Home WEALTH PLANNINGPlánování bohatství Tři základní formy závěti: Jak se liší a která je ideální právě pro vás?

Tři základní formy závěti: Jak se liší a která je ideální právě pro vás?

Autor Dana Halušková

Závěť má mnoho podob a ne vždy musí být sepsaná vlastní rukou zůstavitele. Na základě toho rozlišujeme formu holografickou, alografickou a privilegovanou. Kdy se která z nich používá a proč?

S plánováním dědictví doporučují odborníci začít co nejdříve. Pokud píšete závěť, měli byste si její obsah, formální podobu i úschovu dobře promyslet. Mohou ale nastat nepředvídatelné situace, při kterých je potřeba udělat výjimku. Naštěstí máte na výběr různé typy závěti a některé z nich pamatují i na tyto okamžiky.

Role závěti v plánování dědictví

Závěť neboli poslední vůle je podle české legislativy jedním ze tří základních dědických titulů, ke kterým se řadí ještě dědická smlouva a dědění ze zákona. Zákon č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ji definuje jako „odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkaz.“  

Výhod má závěť hned několik. Nejen, že představuje jedinou možnost, jak vydědit i zákonné dědice, ale také ji zůstavitel může i po podepsání změnit. Navíc jde o právní dokument, kterým poměrně snadno určíte dědice i opatrovníka pro své nezletilé potomky, případně odkážete svůj majetek charitě. I proto je závěť oblíbená i u některých movitých rodin, které ji využívají jako sofistikovaný nástroj plánování majetku, a to buď samostatně nebo v kombinaci se svěřenským fondem.

Pozor ale na to, že právně silným dokumentem je závěť jen tehdy, když má formu notářského zápisu. V takovém případě je velmi těžké ji napadnout nebo zpochybnit  Jen nesmí vzniknout dvě nebo více závětí. Potom by všechny byly neplatné a dědické řízení by probíhalo podle zákona. I proto je nejbezpečnější úschova přímo u notáře. Mnoho jedinců a rodin s vysokou hodnotou čistého jmění má ale problém s tím, že je závěť psaná notářem veřejnou listinou a může do ní nahlížet téměř kdokoliv. Kromě toho není vhodná pro správu majetku za života a nechrání před nečekanými dluhy, které vás mohou připravit o celé dědictví nebo jeho část. Pro tyto případy je pak vhodné zvolit jiný nástroj plánování dědictví umožňující ochranu majetku i majetkové vypořádání za života, jako je např. svěřenský fond.

Formy závěti

Svou poslední vůli můžete určit různumi způsoby. Nejběžnějším z nich je sepsání závěti formou notářského zápisu. Existují ale další formy, a to závěť holografická, alografická a privilegovaná.

Závěť holografická – co je psáno, to je dáno

Nejjednodušší je napsat závěť vlastní rukou. V takovém případě se nazývá holografická a jelikož má formu psaného dokumentu, musí obsahovat i veškeré náležitosti. Jinak by byla závěť snadno napadnutelná. Nesmí chybět vlastnoruční podpis pisatele a datum sepsání, ani informace o zůstaviteli, odkazovaném majetku a dědicích, a to opravdu do detailu „Protože dědic musí být přesně určitelný, je nutné uvést jeho jméno, příjmení, datum narození, nejlépe i rodné číslo nebo bydliště. Vhodné je uvést i příbuzenské postavení (syn, neteř, švagrová apod.),” upozorňují informace na webu Svěřenské správy.

Alografickou závěť stvrzují svědci

Pokud závěť napíšete jinak než vlastní rukou, například na počítači, bude se nazývat alografická. I v tak ji ale musí zůstavitel podepsat vlastní rukou. Zároveň zde vstupují do hry i dva svědci, kterými musí být plnoleté osoby bez blízkého vztahu k dědicům. Přesné znění závěti ale znát nepotřebují. Zůstavitel před nimi pouze prohlásí, že daný dokument obsahuje jeho poslední vůli.

Privilegovaná neboli ústní závěť pro výjimečné situace

Existuje ale i závěť privilegovaná, která má výhradně ústní formu, přesto ji česká legislativa uznává. Stačí, aby splňovala ostatní zákonné povinnosti. Podle nového občanského zákoníku je totiž jejím cílem umožnit člověku svobodné rozhodnutí o poslední vůli, a to až do konce života. Od některých formalit navíc upouští i proto, že myslí na situace, kdy se potenciální zůstavitel ocitne v nenadálém ohrožení života: „Vedle ústní závěti je možná také závěť učiněná před starostou obce nebo před velitelem námořního plavidla, případně před kapitánem letadla,” píše se na webu Svěřenské správy.
Pořiďte si předplatné tištěného časopisu Wealth Magazín nebo se bezplatně registrujte do Wealth Clubu a zapojte se tak do unikátní komunity zaměřené na na sdílení znalostí, názorů a zkušeností mezi jednotlivci, rodinami a experty napříč všemi obory, které spojuje téma plánování a správa bohatství.

VYBERTE SI TO PRAVÉ PRO VÁS

Související články