Home WEALTH PLANNINGPlánování bohatství „Tvořit. Růst. Žít.“: Nemáte nástupníka ve vaší firmě? Pomoct může i FKI.

„Tvořit. Růst. Žít.“: Nemáte nástupníka ve vaší firmě? Pomoct může i FKI.

Autor Linda Petrášová

Hledáte způsob, jak dobře zhodnotit vaše finanční prostředky a zároveň se podílet na zodpovědné budoucnosti? Investujte s fondem Vendeavour SICAV do stabilních společností působících v odvětví potravinářství, zdravotnictví nebo farmingu nové generace, které se vyznačují ziskovostí, inovativním přístupem a vzájemně se obohacují. Připojte se i vy k misi Vendeavouru „Tvořit. Růst. Žít.“ a zajistěte si minimální výnos 8-10 % ročně prostřednictvím investice, která má smysl.

V současné době dochází na českém trhu ke generační výměně vlastníků úspěšných společností založených v devadesátých letech. Mnozí majitelé po dlouhých letech podnikání chtějí zvolnit a předat firmu spolehlivému subjektu, který bude dále rozvíjet její obchodní potenciál. V rámci spolupráce nabízí fond Vendeavour SICAV převzetí firmy a její následný rozvoj se zachováním kontinuity provozu.

Co je Vendeavour SICAV?

VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů, kteří mají dostatečné znalosti a zkušenosti s investováním a silné finanční zázemí. Minimální investice do fondu je 1 mil. Kč. VENDEAVOUR SICAV je růstovým fondem, který investuje prostřednictvím skupiny firem Vendeavour zejména v oblastech potravinářství a zdravotnictví. Výnos se projevuje růstem hodnoty investičních akcií. Majitel investičních akcií může realizovat svůj výnos zpětným prodejem těchto akcií fondu, který je povinen investiční akcie odkoupit zpět za podmínek stanovených statutem. Fond nabízí investorům preferenční investiční akcie s minimálním výnosem 6 % ročně, a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu.

Minimální výnos těchto preferenčních investičních akcií je v případě horších hospodářských výsledků fondu zajištěn formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních, manažerských a prémiových investičních akcií, a to až do výše jejich fondového kapitálu. Investoři se zároveň z poloviny podílí i na vyšších výnosech investičního portfolia, a to až do maximálního výnosu 10 % ročně. Redistribuční garanční poměr určuje poměr zajišťujícího fondového kapitálu zakladatele ku fondovému kapitálu kvalifikovaných investorů.

Zakladatelem fondu je MUDr. Viktor Růžička, který se zaměřuje na zodpovědné a inovativní projekty sdružené ve skupině Vendeavour. Holding Vendeavour rovněž zastřešuje firmy z oblasti zdraví a lékařské techniky.  

Autor: Linda Petrášová – Vendeavour SICAV


VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný́ investor dle § 272 tohoto zákona.

Fond upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Detailní informace obsahuje statut Fondu a Sdělení klíčových informací (KID). Sdělení klíčových informací Fondu (KID) je k dispozici na https://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – 140 00.

Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách obhospodařovatele společnosti, kterým je AVANT investiční společnost, a.s. https://www.avantfunds.cz/cs/gdpr/.

Další důležité informace pro investory na: https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Související články