Home WEALTH MANAGEMENTSpráva majetku Investujete do amerických akcií? Pak i Vám možná hrozí riziko vysoké progresivní daně. Jak se jí vyhnout?

Investujete do amerických akcií? Pak i Vám možná hrozí riziko vysoké progresivní daně. Jak se jí vyhnout?

Autor Eva Ulrichová

Téma, o kterém se příliš nemluví. Téma, o kterém investiční zprostředkovatelé neradi slyší. A téma, na které vás upozorní málokdo. To je progresivní dědická a darovací daň při nabytí amerického majetku, která dosahuje výše až 40 % z reálné hodnoty majetku. Česká republika nemá totiž s USA uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění pro případ dědické a darovací daně. Jak se tomu bránit?

Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi státy je velmi důležitým dokumentem pro podnikatele, investory i všechno ostatní, kteří si prostě jen chtějí koupit dům na pláži, například na Floridě. Naštěstí pro české investory má Česká republika např. zrovna s USA smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Naneštěstí pro ně se však smlouva vztahuje na daň z příjmu. Za života to povětšinou nikoho asi netrápí. Jak k tomu ale přijdou vaši potomci či jiní určení dědici? Dědická daň totiž může dosáhnout až 40 % z hodnoty daného majetku. To může činit neskutečné náklady pro dědice, kteří chtějí nabýt odkázaného majetku. Že vás o tom váš broker neinformoval? Není divu, tuto informační povinnost investiční zprostředkovatelé nemají. Daňová zátěž se týká koncového zákazníka a pro finančního či investičního zprostředkovatele sdělení podobných informací určitě není marketingovým trhákem. Kde ale zjistit více informací a jak ochránit vaše dědice před „americkým berňákem“? 

Na koho progresivní daň z investic v USA dopadá?

Česká republika má s USA uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, ale ta se vztahuje pouze na daň z příjmu, nikoliv na dědickou nebo darovací daň, potvrdila Olivia Cooper, specialistka na mezinárodní právo a daňové souvislosti. Daň tak dopadá na kteréhokoliv českého rezidenta, nebo rezidenta kterékoliv země, která nemá s USA uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Není to totiž problém jen ČR, stejně jako se situace netýká jen zahraničních investic do USA. Základem při investování v zahraničí je znalost mezinárodních smluv. 

V případě českých rezidentů se progresivní daň v USA vztahuje na dědictví či dary. Podle mezinárodních smluv jsou čeští investoři osvobozeni od dvojího zdanění v případě daně z příjmu. „Může to být velmi matoucí, protože každá daňová smlouva, přestože je uzavřena stejnou zemí, může mít různé kvalifikační doložky. Proto nikdy nepředpokládejte, že pokud je osvobození dostupné v jedné daňové smlouvě s USA, bude dostupné ve všech těchto smlouvách. Například smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi USA a Spojeným královstvím se vztahuje na Estate a dědické daně,“ upřesnila Cooper. „Estate“ daň, ve volném překladu daň majetkovou, definuje IRS jako daň, které podléhá veškerý majetek při převodu majetku po smrti zůstavitele. Tedy veškerá aktiva, která zůstavitel vlastnil k datu úmrtí. Pomyslnou třešničkou na dortu tomu všemu je, že daň se obvykle nevyplácí z původní hodnoty majetku, popř. z toho, co za ni zůstavitel zaplatil, ale z aktuální reálné hodnoty

Danit nabytý majetek v USA, ať již formou daru nebo dědictví, musí každý český rezident – dědic nebo obdarovaný, přičemž se nemusí nutně jednat pouze o potomky, ale např. i o manželé. Protože k tématu jen těžko dohledáte u českých brokerů informace, oslovila jsem český investiční trh o odpovědi. Od investičních zprostředkovatelů ale příliš informací nezískáte. Pochopitelně není v jejich zájmu upozorňovat na možné komplikace s investicemi, pokud o nich vůbec ví. Ne v případě, kdy to není jejich zákonnou povinností. Více znalí a ochotní jsou však Wealth Manageři, čeští i zahraniční.

