Home WEALTH MANAGEMENTInvestiční strategie Iluze kontroly aneb silně nepředvídatelný svět

Iluze kontroly aneb silně nepředvídatelný svět

Autor Michal Stupavský

O co se jedná

Iluze kontroly (anglicky illusion of control) popisuje skutečnost, kdy se lidé domnívají, že mohou kontrolovat nebo alespoň ovlivnit jevy, události či výsledky, které jsou zcela náhodné, popř. ne zcela náhodné, nicméně ne v moci konkrétního jednotlivce. Předsudek iluze kontroly tedy popisuje lidskou tendenci věřit, že můžeme kontrolovat nebo alespoň ovlivnit výsledky, i když ve skutečnosti nemůžeme.

Příklad z běžného života

V příkladu z běžného života využijeme knihu Zmatení náhodností z roku 2001 od Nassima Taleba, který v ní dokazuje, že skutečný svět je mnohem méně předvídatelný, než se většina lidí nebo investorů domnívá. Lidé si sami interpretují realitu tak, že si vytvářejí určité příběhy, které do sebe samy zapadají. Před dvěma světovými válkami si například pouze minimum lidí myslelo, že by mohla situace zajít až tak daleko. Proč k válkám došlo, si však ze zpětného pohledu na bázi analytických metod vědního oboru historie dokážeme zdůvodnit velmi snadno.

Investiční praxe

Brad Barber a Terrance Odean o iluzi kontroly uvádí: Psychologové zjistili, že lidé se chovají tak, jakoby jejich osobní angažovanost mohla ovlivnit výsledek náhodných jevů – efekt označovaný jako „iluze kontroly“. Problém je v tom, že si investoři pravděpodobně pletou kontrolu, kterou mají nad investicemi, které uskutečňují s kontrolou, která jim chybí nad výnosy, které jim z těchto investic plynou. Výsledkem je to, že investoři mají sklon obchodovat příliš často a příliš spekulativně.

Drobní investoři si také často myslí, že když mají na svých obchodních platformách různé nástroje technické analýzy a nejrůznější zprávy, pomůže jim to výrazně zvýšit investiční výkonnost. Bohužel empirické studie prokázaly, že tyto faktory zvyšují pouze nadměrné sebevědomí investora a nikoli jeho investiční výkonnost.

Iluzi kontroly se věnoval také Michael Pompian ve své knize Behaviorální finance a management bohatství: Jak vybudovat optimální portfolio, které zohlední investorské předsudky z roku 2006. Upozorňoval zejména na případ online obchodníků. Spekulanti, kteří jsou často mylně označování jako investoři, mohou pozorovat tržní kurzy v reálném čase a přímo do obchodní platformy (tedy speciálního počítačového programu) jim pravidelně chodí nejrůznější analýzy a komentáře. Je evidentní, že tyto „věcičky“ zvyšují jejich sebevědomí, optimismus a pocit kontroly nad obchodními výsledky. Ve skutečnosti je to pouhá iluze! Makléřské společnosti se tímto způsobem pouze snaží dostat ke svým klientům blíž a zejména je motivovat k častějším obchodům, ze kterých jim plynou významné provize. Přece jenom je mnohem snazší několik kliknutí myší než zdlouhavé telefonáty zaneprázdněným makléřům.

Na tomto místě musíme zmínit „riziko hlučných obchodníků“. Skutečný investor, tedy investor s dlouhým investičním horizontem alespoň 5 let, se musí připravit na to, že korekce tržních nerovnováh může trvat a často trvá mnoho let. Někdy se dokonce nerovnováha ani za mnoho let nevyrovná a investor je pak nucen pozici se ztrátou prodat, i když bylo jeho investiční rozhodnutí správné a založené na racionální investiční analýze. Z toho vyplývá, že se mohou tržní nerovnováhy krátkodobě rozšířit a mechanické přednastavené pokyny mohou předčasně ukončit potenciálně vysoce výnosnou pozici ve ztrátě. Je tedy třeba využívat stop-loss příkazy (tedy prodejní příkazy, které se realizují při určité ztrátě) jen jako nástroj korigující naši averzi ke ztrátě (neochotu uzavírat ztrátové pozice). Pokud ale víme na základě vlastní analýzy, že akcie je výrazně podhodnocená, tak by nás stop-loss příkaz mohl připravit o zajímavou investiční příležitost.

