Home WEALTH PLANNINGOchrana majetku Závislosti v rodině vytváří zdravotní i majetková rizika. Jak jim čelit pomocí svěřenských fondů?

Závislosti v rodině vytváří zdravotní i majetková rizika. Jak jim čelit pomocí svěřenských fondů?

Autor Svěřenská správa

Při strukturování svěřenských fondů se nám klienti stále častěji svěřují, že jejich děti nebo jiní členové rodiny propadli závislostem. Případně se potýkají s jinou poruchou chování. Aby svěřenský fond splnil svůj účel, například ochránil majetek a zachoval ho pro další generace, je třeba podobné situace zohlednit.

Je pochopitelné, že dospívající jsou mnohdy vystaveni negativnímu vlivu svého okolí a čelí různým nástrahám, jako je alkohol, drogy nebo hrací automaty. Tato pokušení mohou vyvolat různé formy závislostí, což může vyústit až k poruchám duševního zdraví.

„Statisticky je prokázáno, že u rodin s vysokou hodnotou čistého jmění je riziko závislosti dětí v důsledku neomezených finančních zdrojů vyšší o 20 % než v běžných rodinách.“

Každá rodina, která byla vystavena podobné situaci, hledala různé formy řešení. Vždy se (více nebo méně) vytratila rodinná soudržnost. Mnohdy se závislosti dotkly i části majetku, který propadl uspokojení závislosti člena rodiny, jenž peníze utratil například za drogy nebo je prohrál v automatech.

Vágní statuty svěřenských fondů

I když je svěřenský fond velmi účinným nástrojem ochrany majetku a dokáže dobře posloužit při selhání některého z členů rodiny, stále se setkáváme se statuty fondů, jež neomezují beneficienty s dysfunkčním chováním. Právě statut svěřenského fondu je přitom klíčový.

Správce svěřenského fondu musí vždy jednat v nejlepším zájmu beneficientů. Pokud by statut omezení neobsahoval a správce by neměl jiné prostředky, jak zamezit plnění dysfunkčnímu beneficientovi, může se lehce stát, že plnění z fondu bude sloužit k uspokojení závislosti. A správce bude muset, ač s nevolí, tuto závislost podporovat.

ČTĚTE TAKÉ: KURZ TRUST MANAGEMENT PRO BUDOUCÍ SVĚŘENSKÉ SPRÁVCE. ZÚČASTNÍTE SE?

Pokud už příslušné klauzule statuty obsahují, jsou povětšinou formulovány velmi rigidně. Správci také nemají dostatečnou odbornou přípravu, aby dokázali závislostem nebo dysfunkčnímu chování beneficienta porozumět, natož situaci kvalifikovaně vyhodnotit a zvolit vhodnou formu řešení.

Výsledek?

Vše vede pouze k tomu, že omezení jsou neúčinná. Dříve či později dochází ke sporům mezi správcem svěřenského fondu a beneficientem. Vše může vyústit až k soudní při.

Už v tuto chvíli je patrné, že současní správci svěřenských fondů budou čelit významným konfliktům, které vycházejí nejen z jejich povinnosti řádného hospodáře ve vztahu k majetku fondu, ale i směrem k distribuci majetku beneficientům.

U většiny fondů je jediným soudcem svěřenský správce. Ten rozhoduje, zda se jedná o závislost a dojde k pozastavení plnění. To je základ budoucích problémů. Důkazem toho je velký počet soudních sporů v zahraničí.

Ochránit zdraví i majetek

S ohledem na zkušenosti z poslední doby, kdy se stále častěji v praxi setkáváme se závislostmi v rodinách, chci poukázat na osvědčené a úspěšné postupy, jež zakladatelům a správcům svěřenských fondů pomáhají předcházet či řešit konfliktní situace spojené s dysfunkčním chováním beneficientů.

Tato praktická doporučení vycházejí ze studie Williama F. Messinger JD, LADC – experta na ochranu rodinného bohatství před členy rodiny a beneficienty, kteří užívají návykové látky nebo trpí poruchou chování. 

William F. Messinger už dvacet let pomáhá rodinám a svěřenským správcům při řešení situací, které souvisí se závislostí beneficientů. Je také průkopníkem v prosazování funkčních klauzulí v trustech, jež stanovují přesné postupy řešení konfliktních situací spojených se selháním beneficienta užívajícího omamnou látku nebo trpícího poruchou chování.