Investiční zprostředkovatelé o tom často ví, ale nepoví

Investice do amerických společností je často velmi lukrativní příležitostí. Není divu: Netflix, Disney, Tesla… Být alespoň částečným, minoritním vlastníkem těchto společností, kdo by nechtěl. Vyplníte jednoduchý formulář pro zamezení dvojího zdanění z příjmů a můžete vydělávat. Málokdo vás ale upozorní na to, že v případě převodu vašich (nejen) amerických aktiv za života či po smrti budou obdarovaní místo zisku ještě platit (nejen) „americkému berňáku“. Nechápejme to špatně, investiční zprostředkovatelé za to tak úplně nemohou. Není to jejich chybou. Oznamovat totiž takové informace nemusí. Jejich cílem je zajistit hladké investování a při troše dobré vůle pro investora také zajistit výhodnou daň s pomocí formuláře W8BEN. Další daňové plánování je již v režii samotného investora. Přesto však téma vysoké dědické a darovací daně je pro investiční zprostředkovatele dost choulostivé. Každá další komplikace může snížit motivaci investorů pro nákup aktiv.

Oslovila jsem proto české brokery s prosbou o informace. Postup oslovování a více informací odpovědím naleznete na konci článku. Stručný výsledek: Brokeři často o daňových povinnostech ví, ale málokdy o nich informují. „Ohledně zdanění neinformujeme naše klienty, protože je odpovědností klientů vyřešit své daňové otázky,“ odpověděli na mé dotazy např. ze společnosti Capital.com. Jonáš Mlynář, country manager společnosti LYNX, doplnil: „V případě dědictví LYNX postupuje dle pokynů notáře – soudního komisaře. Daňovou zátěž při převodu cenných papírů si dědici nesou sami.“ Jonáš dále dodal, že o daňových povinnostech investorů informují transparentně na svých stránkách. 

Klient je odpovědný za zaplacení daně/daní a, je-li povinen tak učinit, za poskytnutí informací o svých převodech cenných papírů a investicích vlastněných prostřednictvím společnosti IB příslušným daňovým úřadům. Je-li společnost LYNX povinna tak učinit, poskytne příslušným daňovým úřadům informace týkající se Klienta,“ stojí např. ve Smlouvě LYNX – Klient v článku 6.5. 


Jak na daňovou optimalizaci při transferu majetku v USA?

Dobrou zprávou pro investory je, že existují strategie, které umožňují minimalizovat nebo zcela eliminovat daňovou zátěž v případě úmrtí či daru. Vyžaduje to však komplexní správu majetku nejen z ekonomického pohledu, ale hlavně na úrovni mezinárodního daňového plánování, kterým se zabývají většinou Wealth Manažeři. Ty jsem také oslovila a níže poskytují svá doporučení.

Existují strategie pro neamerické osoby, jak se chránit před některými americkými daněmi, včetně dědické daně. Záleží na mnoha podrobnostech a je zde mnoho otázek, které je potřeba položit každé osobě… Jsou různé otázky a odpovědi pro ,dědickou daň‘ po smrti nebo pro ,daň z příjmu‘ nebo pro ,daň z kapitálových výnosů‘ – je třeba zvážit mnoho faktorů,“ nastínil komplikovanost problému Pierre duPont, který je členem 5. generace americké rodiny duPont a sám pomáhá jiným movitým rodinám se správou majetku v USA. 

Olivia Cooper, vedoucí oddělení Private Wealth & Family Office v londýnské společnosti Axiom DWFM a expertka na mezinárodní daně, doplnila hlavní možnosti, jak lze svůj majetek chránit před takovou výší dědické či darovací daně. Olivia také upozornila, že problém se netýká jen amerických daní. Každý investor by před investováním do zahraničních rezidentur měl zjistit, jaké smlouvy o zamezení dvojího zdanění má daná země uzavřené s Českou republikou, popř. státem, ve kterém jste daňovým rezidentem.

