Home WEALTH MANAGEMENTInvestiční strategie US Life Settlements: Renesance alternativní nekorelované třídy aktiv

US Life Settlements: Renesance alternativní nekorelované třídy aktiv

Autor Thomas Graf von Hedemann

Jaké jsou výhody US Life Settlements neboli volný překladem „vypořádání z životních pojistek“ na sekundárním trhu s životními pojistkami v USA? Jedná se o alternativní třídu aktiv, která nekoreluje s akciovými nebo dluhopisovými trhy. Více ve svém textu shrnul Thomas Graf von Hedemann, ředitel pro řízení vztahů ve společnosti Fidelity of Georgetown Inc, a investiční poradce v rámci alternativních aktiv s 30 lety vynikajících zkušeností v oblasti mezinárodních a evropských investic a kapitálových trhů.

Trh s vypořádáním z životních pojistek funguje na principu, kdy pojistník prodává svou pojistnou smlouvu třetí straně – investorovi. To umožňuje přeměnit majetek, který již není potřeba a který je vlastně nelikvidní, na hotovost ještě za života pojistníka. Prodávající za to obvykle obdrží jednorázovou částku vycházející z hodnoty pojistky. Tu lze poměrně snadno vypočítat.

Hodnota pojistky je rovna diskontované peněžní hodnotě, která se vypočítá na základě:

  • pojistného plnění pro případ smrti,
  • očekávané délky života pojištěného a
  • pojistného, které by bylo splatné za minimální zbývající dobu trvání pojištění.

Výsledkem je výnos očekávaný investorem, který není ve vztahu s akciovými nebo dluhopisovými trhy. Výnos z investice investor získá v rámci vyplaceného pojistného plnění po úmrtí pojištěné osoby.

Sekundární trh s životními pojistkami v USA

Základy tzv. sekundárního trhu s životními pojistkami byly položeny již v roce 1911 v případu Nejvyššího soudu USA, kdy soud rozhodl, že životní pojistka je osobním majetkem. To znamená, že občan USA může kdykoli prodat své životní pojištění, stejně jako může prodat auto nebo dům. V roce 2015 dokonce OSN podpořila vypořádání životních pojistek ve svých Zásadách odpovědného investování. Jde o to, aby se pojištěné osoby mohly prostřednictvím sekundárního trhu životního pojištění spořádaně dostat ke kapitálu, který jim právem náleží.

Přestože se s pojistkami na sekundárním trhu v USA obchoduje již více než 100 let, výrazný růst trhu začal až v 90. letech 20. století. V roce 2000 pak došlo k útlumu této třídy aktiv z důvodu toho, že se stala terčem kritiky s ohledem na chybné posudky v o očekávané délce života. Další pokles trh zaznamenal v roce 2008, tedy v době hospodářské krize. Po závažných problémech v souvislosti s chybnými posudky délky života vláda a regulační orgány téměř ve všech státech USA zpřísnily regulaci sekundárního trhu s vypořádáním životních pojistek.

Proč?

Tyto posudky o očekávané délce života pojištěného jsou nesmírně důležité z hlediska pořizovací ceny pojistky, splatnosti a úspěšnosti investice. Zvláštností vypořádání amerických životních pojistek je, že ačkoli je jasně definovaná doba splatnosti pojistného plnění, není přesně známá doba, kdy dojde k pojistné události – tedy úmrtí pojištěného. Prognózy expertů se pak snaží zjistit očekávanou dobu délky života dané osoby, tedy očekávaný termín pojistné události. Každý omyl ve výpočtu má za následek prodloužení výnosu z investice, zpoždění platby, snížení její hodnoty, a tedy i potenciální ztrátu.

