Home AKTUALITY Vyšlo sedmé číslo publikace Wealth Magazín – Report: Největší přehled poskytovatelů poradenství podnikatelským rodinám v ČR 2023

Vyšlo sedmé číslo publikace Wealth Magazín – Report: Největší přehled poskytovatelů poradenství podnikatelským rodinám v ČR 2023

Autor Eva Ulrichová

Rodinné firmy jsou často považovány za páteř státní ekonomiky a stejně jako o naši páteř je důležité o ně náležitě pečovat. Kdo pomůže českým rodinným firmám překonat překonat výzvy v souvislosti s nástupnictvím, prodejem podniku nebo v boji s inflací? Přinášíme vám Wealth Magazín – Report o poskytovatelích poradenství podnikatelským rodinám v ČR.

Je to jen několik dní, co jsme oslavili 34 let od pádu komunistické režimu v Československu. Je to 34 let od počátku nového období a skutečné demokracie, svobody slova, volného cestování i soukromého podnikání. Sametová revoluce dala možnost lidem založit si vlastní firmu, z nichž některé jsou dnes rodinnými.

Z veřejně přístupného registru vyplývá, že v současnosti je jako rodinná firma nebo rodinná živnost v ČR registrovaných 1.123 podniků a podílejí se na více než 50 % HDP (ve světě je to téměř 80 %). Na rozdíl od západních společností se podnikatelské rodiny v ČR aktuálně povětšinou nacházejí na pomezí první a druhé generace. Stojí tak před důležitou výzvou: Úspěšné řešení otázky, co dál s rodinným podnikem. Předat, nebo prodat? Jak předat? Jak ji udržet do dalších let? Co se ziskem z prodeje? Formují se proto také poradenské společnosti, které rodinám pomáhají s jejich rozhodováním i konkrétními kroky v celém procesu.

KE STAŽENÍ: WEALTH MAGAZÍN – REPORT

Co je to rodinná firma?

Pojem rodinná firma spojuje dvě entity rodinu a podnikání. Rodinný podnik v českém prostředí definován usnesením vlády č. 899 ze dne 18. října 2021 a pozměňovacím návrhem z ledna 2022. Podle usnesení vlády pak definice zní:

Rodinným podnikem je rodinná obchodní korporace nebo rodinná živnost,“ přičemž dále definuje rodinnou obchodní korporaci, rodinnou živnost i členy rodiny:

Rodinná obchodní korporace

Rodinnou obchodní korporací je obchodní korporace, ve které členové jedné rodiny přímo nebo nepřímo vykonávají většinu hlasovacích práv a alespoň jeden člen této rodiny je členem statutárního orgánu této obchodní korporace; znaky rodinné obchodní korporace jsou splněny i tehdy, je-li jediným jejím společníkem člen jedné rodiny, který je současně členem statutárního orgánu, a alespoň jeden jiný člen téže rodiny je členem jejího statutárního orgánu, jejím zaměstnancem, jejím prokuristou nebo členem její dozorčí rady. Za rodinnou obchodní korporaci se považuje také obchodní korporace, ve které většinu hlasovacích práv vykonává ve prospěch jedné rodiny fundace nebo svěřenský správce svěřenského fondu, pokud je současně alespoň jeden člen této rodiny členem statutárního orgánu fundace, nebo svěřenský správce svěřenského fondu.

Rodinná živnost

Rodinná živnost je podnikání, na kterém se svojí prací anebo majetkem podílejí nejméně dva členové jedné rodiny a nejméně jeden z členů této rodiny je držitelem živnostenského nebo jiného obdobného oprávnění nebo je oprávněn k podnikání z jiného důvodu.

Kdo jsou členové rodiny?

„Za členy jedné rodiny se pro účely rodinného podniku považují společně pracující manželé nebo partneři*) nebo alespoň s jedním z manželů nebo partnerů i jejich příbuzní až do čtvrtého stupně, osoby s manžely nebo partnery sešvagřené až do třetího stupně, dále osoby příbuzné v přímé linii, nebo sourozenci.“

*) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Definice byla stanovena z důvodu posuzování registrací ke statusu Rodinný podnik. Registrovat se firmy mohou pod tímto odkazem. Registr všech rodinných firem naleznete zde.

Proč je důležité podporovat rodinné firmy?

Rodinné firmy jsou považovány za páteř ekonomiky. Podílejí se na téměř 80 % světového HDP, zaměstnávají 60 – 80 % lidí. V České republice jsou tato čísla sice o něco nižší (např. podíl na HDP je odhadem přes 50 %), je však důležité přihlédnout k tomu, že v našich zeměpisných šířkách neměly firmy ještě takovou šanci se rozrůst, jako tomu je v západních ekonomikách. S ohledem na to, že zde vznikají teprve tři dekády, je nadpoloviční podíl na HDP úctyhodný. Rodinné firmy také podle průzkumů dokáží lépe čelit krizím, a to pravděpodobně díky právě (rodinným) vztahům, na které je v rodinných podnicích kladen důraz.

Na druhou stranu rodinné firmy čelí mnohým výzvám, jež velké korporace a jiné podniky nepotkají. Ať již se bavíme o úspěšném nástupnictví, předání majetku, komunikaci, konfliktech mezi členy rodiny a dalších vlivech uvnitř rodiny, tak o makro a mikroekonomických vlivech či celospolečenských trendech. Podle statistik až 70 % rodinných podniků nepřežije druhou generaci. S ohledem na významném vlivu rodinných firem na hospodářství jednotlivých států jejich krach může mít neblahé důsledky. Z toho důvodu jsou také považovány za páteř ekonomiky. A jako o naši páteř i o tuto je důležité pečovat, podporovat ji.

Proto jsme i letos vytvořili Wealth Magazín – Report s přehledem poskytovatelů poradenství podnikatelským rodinám v ČR, který obsahuje informace o vybraných společnostech poskytující poradenství a služby rodinám, jež podnikají, i rozhovory s osobnostmi. Na konci naleznete také rejstřík s více než 100 poskytovateli z advokátních, právních a daňových kanceláří, Family Officů a dalších.

Děkujeme vybraným společnostem, které se podělily o více informací:

Děkujeme dalším partnerům za podporu vydání:

Co je Wealth Magazín – Report?

Wealth Magazín – Report je publikace, která vychází kvartálně formou PDF v sekci WMAG – Report. Wealth Magazín – Report se zaměřuje na poskytovatele služeb Private Wealth. Sedmé číslo se zabývá přehledem poskytovatelů poradenství podnikatelským rodinám v České republice. PDF speciál je ke stažení zdarma všem registrovaným čtenářům Wealth Magazínu.

Chcete dostávat zdarma PDF publikace na svůj email? 
Registrujte se k odběru ZDE.

Související články