Absence plánování a strukturování celosvětových investic podle mezinárodních daňových smluv je u řady investičních zprostředkovatelů základní chybou, která v případě vzniku některých událostí, např. úmrtí vlastníka, může mít významný vliv na snížení hodnoty majetku,“ sdělil redakci Radek Šiller, Wealth Manager z české Multi Family Office a dodal, že jednou z možných taktik při alokaci investičních aktiv, kdy je zapotřebí eliminovat dopad federálních daní při držbě cenných papírů s daňovým domicilem v USA pro rezidenta ČR, může být držba prostřednictvím holdingové struktury, nadace nebo svěřenského fondu. „Vložený majetek není předmětem dědického řízení, a proto v řadě situací, např. úmrtí osoby, nedochází k transferu majetku v pozůstalostním řízení a nevzniká daňová událost, která by generovala vznik daňové povinnosti. Tato právní forma držby a investování do aktiv s daňovým domicilem v USA má i svá specifika, jako je povinnost účtování, přeceňování nebo absence daňového testu, ale má to i řadu pozitiv, která je vždy nutné vyhodnotit v závislosti na typu a velikosti investovaného majetku,“ upřesnil Šiller.

ČEŠTÍ I ZAHRANIČNÍ WEALTH MANAGEŘI VYSTOUPÍ NA KONFERENCI PRIVATE FAMILY WEALTH. MÁTE JEDINEČNOU MOŽNOST SE S NIMI NAPŘÍMO POBAVIT O OTÁZKÁCH MEZINÁRODNÍHO DAŇOVÉHO PLÁNOVÁNÍ A DALŠÍCH ASPEKTECH SPRÁVY MAJETKU.


Na základě informací zjištěných od Olivie Cooper může být českým investorům doporučením:

Plánování podle daňových smluv

Jednou z možností je daňové plánování podle mezinárodních daňových smluv. Jak to pomůže vám jako českém investorovi? „Jednoduše investujte prostřednictvím země, která má s USA smlouvu o zamezení dvojího zdanění,“ poradila Olivia a dodala, že „před jakoukoli investicí do USA (bez ohledu na typ investice – akcie, nemovitost, soukromá investice) je nezbytné zabývat se takzvaným plánováním daňových smluv.“

Příklad

Příjmy z amerických akcií – daňové smlouvy mohou snížit daň z dividend z obecné 30% srážkové sazby FDAP až na pouhých 5 % a v některých případech na nula procent!

Zdroj: Emailová komunikace s Olivií Cooper


Přímý investor nebo holdingová struktura

Přímé investování z důvodu neexistence smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a USA pro případ dědické/darovací daně situaci nikterak neřeší. Optimalizovat by se ale daňová zátěž mohla holdingovou strukturou. I tu je však nutné efektivně strukturovat. „Holdingová struktura může být jednoduchá, jako společnost s ručením omezeným, nebo složitá jako trust, který drží společnost držící obchodní společnost,“ upřesnila Cooper. 

Možností podle daňové expertky může být i tzv. osiřelá struktura. „Spíše než o vyhnutí se dědické dani přemýšlejte o tom, jak investora zbavit majetku,“ upozornila Olivia. Co jsou osiřelé struktury? Jedná se o takové nástroje, které jsou autonomní, tedy nemají žádného vlastníka. „Pokud si fyzická osoba ponechala významnou moc nad svěřenským uspořádáním, pak IRS uplatní „show through“, což znamená, že bude považovat fyzickou osobu za vlastníka majetku navzdory použití svěřenského fondu,“ upřesnila Olivia a dodala: „Nejúčinnějším způsobem, jak se chránit před dědickou daní nebo jejími ekvivalenty po celém světě, je zajistit, aby jednotlivec nebyl považován za vlastníka aktiva… Klienti si ale velmi často rádi ponechávají kontrolu a velmi se bojí používat struktury, které je z evidentního vlastnictví vyjímají,“ zdůraznila Olivie důležitost použití autonomního nástroje, čímž dochází ke vzdání se vlastnických práv k majetku.
Jak brokeři přistupují k informacím o daňové zátěži při investicích českých rezidentů do USA?

Jak jsem uvedla výše, někteří investiční zprostředkovatelé téma neradi komunikují. Při dotazování jsem se dočkala jsem se odpovědí od méně než čtvrtiny oslovených. Email s prosbou o odpověď putoval k 30 brokerům, žádosti vyhovělo pouze 7 investičních zprostředkovatelů. 23 z nich bylo osloveno skrze přímý email a zbylých 7 přes web formulář – z těchto společností mi přišla pouze automatická odpověď ve stylu „Děkujeme, Vašemu emailu se budeme věnovat.“ Přesto se našli tací, kteří se podělili o své principy informování a někdy i rady.