Přejděme ale ke konkrétní praxi. Barber a Odean publikovali v roce 2001 článek s názvem Internet a investor. Internet podle autorů mění to, jak jsou investorům informace doručovány a zvyky, jak investoři na základě těchto informací jednají. Nižší náklady a více alternativ jsou nepochybně investorům k užitku. Nicméně nové investiční prostředí může mít také temnou stránku. Mnoho dnešních investorů jsou na trhu nováčky. Umísťování obchodů přímo, na rozdíl od zprostředkování makléřem, může takovým investorům dát přehnaný pocit kontroly na výsledky jejich obchodů. Obrovské množství dostupných on-line investičních dat investorům umožní potvrzovat jejich předchozí domněnky a názory a mohou investory vést k nadměrnému sebevědomí ve svých schopnostech vybírat akcie a další cenné papíry. Rychlejší zpětná vazba pak může pozornost investorů zaměřit na nedávnou výkonnost. Investoři tak přestávají vnímat například ztráty, které jim vznikly před několika měsíci či lety.

Jak Barber a Odean uvádí: „On-line investoři mají k dispozici neuvěřitelné množství informací a dat, jejichž správnost a interpretovatelnost je přinejmenším sporná. Když investorům dáme více informací, na základě kterých budou vytvářet své prognózy a odhady, jejich důvěra a jistota ve správnost a přesnost svých předpovědí bude mít tendenci růst rychleji než skutečná správnost a přesnost těchto prognóz a odhadů. Ve skutečnosti mohou predikční schopnosti v určitém bodě klesat s tím, jak množství informací roste, a to kvůli informačnímu přetížení. Z toho vyplývá, že dodatečné extra informace mohou vést k iluzi dostatečných znalostí.“

Navíc investoři trpí behaviorálním předsudkem „potvrzení“. Poskytovatelé dat a informací toto přesvědčení využívají a podporují reklamami typu: „Vyděláte více, protože víte více“. Nadměrně sebevědomí investoři obchodují aktivněji a více spekulativně, drží nediverzifikovaná portfolia, mají nižší očekávaný užitek a přispívají ke zvýšené tržní volatilitě.

Zdá se, že Internet pravděpodobně mění to, na jaké informace se investoři zaměřují, protože Internet snižuje náklady na některé druhy informací více než na jiné. Internet například zejména usnadňuje srovnávání reálných dat, což změnilo zaměření investorů tím, že tato skutečnost zdůrazňuje důležitost rychlosti a bezprostřednosti. Zatímco si seriózní individuální investor před 20 lety možná zkontroloval svoje akciové pozice jednou denně v ranních novinách, běžní investoři si dnes svoje investice kontrolují několikrát denně. Mnohem více investorů než kdy jindy dnes věnuje pozornost krátkodobým – dokonce intradenním, výnosovým trendům. Vzhledem k tomu, že informace, které získají naši pozornost, mají sklon naše rozhodnutí ovlivňovat přehnaně, krátkodobé trendy mohou stoupající měrou ovlivnit obchodování individuálních investorů.

O tom, jak on-line investoři, či lépe řečeno spekulanti, finanční trhy ovlivňují, Barber a Odean uvádí: „Pokud se ohlédneme zpět do historie, současná generace investorů obchoduje velice aktivně. V roce 1999 činil obrat burzy v New Yorku (NYSE) 78 %, což je nejvyšší úroveň od roku 1929.“ Navíc obchodování je vysoce koncentrováno v několika málo akciích. O spekulativní náladě amerických investorů svědčí růst podílu dluhu na hodnotě nakoupených akcií neboli výrazný nárůst maržového obchodování. Tuto skutečnost ilustruje následující graf.

Obrázek 8: Podíl dluhu z maržového obchodování k čistému osobnímu příjmu

Zdroj: Brad Barber a Terrance Odean (2001)

Při pohledu na tento graf je zřejmé, že se pravděpodobně některé americké domácnosti kvůli spekulativnímu nákupu technologických akcií před koncem tisíciletí pořádně zadlužily.

Stejní autoři ve své práci pokračovali o rok později článkem Online investoři: Zemře pomalý první? V tomto článku autoři analyzovali výkonnost investorů, kteří zpočátku využívali služeb telefonického makléře. V průměru se jim dařilo překonávat trh o více než 2 procenta ročně. Po přechodu na on-line obchodování ale začali obchodovat aktivněji, více spekulativně a jejich výnosy byly menší než před touto změnou – ročně za výkonností trhu zaostávali o více než 3 %.

Barber a Odean ve své studii potvrdili všechny své hypotézy:

  • On-line investoři obchodují aktivněji poté, co na on-line obchodování přejdou.
  • On-line investoři obchodují aktivněji než investoři, kteří obchodují tradičně přes telefon.
  • On-line investoři obchodují více spekulativně poté, co na on-line obchodování přejdou.
  • On-line investoři obchodují více spekulativně než investoři, kteří obchodují tradičně přes telefon.
  • Tím, že obchodují více, on-line investoři svoji investiční výkonnost poškozují více, než když na on-line obchodování přešli.
  • Tím, že obchodují více, on-line investoři svoji investiční výkonnost poškozují více než investoři, kteří obchodují tradičně přes telefon.

