Home WEALTH PLANNINGOchrana majetku Jak vytvořit svěřenský fond, který naplní očekávání celé rodiny?

Jak vytvořit svěřenský fond, který naplní očekávání celé rodiny?

Autor Redakce

Každá rodina chce zachovat svoje bohatství i pro budoucí generace. Mnohdy se ale obává toho, že dědické řízení naruší vztahy mezi jednotlivými členy. Pokud se jedná o velký majetek, může být řešením rodinný svěřenský fond. 

Svěřenské fondy jsou v českém prostředí stále poměrně novým nástrojem plánování bohatství. Přitom představují velmi efektivní formu nakládání s majetkem, který je vyčleněn z vlastnictví zakladatele. Užitečné mohou být zejména pro movité rodiny, a to hlavně z hlediska plánování dědictví a ochrany majetku. Co musí trust splňovat, aby vyhovoval všem členům rodiny?

Co je svěřenský fond?

Vytvořením svěřenského fondu je účelově osamostatněn majetek zakladatele, trusty jsou autonomním instrumentem – tedy „bez vlastníka“. „Svěřenský fond představuje soubor majetku, který byl vyčleněný z vlastnictví zakladatele fondu ke zvláštnímu účelu. Majetek je držený a spravovaný ve prospěch obmyšleného,“ vysvětluje pojem společnost Svěřenská správa. Svěřenský fond může vzniknout už za života jeho zakladatele nebo být zřízen pro případ smrti. Majetek přesunutý do svěřenského fondu má na starosti svěřenský správce, ale užitek z něj náleží takzvaným obmyšleným neboli beneficientům. Ti mohou, ale nemusí být příbuzní zakladatele fondu. Obmyšlenými mohou být fyzické osoby (členové rodiny, blízcí přátelé…) i společnosti a organizace (např. nadace). Kompletní nastavení a strukturu fondu, včetně práv a pravidel, je třeba sepsat do takzvaného statutu svěřenského fondu.

Rodinný svěřenský fond jako jeden z typů trustů

Rodinný svěřenský fond umožňuje bezpečný mezigenerační transfer majetku a jeho zachování pro další generace. Vzniká k prospěchu rodiny nebo některých jejích členů. „Rodinný trust nemá právní subjektivitu. Rodina vyčlení do rodinného svěřenského fondu majetek. Užitky, výnosy nebo plody plynoucí z tohoto majetku může nadále využívat podle pravidel stanovených ve statutu,“ vysvětluje rodinný trust společnost Svěřenská správa na svém webu. Do rodinného svěřenského fondu můžete vyčlenit vámi vybudovaný existující majetek, ale i ten budoucí (např. další příjmy). Nejčastěji se do svěřenského fondu vkládají peníze, nemovitosti, rodinný podnik, příjem z autorských práv, podíly… Více o rodinném svěřenském fondu naleznete zde.

Struktura fondu

Podle odborné studie Trust Designs in Light of Kaestner And Other Trends (Al W. King III, 2020) je velmi důležité to, jak budete svěřenský fond strukturovat. Záleží jen na vás, jako zakladateli, zda bude majetek v něm dostupný celé rodině, nebo bude určený pouze některým členům. Při zřizování svěřenského fondu jste to totiž vy jako zakladatel (popř. rodinná rada) tím, kdo určuje pravidla, jak bude s majetkem zacházeno. Podle těchto podmínek bude při plnění obmyšleným svěřenský správce konat. Výhodou je, že struktura dlouhodobého fondu se může v průběhu let měnit. Svěřenským správcem může být profesionální správce, nebo někdo blízký vám či rodině.

Kdy založit diskreční nebo zajišťovací svěřenský fond?

Pokud chcete, aby některý z rodinných příslušníků žádný majetek nezískal, můžete založit diskreční trust. Ve statutu fondu pak jednoduše určíte, aby konkrétní lidé neměli možnost plnění ze svěřenského fondu. Jako zakladatel na počátku určujete obmyšlené i poměr, v jakém jim majetek připadne. Můžete také ve statutu trustu nastavit, za jakých podmínek mohou obmyšlení plnění nabýt (např. dosažením 18 let, absolvováním vysoké školy, pokud nepropadnou závislosti…).

Rodič nezletilého dítěte pak může uvažovat o tzv. zajišťovacím svěřenském fondu, což je praxe typická spíše pro zahraničí. V jeho rámci se například ukládá výživné, které slouží jako základ úspor pro vašeho potomka. Výhodou je, že k němu nemá přístup nikdo jiný než svěřenský správce.

Jak naplnit očekávání rodiny?

Každá rodina je jiná, a tím je jiný i každý svěřenský fond. Měl by v sobě odrážet vize a cíle rodiny. Nastavit pravidla svěřenského fondu tak, aby splňoval očekávání celé rodiny, je předmětem mnoha diskuzí. Doporučujeme tak se členy rodiny komunikovat a ujasnit si jejich představy. Pravidelnými setkáními a diskuzemi naleznete kompromisy, kterým se bude trust věnovat a společně tak určíte směr rodinného bohatství.

Konkrétní typ a účel fondu si i podle studie Trust Designs in Light of Kaestner And Other Trends můžete stanovit sami nebo s pomocí odborníka. Možností je se obrátit i na vašeho Wealth Managera či specialisty z Family Office, kteří vám s výběrem a nastavením svěřenského fondu pomohou. 

Někomu vyhovuje majetek rozdělit, jindy je ideálním řešením diskreční fond. Volba konkrétního typu svěřenského fondu závisí na potřebách vaší rodiny, vizi a cílech. Složitější struktura může znamenat náročnější administrativu i vyšší náklady, ale zpravidla maximalizuje ochranu majetku. V každém případě doporučujeme možnosti konzultovat s odborníkem. Ten vám připraví statut fondu (zakládající listinu) a mnohdy si může vzít na starost i jeho správu.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články