V současnosti tento trh zažívá renesanci s ohledem na lepší technologii i dostupnost k datům, čímž se zlepšují i prognózy expertů. Odborníci, kteří se zabývají zmíněnými odhady, mají k dispozici větší databázi dat než v předešlých letech a lepší přístup k získání know-how v tomto trhu. Do jejich prognóz je zároveň zahrnut i demografický a medicínský vývoj a tím došlo k ještě vyššímu zpřesnění odhadů. Důsledkem byla zvýšená poptávka po pojistkách na americkém sekundárním trhu.

Sekundární trh s životními pojistkami v Evropě

V evropských zemích, jako je například Německo, čelila tato americká třída alternativních aktiv ostré kritice s ohledem na potenciální etické problémy vypořádání životních pojistek tímto způsobem. Z toho důvodu měla po dlouhou dobu i špatnou pověst a potýkala se s obviněními z „obchodu se smrtí“. Naopak byly zcela přehlíženy výhody, kterých tím prodávající/pojištěný nabyl.

Např. u termínovaných životních pojistek, které jsou obvykle uzavírány po délku celého života, platí pojištěný vysoké pojistné. V případě předčasného ukončení pojistky pak ve většině případů dochází k vysokým nákladům za zrušení a nakonec získá malou, ne-li žádnou výplatu. V případě amerických pojistek jsou odkupní hodnoty při předčasném ukončení minimální, někdy dokonce nulové. Naproti tomu má pojistník velkou šanci získat zpět značnou část zaplaceného pojistného prodejem pojistek na sekundárním trhu.

Výnosy z vypořádání životních pojistek navíc přispívají k sociálnímu zabezpečení a zdravotní péči starších osob v USA. Umožňují život ve stáří s dobrou lékařskou a ošetřovatelskou péčí, čehož je v americkém systému často těžké dosáhnout. Investice do životních pojistek je tedy nejen investicí do finančního blahobytu, ale také do fyzického blahobytu starších občanů USA.

Jaké jsou výhody alternativních investic – vypořádání z životních pojistek?

Alternativní investice typu životních pojistek nekorelují s žádným trhem, jejich volatilita je minimální a výhodou je také dobrá předvídatelnost. Kdybych měl tento typ aktiv připodobnit známým typům investic, mohlo by se jednat o dluhopis s plánovanou splatností a bez ročních úroků – tzv. „zero bond“, kdy k výnosu dojde až v rámci celé úhrady. Zmíněná třída aktiv pak disponuje dalšími výhodami:

Výnos 12 %+ p.a.

V minulosti investice do vypořádání životních pojistek generovaly roční výnos 12 až 20 %. Jedná se tedy o vyšší výnosy, než na akciovém trhu nebo u produktů s pevným výnosem, a srovnat bychom je mohli s trhem Private Equity.

Nízká rizikovost

Riziko protistrany u podkladových aktiv je velmi nízké, protože životní pojistky, které nakupujeme, jsou zpravidla vydávány pojišťovnami s investičním ratingem. Stejně tak je vzhledem k rostoucímu významu trendu udržitelnosti zahrnut i rating ESG dané pojišťovny.

Bezpečné investice

Za zvláštní zmínku stojí bezpečnost investice do vypořádání z životních pojistek. Na jedné straně je pojistné plnění pro případ smrti „smluvně a přednostně zajištěnou pohledávkou vůči pojistiteli“ (tedy smluvní peněžní toky). Za druhé, americké životní pojišťovny podléhají velmi proaktivním regulatorním a vysokým kapitálovým požadavkům. Kromě toho si mohou americké regulační orgány vynutit prodej pojišťovny, která je v problémech, prospěšnější společnosti.

Závěr

Investice do vypořádání životních pojistek je výhodné jak pro investora, tak pro pojistníka. Jedná se tak o tzv. win-win situaci. Tato alternativní třída aktiv je vhodná zejména pro ty investory, kteří hledají investiční příležitosti, jež nekorelují s tradičními třídami aktiv, a zároveň poskytují bezpečnost dluhopisů.

Autor: Thomas Graf von Hedemann, ředitel pro řízení vztahů ve společnosti Fidelity of Georgetown Inc

Související články