Každé společnosti jsem se dotázala na tři otázky:

  • Je skrze vaši platformu možné investovat do cenných papírů v USA?
  • Jak přistupujete a informujete investory o daňovém systému pro české investory v USA?
  • Jakým způsobem přistupujete k daňové zátěži při převodu cenných papírů na dědice po úmrtí zůstavitele?

Odpovědi si můžete přečíst níže.

Petr Žabža, country manager společnosti Finax

Je skrze vaši platformu možné investovat do cenných papírů v USA?

Společnost Finax je obchodníkem s cennými papíry s domicilem na Slovensku. Z pohledu nabídky služeb se však Finax soustředí zejména na automatizovanou správu majetku formou tzv. roboadvisory – investic do standardizovaných ETF portfolií, vytvořených na základě investičního profilu každého jednotlivého klienta. Možnost obchodovat jednotlivé tituly je vyhrazena pouze klientům segmentu Elite (https://www.finax.eu/cs/produkty/finax-elite), kteří však tuto možnost využívají i tak jenom okrajově. Středem zájmu je právě výše zmíněná automatizovaná správa portfolií, kterou nyní využívá více jak 38,000 klientů ve všech zemích, kde Finax aktuálně působí (Slovensko, Polsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko).

Jak přistupujete a informujete investory o daňovém systému pro české investory v USA?

Pokud je klient rezidentem USA, daňové výpisy jim negenerujeme. Pouze po nich žádáme registrační číslo TIN, které následně reportujeme v rámci ročního FATCA reportu, který připravujeme pro dané úřady. V případě klientů s domicilem v SK, PL a CZ daňové reporty připravujeme a respektujeme daňovou legislativu daného státu. Z pohledu investičních instrumentů, které klientům nakupujeme do portfolií se nás však americká daňová legislativa netýká, protože nakupujeme ETF domicilovaná v Evropě.

Jakým způsobem přistupujete k daňové zátěži při převodu cenných papírů na dědice po úmrtí zůstavitele?

V případě úmrtí majitele portfolia dochází k vyčíslení objemu majetku ke dni úmrtí klienta, v souladu s dědickým usnesením. Předpokládáme, že tento je následně předmětem daně z dědictví. Převod CP na dědice provádíme metodou NOT tax ONLY, která uzavře pozici na majetkovém účtu zesnulého a následně s aktuální cenou v den převodu otevře pozici na majetkovém účtu dědice, tzn. jako by tyto CP dědic v daný den nakoupil. Tím mu v případě CZ klientů začíná běžet 3letá lhůta. (převod je možný pouze pokud oba majetkové mají stejnou strategii).

Dědic však může také požádat o odprodej portfolia a následné vyplacení zůstatku na svůj bankovní účet, nebo jej převést na svůj majetkový účet ve Finax. Převedená hotovost se pak investuje v nejbližší investiční den ve smyslu jeho zvolené strategie. Z daného je zřejmé, že dochází k rozdílům hodnoty majetku vyčísleného v usnesení a reálné hodnoty převedeného majetku. Předmětem daně však jistě je hodnota v den smrti.


Radim Krejčí, společnost Portu

Je skrze vaši platformu možné investovat do cenných papírů v USA?

Ano, zprostředkovaně a prostřednictvím ETF nástrojů. ETF jsou cenné papíry s podkladovými aktivy v USA, ale i jinde ve světě. Službu přímého investování do konkrétních akcií, jako je třeba Tesla nebo ČEZ připravujeme.

Jak přistupujete a informujete investory o daňovém systému pro české investory v USA?

Na Portu mohou investoři získat expozici na americké cenné papíry i prostřednictvím ETF emitovaných v Evropě. To má tu výhodu, že se daní podle evropských pravidel, přestože má investor díky těmto ETF investiční pozici v amerických cenných papírech. V případě, že jsou do našich portfolií zařazeny přímo americké cenné papíry obchodované na amerických burzách, potom investor u nás podepisuje předvyplněný formulář W8BEN, který umožňuje snížit srážkovou daň z případných dividend a dalších výnosů na českou 15% sazbu. Obecně se ale zdanění investic Čechů řídí českým daňovým systémem, tudíž daňový systém USA není úplně důležité řešit.

Jakým způsobem přistupujete k daňové zátěži při převodu cenných papírů na dědice po úmrtí zůstavitele?

