Home Řízení rodinySpráva rodiny Jak vám může rodinná ústava pomoct při plánování nástupnictví?

Jak vám může rodinná ústava pomoct při plánování nástupnictví?

Autor Redakce

Nástupnictví a jeho problematice jsme se v magazínu věnovali již několikrát. Víme, že jde o proces náročný, zdlouhavý a někdy dokonce i se špatným koncem. Druhou generaci totiž přežije 70 % rodinných firem a do třetí se dostane pouhých 12 %. Pokud vás právě vyděsila představa, že by se něco podobného mohlo stát i vašemu podniku, je třeba téma nástupnictví otevřít.

Nástupnictví je mnohdy v rodinách opomíjeno. Někdy je to z důvodu přílišného množství práce nebo proto, že se zakladatel/majitel firmy nechce vzdát. Aby podnik, a tím i vaše vize, přežily a rozvíjely se společně s dalšími generacemi, je potřeba nástupnictví naplánovat. Nástupnictví můžeme chápat jako proces, ke kterému dochází při jakékoliv okolnosti, kdy majetek, aktiva či moc byly předány někomu jinému – nástupci. Jinými slovy jde o předání vedoucí role či vlastnictví od majitele jeho nástupci – často potomkům. K tomu může dojít odchodem do důchodu, úmrtím nebo nezpůsobilostí. K plánování nástupnictví můžete využít různých instrumentů, např. svěřenský fond, právní pomoc, ale i nástroje správy rodiny – rodinná ústava, rodinná rada, rodinné schůzky i rodinné vzdělávání.

Nástupnictví v rodinné firmě

V rámci rodinného podnikání se může stát, že ostatní členové rodiny a podniku nesdílejí vaši vizi a některé věci si představují jednoduše jinak než vy.  Proto může docházet k řadě konfliktů. I přesto je to právě rodinná povaha, která má větší schopnost přečkat složitá období, kterým byla např. dlouhotrvající koronavirová pandemie. Dle Ministerstva průmyslu a obchodu představují rodinné podniky mj. největší zdroj pracovních míst v soukromém sektoru či fungují jako nositelé tradic a původních produktů. Rodinný podnik také odráží hodnoty a cíle samotné rodiny. Je to takové společné dítě, jehož výchova vyžaduje aktivní zapojení členů, řešení konfliktů a překážek. Zkrátka jste vynaložili veškeré úsilí, abyste vaše děťátko uzpůsobili vaší představě. Jednou dojdete do bodu, kdy nejste schopni mu nadále tuto energii věnovat v důsledku přibývajících let či jiných faktorů. Potřebujete najít následníka, kterému firmu předáte, a také chcete mít jistotu, že vaše životní práce nepřijde nazmar. Ve vzduchu se začne vznášet nepříjemná otázka nástupnictví.

Nástupnictví je v rodinném podniku citlivým tématem. Zároveň jde také o období, ve kterém je podnik nejzranitelnější. Aby se předání podniku podařilo, je třeba nástupnictví věnovat čas a pozornost, a to nejlépe s předstihem pěti let. I přesto, že je nástupnictví důležitým tématem, je v průběhu budování firmy upozaďováno. Někteří se této otázky dokonce bojí a úmyslně se jí vyhýbají. Pokud však chcete podnik udržet pro další a další generace, stejně tak jako vaši vizi, která je v něm ztvárněna, musíte se dříve či později k této otázce postavit čelem. Jedním z nástrojů, který vám efektivně může celý proces nástupnictví zlehčit, je rodinná ústava

Co je rodinná ústava 

Pokud ještě nevíte, co přesně si pod rodinou ústavou představit, můžete se nejprve zamyslet nad samotným pojmem ústava. Jde o dokument, který vytváří pravidla výkonu státní moci a zaručuje občanům základní lidská práva. Je základním zákonem státu a jeho nejvyšší právní normou. Stejně tak je tomu v rodinné ústavě, akorát ne na úrovni státu, ale rodiny. Což může být někdy ještě složitější. Rodinná ústava je formální dokument určující základní principy rodiny. V dokumentu jsou zaznamenány rodinné hodnoty, cíle, normy, ale také práva a povinnosti členů v rodinném podniku. Stejně jako je ústava výrazem existence státu, i rodinná ústava představuje základní stavební jednotku struktury rodinného podniku a je nezbytnou složkou Family Governance „Správy rodiny“

V rodinné ústavě je vhodné zaznamenat vaši vizi a poslání rodiny a společně s nejbližšími definovat další cíle k náplni této vize. Komunikace se členy rodiny je důležitým prvkem při tvorbě ústavy – dokument jim přiřkne jejich role, práva, povinnosti. Rodinná ústava je však také prevencí hrozeb, které vám mohou nečekaně vstoupit do cesty. Takovou hrozbou může být v extrémním případě nečekané úmrtí, které vaše blízké zasáhne nikoliv jen emocionálně, ale pokud není definováno nástupnictví, může ohrozit i samotný podnik, do kterého jste vložili svůj čas, energii a třeba i kus sebe. V rodinné ústavě proto doporučujeme zaznamenat podmínky nástupnictví. Jelikož rodinné podnikání nemusí být vždy procházka růžovou zahradou, pomáhá rodinná ústava vytyčit možná řešení potenciálních konfliktů, jakými mohou být rodinné hádky. 

Nástupnictví v rodinné ústavě

Rodinná ústava je nezbytným nástrojem pro správu rodiny a rodinného podniku. Jak už bylo zmíněno, někdy s ostatními rodinnými členy nesdílíte stejné hodnoty či normy. Rodinná ústava je zde proto, aby rodina tyto hodnoty, normy a především ideu podniku sladila tak, aby byli členové spokojeni. Rámec tohoto dokumentu vytváří prostor pro komunikaci o citlivých tématech, ale také určuje pokyny, které pomáhají udržet hladký chod podniku. Pokud se rodinná ústava sepíše pozorně může být vodítkem, kterým se jednoduše budete řídit v případě potenciálních změn a rizik. 

Ústava by pro úspěšné fungování podniku v dalších x generacích měla obsahovat definování nástupnictví a dalších potenciálních změn vlastníků rodinného podniku, převodu podílů (např. v případě, že někdo svůj podíl pouze využívá a na rodinném podniku se nijak nepodílí). Tato část by měla být jakýmsi „návodem, jak na to“. Při předání podniku nejde pouze o to najít vhodného nástupce, ale také o zanechání odkazu další generaci, zachování hodnot či rodinné kultury. S podnikem tak předáváme i jeho étos, který je definován v rodinné ústavě. V dokumentu by tak měly být jasně popsané přenositelné hodnoty rodiny, vize a cíle. Jasně stanovené role i to, kdo a za jakých podmínek se může stát nástupcem, popř. kdo může nástupce určit. Často o dalším nástupci rozhoduje rodinná rada nebo členové na rodinných schůzkách.
Bezplatně se registrujte a získáte více 9 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články