Pokud zjištěné hodnoty ve studii převedeme na roční data, pak čistá roční výkonnost tradičních obchodníků činí 14,6 % a čistá roční výkonnost on-line obchodníků činí pouze 9,7 %. Rozdíl v investiční výkonnosti obou skupin ročně činí propastných 4,9 % v neprospěch on-line obchodníků. Za 10 let tedy tento rozdíl dosáhne 61 %!

Je zcela evidentní, že nižší transakční náklady na on-line obchodování, rychlejší přístup k většímu množství informací a reálných dat mají na investiční výkonnost drobných individuálních investorů paradoxně negativní vliv. On-line obchodování zjevně výrazně zvyšuje intenzitu behaviorálních předsudků, o kterých jsme se zmínili již dříve, a právě kvůli tomuto faktu dochází k výraznému poklesu investiční výkonnosti.

Jak být lepší investor

Uvědomte si, že úspěšné investování je pravděpodobnostní činnost. Prvním krokem na cestě k uzdravení z předsudku iluze kontroly je učinit krok zpět a uvědomit si, jak komplexní globální ekonomika a globální finanční trhy jsou. Vyhledávejte protikladné informace, názory a stanoviska. Až budete zvažovat novou investici, zastavte se na chvíli, abyste mohli důkladně zvážit jakékoliv důvody proti tomuto obchodu. Sami sebe se zeptejte: Proč uskutečňuji právě tuto investici? Jaké jsou důvody pro riziko poklesu? Kdy tuto investici prodám? Co se může pokazit? Tyto důležité otázky vám mohou pomoci prověřit logiku vašeho rozhodnutí předtím, než dané rozhodnutí skutečně implementujete a uskutečníte.

Jakmile jste se rozhodli danou investici uskutečnit, jeden z nejlepších způsobů, jak držet iluzi kontroly na uzdě, je vést si záznamy vašich transakcí, které budou obsahovat poznámky vysvětlující logické zdůvodnění, jež je základem každého obchodu. Napište si několik důležitých charakteristik každé své uskutečněné investice a zdůrazněte ty atributy, o kterých jste přesvědčeni, že jsou ve prospěch úspěchu dané investice.

Všichni rozumní investoři vědí, že na dlouhodobé výnosy našich investic nemají vliv krátkodobé až střednědobé přesvědčení, emoce a podněty, které často naše finanční transakce obklopují. Místo toho je investiční úspěch nebo nezdar většinou dán nekontrolovatelnými faktory jako podniková výkonnost a celkové ekonomické podmínky. Nicméně zejména v období velké tržní nejistoty je obtížné mít tyto skutečnosti na paměti. Jeden z nejlepších způsobů jak vašim předsudkům zabránit v ovlivňování vašich rozhodnutí je udržovat racionální část mysli aktivní tak často, jak jen to je možné. Investičního úspěchu nakonec dosáhnou ti investoři, kteří dokážou těmto každodenním psychologickým nástrahám a výzvám odolat a mít neustále na zřeteli dlouhodobou perspektivu.

Investoři, kteří po přechodu na on-line obchodování svůj objem obchodování neboli obchodní aktivitu nezvýší, mají samozřejmě ze zvýšeného komfortu a nižších transakčních nákladů užitek. Nicméně ti ostatní, kteří obchodují on-line aktivněji a častěji, riskují výhody nižších nákladů na jeden obchod většími kumulativními náklady a spekulativními ztrátami.

Investoři jsou reklamami a marketingovými akcemi nabádáni k tomu, aby věřili, že ziskové investiční příležitosti jsou pomíjivé jevy, kterých se mohou zmocnit pouze ti nejrychlejší a nejpozornější. Drtivá většina investorů má ovšem největší užitek z pravidelného, rozvážného, pomalého a nespekulativního investování, včetně vysoké míry spořivosti. 

Zopakujme, že předsudek iluze kontroly říká, že si investoři často myslí, že jsou schopni kontrolovat vliv událostí, resp. ziskovost svých investic, i když často nemohou, protože běh finančního světa je mnohdy zcela náhodný. Znovu zdůrazňujeme, že v investování hraje náhodnost mnohem větší roli, než si většina investorů myslí. Investování je pravděpodobnostní činnost a my bychom měli onu pověstnou investiční štěstěnu přiklonit na svou stranu a to zejména důkladným studiem. Investoři by si měli například dát předsevzetí, že každý měsíc přečtou jednu kvalitní knihu o ekonomii, financích či investování. Za pět let to bude dělat 60 knih a to už je docela slušný základ pro kariéru úspěšného investora.

Autor: Michal Stupavský, CFA – Investiční stratég, Conseq Investment Management
Zdroj: Týdeník behaviorálních financí
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články