Home WEALTH PLANNINGCharita a filantropie Co je to Bridging Leading a jak souvisí s filantropií?

Co je to Bridging Leading a jak souvisí s filantropií?

Autor Dana Halušková

Slyšeli jste někdy pojem bridging leading nebo také bridging leadership? V českém prostředí termín zatím není příliš známý, přesto má velký potenciál v obchodních společnostech, rodinných firmách i dobročinných organizacích. Jak funguje a co nového přináší? 

Bridging leading neboli také bridging leadership můžeme do češtiny přeložit jako překlenovací vedení. Jedná se o moderní manažerský přístup postavený na budování důvěry a snaze přihlédnout k názoru všech zúčastněných stran. Díky tomu se mažou rozdíly mezi jednotlivými členy týmu a všichni mohou fungovat v rovnocenném partnerství. Svou významnou úlohu má i v oblasti rodinných firem nebo rodinné filantropie.

Nová forma vedení týmů i celých firem

Podle webu neziskové organizace Synergos je účelem překlenovacího vedení vytvářet a udržovat efektivní pracovní vztahy, a to na základě vzájemné spolupráce, která vede k dosažení pokroku v dané sociální výzvě.

Přemostění“ různorodých (často protichůdných hledisek) napříč zainteresovanými stranami, pomáhá vedení vytvořit společný program pro hledání a implementaci řešení. Představuje tak posun paradigmatu od tradičnějších forem vedení a velmi dobře se dá využít při prosazování procesů, ve kterých figuruje více zúčastněných stran. Kromě toho může řešit společenské nerovnosti a pomáhá k prosazování sociálních změn. 

Proměna rolí a vytváření společného programu

V tradičních způsobech vedení má daný manažer / majitel na staosti vlastně všechno – od rozhodování, organizace po řešení problémů… Cílem bridging leading je odbourání tohoto stereotypu a rozdělení vedení i řešení problému mezi více členů firmy nebo filantropického projektu. Hlavní management postupně získává roli facilitátora a organizátora. Zároveň se snaží o propojení s dalšími organizacemi a posouvá svoji roli od držitele moci k distributorovi. Na vedení se pak podílejí všichni společně, což může přispět podniku s ohledem na pravidlo „víc hlav, víc ví“. Proces překlenovacího vedení je tak vhodné aplikovat i u správy rodinného majetku a řízení rodin, včetně tvorby rodinné ústavy a strategií správy rodiny.

Kvalitní bridging leading vyžaduje kvalitní manažerské schopnosti

Překlenovací vedení není možné zvládat bez schopnosti empatie, naslouchání a sebeuvědomění, a už vůbec ne v roli facilitátora. Pokud je daný manažer, předseda či organizátor dostatečně uvědomělý, dokáže naslouchat nejen svým kolegům, ale i akcionářům nebo obchodním partnerům. Ego jde v takovém případě stranou a do popředí vstupuje systémové myšlení i schopnost navrhovat a řídit jednotlivá partnerství.

Příklady z filantropické praxe

Významnou roli má bridgind leading v oblasti (rodinné) filantropie, kdy celá rodina spolupracuje na tvorbě dárcovského projektu. Proces překlenovacího vedení napomáhá zapojit členy rodiny do projektu a vést společnou diskuzi nad tím, kam směřovat rodinné bohatství a kde přispět svou troškou do mlýna. To poté může napomoci i vztahům uvnitř rodiny a zapojení členů do správy rodinného majetku. Sdílení rodinné filantropie totiž pomáhá udržet nejen vizi a poslání rodiny, majetku, ale také teplo rodinného krbu.

Ukázkou projektu, kde se překlenovací vedení úspěšně uplatňuje, je nezisková organizace Synergos a její projekt Global Philanthropist Cirlcle Club. V klubu má členství více než 400 významných jentolivců, manažerů a majitelů (rodinných) firem. Projekt založili v roce 2001 Peggy Dulany a její otec David Rockefeller, tedy potomci slavných Rockefellerů. Nyní ho vede zkušená manažerka, koučka a expertka na rodinnou filantropii Melissa Durda, která začátkem října vystoupí na konferenci Private Family Wealth. Přijďte se jí osobně zeptat na to, jak ona vnímá, aplikuje a školí bridging leading.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články