Při úmrtí majitele cenných papírů postupujeme v souladu se zákonem – tedy čekáme na výsledky dědického řízení, kterými se poté řídíme. Daňová zátěž v takovém případě podle našeho názoru nevzniká.


Martin Volejník, společnost Bondster

Tento typ investování naše firma nezprostředkovává.


Jonáš Mlýnek, country manager společnosti LYNX

Je skrze vaši platformu možné investovat do cenných papírů v USA?

Prostřednictvím LYNX je možné obchodovat na více než 150 burzách po celém světě. Samozřejmostí je i možnost investovat do cenných papírů v USA. Akcie je možné obchodovat i v širokém premarketu i aftermarketu, kdy u většiny amerických akcií lze obchodovat už od 10:00 SEČ až do 2:00 SEČ, což investoři uvítají zejména při vysoké volatilitě na trzích. Navíc přes LYNX mohou investoři obchodovat nejen akcie, ale také opce, futures, ETF a další instrumenty. Prostřednictvím jednoho účtu tak mohou investoři využít širokou škálu strategií.

Jak přistupujete a informujete investory o daňovém systému pro české investory v USA?

Investory o daňovém systému v USA transparentně informujeme na našich webových stránkách. Také umožňujeme vyplnit formulář W-8BEN. Tento formulář slouží k zamezení dvojímu zdanění dividend, které byly vypláceny právě z USA, Kanady a Austrálie. Obdržené dividendy jsou tak zpravidla již zdaněny. Je však zapotřebí zmínit, že LYNX postupuje v souladu s licencí u ČNB a tudíž neposkytuje právní ani daňové poradenství.

Jakým způsobem přistupujete k daňové zátěži při převodu cenných papírů na dědice po úmrtí zůstavitele?

V případě dědictví LYNX postupuje dle pokynů notáře – soudního komisaře. Daňovou zátěž při převodu cenných papírů si dědici nesou sami.


Zákaznická podpora, Capital.com

Je skrze vaši platformu možné investovat do cenných papírů v USA?

Ano, můžete si na naší platformě koupit akcie americké společnosti, pokud máte skutečný akciový účet.

Jak přistupujete a informujete investory o daňovém systému pro české investory v USA?

Ohledně zdanění neinformujeme naše klienty, protože je odpovědností klientů vyřešit své daňové otázky.

Jakým způsobem přistupujete k daňové zátěži při převodu cenných papírů na dědice po úmrtí zůstavitele?

Ohledně této otázky se potřebuji poradit, odpověď Vám dáme později.

Později:

S lítostí vám musíme oznámit, že Capital.com není podporován v USA.


Libor Pokorný, marketing manager společnosti Crowdberry

Je skrze vaši platformu možné investovat do cenných papírů v USA?

Přes naši platformu není možné investovat do cenných papírů v USA.

Jak přistupujete a informujete investory o daňovém systému pro české investory v USA?

Z toho důvodu není potřeba, abychom naše investory tímto způsobem informovali.

Jakým způsobem přistupujete k daňové zátěži při převodu cenných papírů na dědice po úmrtí zůstavitele?

A toto tedy neřešíme. V případě takovéto nešťastné události, dochází k převodu podílu ve společnostech na dědice dle platných zákonů České nebo Slovenské republiky.


Kat Ewert, Interactive Broker

Is it possible to invest in US securities through your platform?

Interactive Brokers provides clients from over 200 countries and territories with the opportunity to invest globally in stocks, options, futures, currencies, bonds and funds from a single unified platform including the US. Investors in the Czech Republic are able to invest in U.S. securities through Interactive Brokers.

How do you approach and inform investors about the tax system for Czech investors in the USA?

Interactive Brokers does not act as a tax agent for clients and therefore does not provide local tax forms. Nevertheless, clients can use activity statements from Client Portal, which shows their portfolio and trading activities.

Investors are liable for their own tax returns and obligations according with their local tax authorities. Dividend and withholding taxes are automatically treated by the system and deducted. You can find more information on the taxes on our website here; https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=tax

How do you approach the tax burden when transferring securities to heirs after the death of the testator?

As above the client is responsible for the declaration of the tax burden in its respective country, clients should contact a tax specialist in their jurisdiction.
Bezplatně se registrujte a získáte více 9 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články