okolí. 

Proto se nabízí otázka zvolit do správní rady třetí názor “zvenčí”. Nezávislý člen obohatí vaši “Sophiinu volbu” svým nezaujatým expertním pohledem. Tento zástupce se ve správní radě může stát strategickou zbraní pro vývoj společnosti.

Dalším problémem správní rady složené pouze z členů rodiny mohou být aktuální rodinné vztahy. Zkrátka příbuzní se občas pohádají nebo spolu v lecčems nesouhlasí, což je zcela přirozený stav. Problém nastává, když (ne na dlouho) narušené rodinné vztahy ovlivňují firemní rozhodování. Pokud má být správní rada složena pouze z členů rodiny, je třeba naprosto odlišit osobní a pracovní život. Ani jedno by nemělo nikdy ovlivňovat druhé. Od obdobných faktorů je ušetřen nezávislý předseda, který není spojený s rodinou. Napětí ve vzduchu se tak významně sníží. Navíc díky jeho nestrannému pohledu dokáže vyřešit i některé rodinné spory, jelikož do diskuse přinese možnost kompromisu nebo způsoby řešení.

V případě rodinných podniků je důležitým aspektem vhodného ředitele představenstva jeho diskrétnost a pochopení osobní hodnoty, kterou společnost pro rodinu představuje. Jeho nezávislost by měla jít ruku v ruce s vizí rodiny. Takové by mělo být jeho jednání při vedení firmy, což je na druhou stranu často nevýhoda nezávislých ředitelů: na rozdíl od zainteresovaných členů nemá vztah k rodině a rodinnému podniku a nemusí do něj dávat “vše”. Konec konců, pro zakladatele je jejich firma jako vlastní dítě.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články