Home AKTUALITY Svěřenský fond jako nástroj pro správu církevního majetku?

Svěřenský fond jako nástroj pro správu církevního majetku?

Autor Eva Ulrichová

Arcibiskupství pražské na sklonku roku 2022 oznámilo novou strukturu majetku, a to za využití veřejně prospěšného svěřenského fondu, holdingu a nadace. Důvodem je správa církevního majetku a získávání financí pro duchovní činnost.

Na začátku prosince loňského roku vydalo Arcibiskupství pražské oznámení nové struktury správy majetku Skupinu AP s cílem efektivní hospodářské činnosti. Důvodem nové strukturalizace majetku církve je podle tiskové zprávy Arcibiskupství pražského fakt, že od roku 2030 nebude organizace získávat státní příspěvky na provoz. Arcidiéze tak bude hradit veškerou svou činnost, včetně duchovní služby, církevního školství či sociálních projektů, ze svých zdrojů. „Je to pro nás velký úkol, nová situace si žádá nová řešení, která i uvnitř církve občas vzbuzují nelibost. Hledáme však uspořádání, které nám umožní hlásat lidem radostnou zprávu další stovky let,“ poznamenal arcibiskup Jan Graubner.

Svěřenský fond, nadace i holding

V rámci nové struktury správy majetku Arcibiskupství pražské založilo holding, nadaci a veřejně prospěšný svěřenský fond. Hlavním cílem je „zachovat plnou kontrolu církve nad svým majetkem, zajistit transparentnost a efektivitu řízení s jasným označením odpovědností, maximálně omezit rizika a v neposlední řadě neopomenout potřebu solidarity uvnitř diecéze,“ uvedla církev v tiskové zprávě. Podle arcibiskupa Graubnera byl nový přístup AP schválen Vatikánem a diecéze jej bude dále doporučovat kolegům z dalších diecézí jako možnost, jak spravovat církevní majetek.

Veřejně prospěšný svěřenský fond jako nástroj správy majetku

Z evidence svěřenských fondů vyplývá, že AP veřejně prospěšný fond církev založila již v září 2021. Ze statutu fondu dostupného právě v Evidenci svěřenských fondů vyplývá, že fond má určené 3 svěřenské správce. Notářský dokument také udává, že hlavním cílem není zisk, ale „podpora veřejně prospěšné činnosti vykonávané především na území pražské diecéze,“ a „ochrana, udržení, správa, rozvoj a zachování majetku ve svěřenském fondu.“ Úkony však musí být v souladu s kanoickým právem.

Orgány svěřenského fondu jsou pak krom tří určených svěřenských správců také rada a jeden až tři protektoři. Svěřenští správci se střídají po pětiletém funkčním období. Rada a protektoři jsou společně s Arcibiskupstvím pražským, co by zakladatelem, v roli dohlížitele.

Členové rady jmenuje a odvolává zakladatel svěřenského fondu, tedy Arcibiskupství pražské. Funkční období je opět pět let. Předsedou rady je osoba vykonávající úřad pražského arcibiskupa nebo administrátora Arcidiéze pražské. Mezi pravomoce rady patří např. prověření činnosti správců, nahlížení do obchodních a účetních knih, přezkoumání účetní uzávěrky apod. Rada se schází minimálně 2 x za rok.

Svěřenský fond může mít 1 – 3 protektory, jejichž funkční období je pět let. Protektory jmenuje a odvolává zakladatel, v případě jeho zániku bez prvního nástupce rada. Protektoři se sházejí minimálně jednou za rok, se souhlasem protektorů se zasedání mohou účastnit členové rady s hlasem poradním. Pravomocemi protektorů je například nahlížet do obchodních a účetních knih, podávat vyjádření či doporučení radě i správcům, kontrola účetních zápisů i provádět audit účetnictví atd.

Dlouhodobost až po staletí jako vize správy církevního majetku

Arcibiskupství pražské staví na vizi dlouhodobých investic pro další staletí. Svou vizi bude stavět na dvou pilířích, a to hospodaření v lesích a nájemním bydlení, popř. jako doplněk finanční investice a pachty, přičemž nájemnímu bydlení se AP věnuje již od poloviny roku 2022 pod značkou XPlace. Pronajímané byty naleznete v činžovním domě v Jaselské ulici, kde jsou byty kompletně zrekonstruované. Další nově postavené bytové jednotky církev pronajímá na Zličíně. Tyto byty pak představují inovativní koncept nájemního bydlení pro celý život.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články