Home WEALTH PLANNINGOchrana majetku Jak na ochranu majetku v rámci komplexní Wealth Protection Strategy?

Jak na ochranu majetku v rámci komplexní Wealth Protection Strategy?

Autor Redakce

Statistiky nám ukazují, že movité rodiny o většinu svého majetku přicházejí již v druhé generaci. Jak tomu zabránit? Zaměřte se na tři hlavní úrovně správy majetku, které by měly tvořit základ vaší strategie.

Strategie pro ochranu majetku, tzv. Wealth Protection Strategy, je stále mnohdy podceňována. Přitom jde o důležitou součást plánování bohatství, která se netýká jen firem, ale také rodin a jednotlivců s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI). Pokud se na tuto součást jednotlivci a rodiny zaměří, často pouze v rámci finančních služeb a Wealth Managementu. Strategie pro ochranu majetku – Wealth Protection Strategy – je však v zahraničí komplexní ochranou vašeho finančního i nefinančního majetku. Jak na ni?

Kde je majetek, tam jsou i rizika. Proto jednotlivci, rodiny nebo podnikatelské subjekty používají celou řadu metod ochrany majetku, aby tato rizika eliminovali nebo omezili jejich vliv na vytvořené bohatství. Mezi základní pilíře plánování bohatství, které směřuje k ochraně majetku, patří identifikace a řízení rizik a hledání způsobů jejich ošetření. Můžete se setkat s celou řadou rizik, ale vždy je lze rozdělit mezi dvě základní: Vnitřní, která bezprostředně souvisí se správou svěřeného majetku, jako je delikvence nebo chybná rozhodnutí správce, a vnější přicházející z okolního prostředí,“ vysvětlil Pavel Kolář, CEO ve společnosti Svěřenská správa.

PUSŤTE SI WEBINÁŘ: WEALTH PROTECTION STRATEGY


1. Strategie na úrovni Wealth Management – správy bohatství

Vlastníci firem i movité rodiny by měli podle serveru Wealthprotectionstrategies.com začít správným řízením svých finančních aktivit. Postupy a prostředky se částečně liší, ale cíl je stejný – pracovat s majetkem tak, aby rostl podle vašich představ a byl dostatečně chráněn. 

Začneme tím, co je důležité v osobním i pracovním životě – mít kolem sebe ty správné lidi, kterým můžete věřit. V byznysu by navíc mělo jít o profesionály ve svém oboru, v tomto případě o zkušené Wealth Managery, kteří se nebrání změnám a inovacím. V rámci služeb Wealth Management je důležité zaměřit se na ochranu vašeho investičního portfolia a aktiv. Jak na to?

Z pohledu Wealth Protection strategie u investičního majetku je nejdůležitější úrovní diverzifikace, tedy rozložení rizik. Jak základní (z pohledu tříd aktiv, typu správy, velikosti investičního správce, měn, sektorů ekonomiky, ratingu a mnoha dalších), tak i pokročilá (z pohledu právní formy držby investičního majetku a volby jurisdikce),“ sdělil redakci Radek Šiller, Wealth Manager ve společnosti Multi Family Office.

ČTĚTE TAKÉ: DIVERZIFIKACE NA „DRUHOU“
ANEB JAK NA ŘÍZENÍ RIZIK PŘI VAŠICH INVESTICÍCH


2. Wealth Planning

Plánovat, diverzifikovat a strukturovat, to je, oč tu běží. Jedině tak zůstane váš majetek v bezpečí i v dnešní turbulentní době. V rámci Wealth Planning je proto jednou z důležitých částí pro ochranu majetku jeho strukturování.

Jaké právní entity se při strukturování aktiv používají? Existuje jich mnohem více, zde uvádíme jen nejčastější příklady.

Svěřenské fondy

Oblíbené začínají být svěřenské fondy, které mají jednu velkou výhodu. Prostředky v nich jsou zcela osamostatněné a nejsu tak závislé na žádném majiteli a riziky spojené s jeho osobou. Nejčastěji se využívají pro bezproblémový mezigenerační přenos majetku.

V rámci Wealth Protection Strategy je často, jako jeden z právně efektivních nástrojů ochrany majetku, využívaný svěřenský fond. Ten majetek neskrývá, ale legálním způsobem jej v autonomním režimu správy chrání před snahou o zmocnění se majetku právní cestou a potenciálním útočníkům říká, co vše jste udělali pro ochranu majetku a jaké bezvýsledné úsilí by museli vynaložit na jeho získání,“ popsal Pavel Kolář.

Fondy kvalifikovaných investorů

Fondy kvalifikovaných investorů (FKI) jsou investičním vehiklem, který se zakládá na míru ve prospěch individuální investiční potřeby privátního investora. Ten musí mít statut kvalifikovaného “zkušeného” investora, ale účast ve fondu může být i veřejně nabízené a plnit funkci fundraisingu tzn. získávání zdrojů za účelem dalšího investování. FKI patří do skupiny regulovaných investičních struktur a alternativních fondů.

Fundace

Fundace označuje právnickou osobu, která vznikla vyčleněním majetku za určitým účelem. Pojem vychází z latinského „fundatio“ a fundace zahrnují nadace a nadační fondy. Účel, k němuž majetek fundace slouží, může být ryze soukromý, ale nezřídka bývá záměrem obecné blaho tzn. veřejně prospěšný účel. V případě, kdy je fundace založena na podporu nebo činnost směřuje k podpoře zakladatele nebo osob blízkých zakladateli, které mohou být pouze fyzické osoby, se jedná výslovně o rodinnou fundaci ztrácející statut veřejné prospěšnosti.

