Home WEALTH PLANNINGPlánování bohatství Co jsou dědické tituly?

Co jsou dědické tituly?

Autor Redakce

Vybudovali jste bohatství vysoké hodnoty a nyní řešíte, co se stane s vaším majetkem po smrti? Možností, jak plánovat dědictví, je mnoho a termínů ještě víc. Nyní si vysvětlíme, co jsou to dědické tituly.

Dědické tituly nejsou tituly, co můžete zdědit – například ty šlechtické, ačkoliv to název trochu napovídá. Termín „dědický titul“ je označením pro právní důvod dědění – tedy pro to, na jakém právním institutu je dědictví založeno. Mezi dědické tituly patří: dědická smlouva, závěť a zákon. Dědické tituly upravuje § 1476 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku: „Dědí se na základě dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona. Tyto důvody mohou působit i vedle sebe,“ praví zákon. Z toho vyplývá, že zákonnou možnou cestou je užít více dědických titulů v rámci jednoho řízení. Např. část majetku můžete potomků zanechat formou závěti a část dědictvím podle zákona. Některé dědické tituly takovou kumulaci dokonce vyžadují.

3 typy dědických titulů

Dědickými tituly dle českého zákoníku jsou dědická smlouva, závěť a dědění ze zákona.

Dědická smlouva

Dědická smlouva je nejsilnějším instrumentem v rámci dědických titulů. Tento právní institut je sepsán formou veřejné listiny. Dědická smlouva umožňuje, aby zůstavitel mohl svobodně nakládat s vlastním majetkem tzv. mortis causa – tedy umožňuje zajištění majetkových záležitostí pro případ smrti. Během života však může zůstavitel jakkoliv se svým majetkem nakládat, smlouva jej nikterak neomezuje.

Prostřednictvím dědické smlouvy zůstavitel povolává druhou smluví stranu nebo třetí osobu jako dědice části pozůstalosti. Druhá strana, která povolání přijímá, se tak stává dědicem. Na rozdíl od závěti dědickou smlouvu nelze jednostranně zrušit. Dědici tak získávají větší jistoty, že dědictví nabydou.

Pokud dědická smlouva nebude uzavřena formou veřejné listiny, bude na ni pohlíženo jako na závěť. Limitem dědické smlouvy může být omezení v rámci odkazovaného majetku. Dědická smlouva umožňuje odkaz pouhých 75 % pozůstalosti. Pokud bude zůstavitel chtít plánovat posmrtné nakládání se zbylou čtvrtinou, bude k tomu muset použít závěť.

Závěť

Závěť je právní dokument, který vám umožňuje určit, co bude s vaším bohatství po smrti. V této poslední vůli můžete nastavit pravidla, zda a za jakých podmínek zdědí bohatství vaši potomci, partneři, někdy i širší příbuzenstvo nebo blízcí přátelé. Závětí lze také odkázat část nebo celé bohatství na filantropické účely. Se sepsáním poslední vůle vám pomůže váš Wealth Manager, o pomoc byste také měli požádat advokáta, který s vámi projedná veškeré formální a právní náležitosti pro uznání závěti. Právně nejsilnějším dokumentem je však závěť sepsaná přímo notářem.

Více o závěti se dozvíte zde.

Dědictví podle zákona

Nejslabším dědickým titulem je dědictví podle zákona. K němu dochází, pokud pozůstalost, či její část, není řešena závětí ani dědickou smlouvou. Dědice pak určuje zákon na základě příslušné dědické třídy. Těch je ze zákona 6. V té první – hlavní třídě – jsou děti a manžel/manželka zůstavitele. Pokud dotyční nežijí, dědictví přechází na další příbuzné určené podle dědických tříd. Pokud bude dědictví zajištěno dědickou smlouvou či závětí, k dědění ze zákona nedochází.

Dědické tituly jsou platné a užívané v rámci řešení pozůstalosti v rámci dědického řízení. V případě, že posmrtné předání majetku budete chtít řešit skrze jiný nástroj plánování bohatství, např. svěřenský fond, dědické tituly se pro něj nevztahují. S užitím a výběrem konkrétního dědického titulu či nástroje vhodného pro předání vašich aktiv vám pomůže advokát, Wealth Manager či experti z Family Office.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články