Home WEALTH PLANNINGOchrana majetku Kdo jsou protektoři a jaká je jejich funkce?

Kdo jsou protektoři a jaká je jejich funkce?

Autor Dana Halušková

Jako protektor se označuje osoba, která vykonává dohled nad určitými subjekty, může se jednat o majetek, území… Stejně tak tomu je i v případě svěřenských fondů, resp. protectorů svěřenských fondů. Často tuto roli vykonává přímo jeho zakladatel či obmyšlený.

Protektor. Tak je často označována osoba vykonávající dohled nad konkrétně určeným subjektem. Svou roli mají protektoři i ve svěřenských fondech. Nedávno jsme tuto funkci zmínili v souvislosti se svěřenským fondem, který zřídilo Arcibiskupství pražské jako součást zcela nového majetkového uspořádání. Kdo je protektorem svěřenského fondu a co vše má na starosti?

Protektor neboli dohlížitel 

Společnost Svěřenská správa definuje protektora jako osobu, která dohlíží nad správou svěřenského fondu. Lze tedy říci, že protektor dohlíží na správce a plnění jeho role. Experti z poradenské společnosti dále zmiňují, že tuto činnost vykonává nejčastěji jeho zakladatel nebo beneficient. V každém případě jsou však protektoři určeni ve statutu svěřenského fondu, stejně tak případně jejich obměna či jejich nástupci. Pokud je součástí daného svěřenského fondu protektor, správce fondu mu musí umožnit kontrolu dokladů týkajících se fondu, například vyúčtování. Osoba vykonávající dohled zas může soudu navrhnout, aby svěřenskému správci uložil určité jednání, nebo naopak, aby nějaké jednání zakázal. Protektor také může soud požádat o odvolání svěřenského správce a jmenování jiného.

Podobná definice se objevuje i v zahraničních zdrojích, které poukazují na to, že role protektora je poměrně nová a ještě se může měnit. Zákonné úpravy různých států definují protektory jinak a poskytují jim i odlišná práva a povinnosti. Jisté však je, že vždy dohlíží nad výkonem správce. Server Wealth Advisor Trust také popisuje okolnosti vzniku této role, která byla v minulosti užitečná hlavně u offshore účtů. Právě tehdy bylo pro správce nejjednodušší nelegálně obchodovat s majetkem uloženým ve fondu a protektor tomu měl zabránit.

Církevní majetek ve svěřenském fondu?

O protektorech jsme se zmínili v nedávném článku informujícím o novém majetkovém uspořádání Arcibiskupství pražského, které svoje finanční prostředky rozdělilo mezi svěřenský fond, holding a nadaci. Podle tiskového prohlášení chce tímto způsobem „zachovat plnou kontrolu církve nad svým majetkem, zajistit transparentnost a efektivitu řízení s jasným označením odpovědností, maximálně omezit rizika a v neposlední řadě neopomenout potřebu solidarity uvnitř diecéze“. Na něm si můžeme ukázat příklad funkce protektora.

Majetek v tomto svěřenském fondu chrání jeden až tři protektoři. Na rozdíl od tří svěřenských správců plní roli dohlížitele, stejně jako samotný zakladatel fondu, tedy Arcibiskupství pražské. Týká se jich ale stejně dlouhé – pětileté funkční období. Jmenuje a odvolává je zakladatel a v případě jeho zániku bez právního nástupce přechází tato povinnost na radu daného SF.

Protektoři se scházejí nejméně jednou ročně, a pokud s tím souhlasí, mohou být na jejich schůzích přítomni i členové rady s hlasem poradním. Mezi práva protektorů patří například nahlížení do obchodních a účetních knih, podávání zpráv nebo doporučení radě a správcům, kontrola účetních zápisů či audit účetnictví.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články