Investiční životní pojištění

To, co odlišuje investiční životní pojištění od jiných produktů životního pojištění, není technické řešení, ale způsob jeho využití. Mnoho zámožných rodin neuzavírá životní pojištění jen pro účely ochrany životního standardu v případě tragických událostí, ale hlavně jako nástroj pro distribuci kapitálu mimo dědické řízení a plánování likvidity.

ČTĚTE TAKÉ: JAK NA STRUKTUROVÁNÍ AKTIV PŘI PLÁNOVÁNÍ BOHATSTVÍ?


3. Family Governance – správa rodiny a její základní prvky

Kromě řízení finančních záležitostí a plánování bohatství je nutné se věnovat i vztahům jednotlivých členů rodiny k rodinnému podniku. A to hlavně v případě, že má firma více vlastníků. Doporučujeme proto využívat i strategií Family Governance, které berou v úvahu cíle a potřeby všech zúčastněných a přitom nezapomínají na rodinné hodnoty a kulturu. Nejčastěji jsou v rámci správy rodiny využívány tyto složky:

Rodinná ústava

Rodinná ústava je formální dokument, který podobně jako ústava státní stanovuje základní principy rodiny, ale bez právního ukotvení. Rodinná ústava je základní stavební jednotkou struktury rodinného podniku. Listina zahrnuje hodnoty, cíle, normy, ale i práva a povinnosti rodinného podniky a jeho členů. V dokumentu jsou zaznamenány plány a strategie podniku, návrhy řešení potenciálních hrozeb. Dokumentu můžete porozumět obdobně jako společenským kodexům, avšak platných v rodině a rodinném podniku. Více informací zde.

Rodinná rada

Hlavní funkcí rodinné rady je zastupování všech členů rodiny. Rada by měla pomáhat udržovat dobré vztahy mezi členy rodiny. Rodinná rada má charakter podobný správní radě či zákonodárnému orgánu. Rodinná rada může diskutovat o cílech, rozvoji rodiny a rodinného podnikání, aktualizace struktury, řešit spory či stížnosti… Členové rady jsou zpravidla voleni členy rodiny. Více se dočtete v článku zde.

Rodinné shromáždění 

Rodiny s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI) či rodinná společenství vzniklá k provozu rodinného podniku se pravidelně shromažďují nad rámec typických rodinných setkání na organizovaných rodinných schůzkách. Se vzrůstajícím majetkem, popř. se zvyšujícími aktivy rodinného podniku, roste také potřeba rodinné spolupráce. Cílem rodinných schůzek je především správa rodinného bohatství. Během rodinných shromáždění se z rodiny stává jistý typ organizace tzv. rodinné společenství, které vzniká bez výslovného ujednání členů rodiny a řídí se zvyklostmi a praxí. Více zde.

Rodinné komunikační sítě

Rodinné komunikační sítě, tzv. Family Communication Networks, tvoří jednu ze základních složek Family Governance. Úzce pak souvisí s rodinnou radou i rodinnými schůzkami a významně mohou ovlivnit chod rodinného podniku, budoucnost rodinného bohatství nebo členů rodiny, popř. jsou vhodné v krizových situacích, kdy je nutné probrat postup v akutním režimu. Konkrétně se pak jedná o formu komunikace v mezidobí mezi konáním pravidelných rodinných schůzek. Prostřednictvím dané komunikační sítě spolu členové rodiny mohou diskutovat a komunikovat o inovacích, aktuální situaci nebo rizicích. Velkou pomocí jsou pak v době krize, kdy je nutné okamžitě situaci řešit. Některé rodiny využily rodinné komunikační sítě místo pravidelných setkání v době lockdownu na jaře 2020. Rodinné komunikační sítě jsme více popsali v tomto článku.

Rodinná filantropie

Rodinné filantropii můžete rozumět jako určitému typu filantropie, do které je zapojeno více členů rodiny, popř. i další generace. Založení filantropického projektu může být však pro rodinu velmi obtížné, především z důvodu rodinných vztahů, ustanovení a udržení rodinných hodnot, předání hodnotového odkazu dalším generacím. Rodinná filantropie a zapojení členů vaší rodiny do projektu však obecně pomáhá utužovat rodinné vztahy a kooperaci mezi členy rodiny. Dochází tak ke sdílení nejen vašich hodnot a odkazu mezi členy rodiny, ale i ke sdílení společné radosti a cílevědomosti celé rodiny jako jednotné skupiny. Více zde.

Jaké kroky vedou ke komplexní ochraně majetku?

To redakci Wealth Magazínu blíže popsal Pavel Kolář, který je také Trust Advisorem ve společnosti Svěřenská správa.

Z praxe s klienty společnosti Svěřenská správa můžeme identifikovat 10 základních kroků:

  1. Vytvořte svou strategii ochrany majetku ještě dříve, než ji potřebujete.
  2. Strategie nenahrazuje jakýkoliv typ komerční pojištění
  3. Každou formu právního uspořádání používejte pro účely, pro které má sloužit
  4. Rozlišujte mezi vlastnickou a ovládací formou 
  5. Dobrá strategie ochrany majetku může být v rozporu s daňovou efektivitou
  6. Zvažte, zda je pro vaší Wealth Protection Strategy lepší využívat tuzemských, kontinentálních nebo offshorových entit
  7. Vaše strategie musí mít více vrstev
  8. Komplexní řešení nesmí znamenat komplikované
  9. Cílem není primárně utajit, ale ochránit majetek
  10. Diverzifikujte a izolujte jednotlivá aktiva.“

Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články