Home WEALTH MANAGEMENTInvestiční strategie Společensky odpovědné investice – fenomén 21. století

Společensky odpovědné investice – fenomén 21. století

Autor Jan D. Kabelka

Jsou společensky odpovědné investice jen módní trend, anebo se jedná o sofistikovaný přístup k dalšímu zkoumání trhů? Mohou investorům přinést nový pohled na ekonomické subjekty a pomocí dodatečných analýz odhadnout jejich vývoj? Jde více o dopad (impact) do společenské či enviromentální oblasti, nebo je stále důležitým cílem také zisk? To jsou otázky, které si jistě klade řada investorů.

Pokud chceme pochopit koncept odpovědných investic, pak je třeba se vrátit k definici udržitelného rozvoje a dopadům, které vyvolal masivní rozvoj průmyslu a ekonomik ve druhé polovině minulého století. Již od konce 80. let se objevovala řada aktivit, které akcentovaly negativní dopad činnosti člověka v různých ekonomických sektorech. Nejednalo se pouze o mediálně známé kauzy selhání průmyslu, jako byly například ropné havárie, ale také o další dopady do životního prostředí související s urbanizací, zemědělstvím a v širším slova smyslu i o dopady do kvality života v dalších oblastech.

Pojem udržitelného rozvoje, který ještě v polovině minulého století představoval zejména parametry ekonomické udržitelnosti (dlouhodobého zisku), se v novém miléniu rozšířil o rozměr omezení negativního dopadu na současné a budoucí generace. Ukázalo se, že sledovat pouze finanční ukazatele firem nestačí a že je třeba zahrnout i další ukazatele, které mohou ovlivnit jejich zdraví.

Diskuse o oteplování planety směřující k omezení emisí CO2 se dostala na nejvyšší úroveň summitů OSN poprvé na počátku devadesátých let. Na počátku tohoto století OSN definovala cíle udržitelného rozvoje, které považuje za zásadní pro další období. S ohledem na klíčovou roli kapitálových trhů pro financování firem vydala OSN v roce 2006 „Principy odpovědného investování“ (Principles for Responsible Investment – PRI), ke kterým se do dnešního dne přihlásilo již přibližně 500 investičních firem.

Tento koncept přinesl základní popis problematických oblastí, které známe jako faktory ESG. Jedná se o životní prostředí a dopady, které na něj má chování firem. Zaměřuje se zejména na oblasti využití půdy, vodního hospodářství, důlní činnosti, zpracování odpadu či biodiverzity. Oblast sociální odpovědnosti firem a jejich dopad na okolní společnost anebo komunity je další důležitou součástí analýzy. Zahrnuje například dodržování lidských práv, práv zaměstnanců, předcházení konfliktů, výrobu a distribuci zbraní a další aspekty. Principy „governance“ se zaměřují na odpovědné řízení firem s ohledem například na placení daní, potlačování korupce, nominaci a odměňování vedoucích pracovníků, řízení rizik, IT bezpečnost, dodržování regulace a další oblasti.

Investiční společnosti tyto faktory začaly začleňovat do svých procesů a definovaly tak nový směr – udržitelné investování. Dnes jsou udržitelné investice stálou součástí nabídky investičních společností. Investoři nejenže pochopili, že udržitelný rozvoj pomáhá zajistit finanční návratnost investice, ale začali také požadovat informace o dopadu své investice.

Investiční témata, která s cíli udržitelnosti souvisí, se dají jednoduše komunikovat. Například problematika vody a vodního hospodářství je dobře pochopitelná vzhledem k nedostatku čisté sladké vody v různých regionech. To představuje problém pro zemědělství, průmysl a může být i důvodem k migraci. Odhaduje se, že v tomto století bude až 600 milionů lidí řešit nedostatek pitné vody přesunem do jiných oblastí.  

Důraz na energetickou transformaci, o které se hovoří na celém světě, ještě umocnila válka na Ukrajině. Vysoké zvýšení cen elektrické energie a plynu vyvolávají změnu chování spotřebitelů a podporují tak dlouhodobé aktivity vlád v této oblasti. Elektromobilita, alternativní zdroje, uchování energie nebo její úspory jsou běžnou problematikou.

A můžeme pokračovat dále. Globální demografický vývoj promlouvá nejen do chování a spotřeby různých skupin obyvatelstva, ať už věkových nebo regionálně rozdělených, ale vyvolává také otázky ohledně dostupnosti základních potřeb, jako jsou potraviny nebo pitná voda. S tím může souviset nejen změna chování, ale opět také migrace.

Jednou z výhod moderního a technologicky velmi rozvinutého světa je, že kromě informací o zhodnocení portfolií dostávají investoři také zprávy o dopadech jejich investic v dalších oblastech, jako jsou emise CO2, spotřeba vody, omezení tvorby odpadu, ale také třeba genderové rozmanitosti.

Oblasti udržitelného rozvoje jsou kapitálově velmi náročné. Vedle vládních investic potřebují z velké části zapojit i soukromý kapitál. A to je příležitost pro investory. Vedle svého finančního benefitu mohou přinést i odpovídající pozitivní dopad pro budoucí generace.

Autor: Jan D. Kabelka, předseda správní rady a generální ředitel, KK INVESTMENT PARTNERS, a.s., partner

Související články