Tři hlavní kritická zjištění, na nichž Messinger zakládá svá doporučení, jsou:

 • Statuty svěřenských fondů neobsahují funkční klauzule omezující plnění beneficientům v případě jejich dysfunkčního chování.
 • Správci svěřenských fondů nebo další odborníci, kteří jsou součástí svěřenských fondů, nemají dostatečnou odbornou přípravu, nerozumí závislostem, nedokáží vyhodnotit důsledky a neznají způsoby řešení těchto situací.
 • Správci svěřenských fondů nebo další odborníci mají velmi omezené informace o postupech, léčbě, stádiích závislostí a úspěšné abstinenci.

Co je závislost?

Klíčové je umět odpovědět na otázku: Co je závislost? Hlavním znakem závislosti je nutkavá až přemáhající touha po užívání psychoaktivní látky nebo sklon k opakování nějakého druhu činnosti bez ohledu na možné důsledky.

V praxi se můžeme setkat s dvěma formami závislosti: fyzickou (neboli chemickou) a psychickou.

 • Do chemické závislosti můžeme zařadit alkoholismus, drogovou závislost (narkomanie) nebo užívání jiných omamných látek.
 • Do psychické závislosti lze zařadit patologické hráčství (gamblerství), workoholismus, závislost na sociálních médiích nebo chronické nakupování a nadměrné utrácení peněz.

Závislí lidé jsou nemocní lidé, kteří potřebují aktivní pomoc svého okolí a včasnou, účinnou léčbu. Nevčasné rozpoznání problému nebo pasivita může vést k újmě na zdraví i majetku všech zúčastněných osob.

Správně napsaný statut

Svěřenské fondy a jejich správci proto potřebují ve statutech fondu efektivní ustanovení, které jim umožní včasné identifikování příznaků závislosti u beneficientů. A to takové závislosti, která by vedla k zanedbávání povinností, užívání látek i přes důkazy o škodlivosti, narušení zdraví a ohrožení majetku.

Základním konceptem ochranné strategie majetku svěřenského fondu je klauzule, která v těchto kritických momentech dává správci pravomoci zamezit beneficientovi přístup k finančním prostředkům nebo jiným zpeněžitelným užitkům a plodům ze svěřenského fondu, které by mohly sloužit k podporování závislosti.

Efektivní – a hlavně funkční – klauzule ochrany majetku svěřenského fondu před dysfunkčním chování beneficientů musí obsahovat:

 1. Způsob identifikování dysfunkčního chování.
 2. Jasné definovaní pravomocí svěřenského správce.
 3. Určení diagnózy odborným lékařem nebo licencovaným specialistou.
 4. Přesná formulace opatření při vzniku dysfunkčního chování.
 5. Proces hodnocení odvykání a průběžného vyhodnocování situace.
 6. Popis scénáře při úspěšné i neúspěšné odvykací léčbě.

Ze zahraniční praxe je patrné, že aktivace ochranné klauzule fondu nebo uplatnění pravomocí správce a zamezení přístupu beneficienta k majetku fondu spustí sérii jeho útoků. Těmi sleduje jediný záměr: dostat se k majetku fondu, aby uspokojil své patologické touhy.

Beneficienti se především snaží získat dispozice k majetku fondu soudní cestou. Soud při svém rozhodování přihlíží na odborné posudky a stanoviska. Z tohoto důvodu je klíčové, aby každý bod klauzule obsahoval velmi precizní formulace a diagnózu závislosti určil výhradně odborný nebo specializovaný lékař či konsilium. Závislost musí být klasifikovatelná na mezinárodní stupnici a označená statistickým kódem.

Pouze tak má zakladatel jistotu, že svěřenský fond, resp. jeho správce bude schopen naplnit účel fondu, kvůli němuž jej zakládal, a bude beneficientům přinášet kvalitní život, namísto podpory závislostí, které povedou k dysfunkčnímu chování nebo dokonce k úmrtí.

Máte ke svěřenským fondům otázky? Zvažujete založení svěřenského fondu? Rádi se s vámi sejdeme. Kontaktujte společnost Svěřenská správa.

Autor: Pavel Kolář – Private Wealth Advisor & CEO ve společnosti Svěřenská správa, s.r.o.


Bezplatně se registrujte a získáte více 9 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články