Home Řízení rodinySpráva rodiny Tři základní složky správy rodiny

Tři základní složky správy rodiny

Autor Multi Family Office

Family Governance, neboli správa rodiny, je efektivním nástrojem, jak řídit vztahy v rodině, vyhnout se potenciálním konfliktům i zajistit ochranu členům rodiny. Jaké jsou tři hlavní složky správy rodiny?

Správu rodiny „Family Governance“ obvykle využívají rodiny s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI) pro řízení vztahů v rodině a role členů při správě a plánování bohatství. Family Governance je také užívána rodinami pro udržení, vytváření a řízení vztahů členů rodiny s rodinným podnikem.

Hlavním cílem správy rodiny je vyhnutí se potenciálním hrozbám, řešení otázek nástupnictví, i rodinná filantropie či vzdělávání členů rodiny. Efektivní správa rodiny vyžaduje úsilí, sdílené hodnoty, rodinnou kulturu i řešení generační propasti. Abyste docílili klidu rodinného krbu a zároveň ochránili svůj rodinný podnik a rodinné bohatství je potřeba mít vhodně nastavenou strukturu Family Governance. Ta se zakládá především na třech základních složkách: rodinná ústava, rodinné shromáždění a rodinná rada.

Rodinná ústava

Rodinná ústava stanovuje konkrétní vizi, hodnoty a kultury rodiny. Podobně jako Ústava státní ta rodinná zahrnuje normy, práva i povinnosti všech členů rodiny. Tento formální dokument vám pomůže vést a řídit podnik směrem k vašim rodinným cílům nejen ve vaší generaci, ale i v těch následujících.

K čemu je rodinná ústava?

připravuje podnik na potenciální hrozby a jiné neočekávané události, jako je náhlé úmrtí vlastníka, neschopnost členů se dohodnout, řešení rodinných hádek

stanovuje záměr rodinného podniku, pomůže charakterizovat společné rodinné hodnoty a utváří formální společenský tlak na členy tyto hodnoty dodržovat

definuje mezigenerační převod podniku a otázku nástupnictví, kdo se stane následným majitelem podniku, jak budou probíhat převody podílů či převody stanovených rolí členů rodiny z generace na generaci formálně spravuje a řídí rodinu a vztahy mezi rodinnými příslušníky účastnících se podniků, eliminuje a řídí spory, a navrhuje jejich řešení

Rodinné shromáždění

S rostoucí hodnotou bohatství se zvyšuje i míra potřebné rodinné spolupráce. Pro efektivní kooperaci všech svých členů se HNWI rodiny pravidelně setkávají na rodinných shromážděních. Zde diskutují nejen vývoj a růst rodinného bohatství, ale i rodinného podniku. Členové rodiny řeší případné změny strategie podnikání, rodinné kultury i vize závisle na daném situačním kontextu. Na rodinných shromážděních se řeší témata vzdělání rodinných členů, správa rodiny a řízení rodinné firmy či vztahy v rodině.

Nejčastěji se na rodinných schůzkách diskutuje:

 • majetkové plánování
 • plánování nástupnictví
 • investiční strategie
 • vzdělávání další generace
 • rodinná filantropie
 • společné rozhodování o aktivitách a budoucím rozvoji
 • sdílené hodnoty a kultura rodiny

Rodinná rada

Rodinná rada zastupuje zájmy všech členů rodiny. Jejími hlavními funkcemi je kontrola dodržování rodinné ústavy a řízení rodiny či rodinného podniku na základě stanovené vize a hodnot rodiny. Na rozdíl od správní rady, která je dozorčím orgánem v podnikání a kontroluje správný chod firmy, je cílem rodinné rady zastupovat všechny členy rodiny a hájit rodinnou kulturu. Členové rady, kteří jsou obvykle voleni na rodinných shromážděních, mají hlavní rozhodovací právo.

Rada rodiny se nejčastěji zabývá:

 • rozhodnutím o vývoji podniku, především v okamžiku, kdy se členové rodiny neshodnou
 • filantropickými aktivitami
 • rozvojem podniku k naplnění jeho potřeb a cílů
 • zajištěním vzdělávání členů rodiny
 • dohledem nad zachováním hodnot rodiny a podniku
 • rozhodnutím o zapojení členů rodiny do podnikání a jejich vztahu k firmě
 • řešením konfliktů a předcházením potenciálním rizikům
 • otázkou nástupnictví a mezigeneračních převodů funkcí a aktiv


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články